Предности и недостаци онлајн наставе из угла наставника за време ванредног стања

1980

Онлајн настава је увелико присутна у нашим школама у мањем или већем обиму. Општи утисак је да је овај облик наставе чешће своје место заузимало у раду са студентима и у ванинституционализованим едукативним формама. Ванредно стање због корона вируса убрзало је увођење овог облика наставе на свим нивоима школовања. Имајући у виду да су све школе проналазиле разне моделе укључивања ученика у наставу кроз коришћење информационо комуникационе технологије, увидели смо да узраст ученика диктира избор поменуте технологије. Па тако вибер групе су најдоминантније у раду са млађим ученицима, док онлајн учионице су биле добро место за образовно васпитни рад са старијим ученицима.

Циљ истраживања је мапирање предности и недостатака у циљу унапређивања онлајн наставе.

Узорак истраживања чине наставници разредне и предметне наставе у једној основној школи[1]. Укупно 51 наставник је учествовао у идентификацији предности и недостатака онлајн наставе  из свог личног угла.

Начин прикупљања података током реализације треће и четврте недеље онлајн наставе наставници су путем мејла доставили своје одговоре, односно наводили предности и недостатке онлајн наставе која се тренутно реализује у свим одељењима. Иако узорак овог истраживања није репрезентативан, резултати су значајни за унапређење рада једне образовно васпитне установе чији наставници су и узорак овог истраживања.

Добијени резултати могу послужити за благовремену  идентификацију потешкоћа везаних за образовно васпитни рад у онлајн окружењу као и реаговање како у циљу отклањања или ублажавања недостатка.

Резултати су приказани кроз фреквенцију појављивања (Ф/=Х) сличних и истих одговора (предности и недостаци онлајн наставе).

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

Анализирајући исказе наставника који су везани за предности онлајн наставе значајно је истаћи да су наставници на самом почетку организације мапирали низ предности овог вида наставе што указује да су изузетно одговорно и професионално приступили организацији и реализацији исте. Укупно 112 исказа указује на предности које су везане за десет области које су се издвојиле кроз анализу фреквенција појављивања истих и сличних одговора (табела 1):

 1. Садржаји у онлајн настави Ф/=11
 2. Успешност онлајн наставе Ф/=17
 3. Развијање дигиталних вештина ученика (дигитална компетенција) Ф/=15
 4. Развијање дигиталних вештина наставника (дигитална компетенција) Ф/=17
 5. Мотивација Ф/=14
 6. Временска динамика рада ученика Ф/=7
 7. Комуникација Ф/=19
 8. Доступност настаника (подршка наставника)Ф/=4
 9. Здравствене тешкоће Ф/=3
 10. Породичне околности (родитељи/старатељи) Ф/=5

Анализа добијених података иде у прилог чињеници да су наставници предузели низ активности у онлајн окружењу користећи ИКТ, а које су утицале на идентификацију предности овог вида наставе, где се између осталог наводи као предност: комуникација, развијање дигиталних вештина наставника и ученика, успешност наставе, као и садржаји који се нуде ученицима у овом онлајн окружењу.

Садржаји у онлајн настави

Ф/=11

 • Ученици су се лепо снашли,  неки пре неки касније и да им је ово занимљиво.
 • Деца се подједнако добро сналазе са градивом, мање више успешно усвајају градиво.
 • Индивидуализација у пуном значењу те речи.
 • Лакше и мање упадљиво задавање задатака различитих нивоа тежине за поједине ученике.
 • Користим разне линкове и клипове који  помажу ученицима при обради градива.
 • Поред обавезног садржаја могу да им понудим још неки који мислим да им је занимљив, нов начин рада  их такође мотивише.
 • Ученици добијају могућност прегледа кратких видеа који прате одређену наставну јединицу, као и интересантних задатака које могу решавати искључиво путем ИКТ технологија.
 • Гледање и читање занимљивих садржаја, задатака…
 • Свакако је то другачији вид учења од досадашњег који омогућава и висок квалитет наставе.
 • По мени је тренутно то нешто ново занимљиво ђацима, јер поред редовне наставе имам више времена да са њима радим на темама за које иначе немамо времена.
 • Могућност постављања занимљивих материјала и тестова за вежбање.
Успешност онлајн наставе

Ф/=17

 • Није лоша замисао као допуна редовној настави.
 • Настава се одвија према нивоима знања, тако да и ученици који раде по ИОП-има и по индивидуализацији су активни.
 • Сви су заједно у групи и имају могућност да виде радове других ученика, да исправе неке своје грешке и своје активности одраде на најбољи могући начин.
 • Трудим се да ученике не оптерећујем превише, држим се суштине како би се остварили основни исходи, домаћих задатака има умерено, родитељи то примећују и поздрављају.
 • Ученици који су и до сада радили и учили, наставили су и траже и додатне задатке (увек пошаљем нешто), јер им је мало оно што им пошаљем на групу.
 • Сви проблеми који су се у протеклом периоду јавили, решени су врло брзо.
 • Ученици се труде да реализују све задатке, види се њихова креативност, помажу једни другима, исправљају грешке и боље се упознају.
 • Могућност организације рада (наравно са датим роком за предају).
 • Сада се већ добро сналазе са гугл  учионицама.
 • Задаци су примеренији овој ситуацији.
 • Првих дана било је доста посла, питања и комуникације са наставницима, децом и родитељима око организације, затим се усталило и све функционише
 • Добра је организација, лепо функционише.
 • Још увек се прилагођавамо онлајн настави, како родитељи тако и наставници и за сада проблема нема. Прилагођавају се наравно и ученици.
 • Прегледност Гугл учионице и задатака.
 • Предавања на телевизији су једноставна, али конкретна.
 • Осамостаљивање ученика у раду, могућност да погледају како се изводи нека техника, експеримент, па да је лакше усвоје.
 • Не жале се на тежину задатака, активности,  што је добро.
Развијање дигиталних вештина ученика

(дигитална компетенција)

Ф/=15

 

 • Развијање електронске писмености код ученика.
 • Самоучење ученика о дигиталној комуникацији.
 • Тражење помоћи, подршке око дигиталних корака везаних за дигиталну комуникацију.
 • Сјајни радови појединих ученика послати дигиталним путем.
 • Начин презентовања наставног предмета на овај начин подразумева коришћење напредне технологије у настави па ученици који су оспособљени да је користе могу постићи боље резултате и боље оцене него у учионици.
 • Стицање или јачање дигиталне компетенције која ће им сигурно омогућити лакше сналажење у даљем школовању а и животу
 • Јачање комуникативне, дигиталне, али  и интеркултурне компетенције уз помоћ видео клипова везаних за градиво,  али и за сегменте опште културе
 • Брзина протока информација, прилагођеније је и можда занимљивије данашњим генерацијама које су одрасле на телефонима и таблетима па им овај вид комуникације није непознат.
 • Ученици и наставници су нешто научили.
 • Креативност-сналажљивост кроз импровизацију  реквизита за вежбање у  кући, породично вежбање заједно са укућанима итд.
 • Самосталност ученика је видљива.
 • Развијају се дигиталне вештине.
 • Нека деца своје задатке шаљу на мејл иако су мали.
 • Разена информација у учионици, групама…
 • Брз проток важних информација.
Развијање дигиталних вештина наставника

(дигитана компетенција)

Ф/=17

 

 • Могућност упућивања ученика у разне видове презентација и дигиталног садржаја, како би сами могли да извуку кључне појмове о садржају који се обрађује.
 • Задивљена сам колико смо брзо прихватили све ово.
 • Сналажљиви смо и  креативни.
 • Ученици и наставници су нешто научили.
 • Могућност коришћења различитих врста извора  за час.
 • Научили смо оно што смо мислили да нам никада неће требати.
 • Самоучење је било доминантно.
 • Стална размена информација са колегама око успостављања онлајн окружења.
 • Доступност скоро свих ученика и наставника тренутно.
 • Брзо разрешавање потешкоћа.
 • Међусобна сарадња и подршка.
 • Разумевање колега.
 • Подршка родитељима у стварању онлајн окружења за своје дете.
 • Подршка ученицима у онлајн настави.
 • Смишљање кратких и јасних инструкција.
 • Снимање видео материјала, туторијала.
 • Идентификовање доброг материјала на интернету који може да се користи за лекције које ми следе.
Мотивисање

Ф/=14

 

 • Ученици који су дуго били пасивни почели су да се активирају.
 • Многи ученици су активнији на овај начин, него што су били у току редовне наставе, раде домаће задатке, очекују повратну информацију,  прате постављена обавештења.
 • Могућност коментара сваком ученику, и слање додатних инструкција.
 • Родитељи укљученији у активности детета, па прате мотивацију.
 • Деца која су активна у процесу оваквог вида наставе успевају да изврше своје обавезе без проблема.
 • Неки ученици улажу више труда овако.
 • Како време пролази ученици показују веђу активност него на почетку.
 • Важно је да ученици не губе континуитет у раду на који су навикли.
 • Они који су и у редовној настави радили, раде вредно и одговорно и сада.
 • Неки ученици су укљученији више него обично, распитују се за додатна вежбања да би боље савладали градиво.
 • Деца која су и раније била активна и вредна на часу наставила су да извршавају своје обавезе и кроз овај вид наставе.
 • Мотивација кроз играње различитих игрица које прате садржаје.
 • Доста ученика који су пасивни у редовној настави је сад активно.
 • Дан је дуг у ванредном стању и ово је прави начин да се организује дан који може бити досадан кад дете ништа не ради.
Временска динамика рада ученика

Ф/=7

 

 • Некој деци више одговара овај вид наставе.
 • Флексибилност наставника.
 • Стална доступност наставника.
 • Довољно времена да се заврше задаци.
 • Продужени рокови за активности.
 • Самопроцењивање сопственог рада од стране ученика (тестови, контрлни).
 • Већа ангажованост ученика и наставника.
Комуникација

Ф/=19

 

 

 • Свакодневна активност и сарадња са родитељима.
 • Стално пружање подршке.
 • Комуникација са ученицима који су активни је сада више продуктивна.
 • Већа слобода ученика да траже помоћ.
 • Деца су ентузијастична.
 • Ученици имају могућност да међусобно размењују информације, остваре непосредне и боље оцене.
 • Слобода и опуштеност на релацији наставник-ученик на пољима комуникације, исказивања осећања.
 • Сазнајемо више о деци и њиховим особинама, условима у којима живе и раде…
 • Добар вид комуникације и са родитељима и са наставницима.
 • Личнији однос са децом и са родитељима, стална размена информација са колегама.
 • Са децом може лепо да се комуницира само нисам себи ограничила и утврдила радно време па ми је то мало проблем.
 • Комуникација је културна и добронамерна.
 • Комуникација са сваким учеником.
 • Питају шта им није јасно и добијају одговор.
 • Много времена ми одузима одговарање на њиховса питања, јер смо у сталној комуникацији.
 • Много времена је потребно за преглед домаћих задатака, и практичних вежбања али то је потребно у овој ситуацији.
 • Поједини задаци се више пута коригују са новим инструкцијама за које је потребно више времена како би ученик напредовао.
 • Сви заједно се трудимо, ученици, родитељи, колеге, и успостављена је међусобна сарадња какву ови ванредни услови и захтевају, наравно свако према својим могућностима.
 • Они који су радили у школи, раде и даље.
Доступност настаника (подршка наставника)

Ф/=4

 • Већа доступност наставника.
 • Могу нас звати кад желе или када имају проблем или ако им је нешто нејасно или им треба неко објашњење.
 • Стална подршка током целог радног дана па и ноћу.
 • Ослањају се на нас, што је добро.
Здравствене тешкоће

Ф/=3

 • Ученици на кућном лечењу  су се прикључили онлајн настави и постигли леп успех.
 • Веће ангажовање око ученика који су болесни и нису долазили у школу.
 • Наставници који имају здравствених проблема и у ризичној су групи на овај начин безбедно реализују наставу.
Породичне околности

(родитељи/старатељи)

Ф/=5

 • Родитељи упознају своју децу.
 • Поједини ученици, чијим родитељима је стало до дечјег школског успеха, ревносније раде домаће задатке него у току редовне наставе.
 • Родитељи су најчешће одговорни и лепо сарађују, имају директан увид у труд и рад свог детета, као и у рад наставника.
 • Велики број родитеља заиста ужива у раду са својом децом, и времену које ето сад могу да проведу са њима.
 • Све је транспарентно.

Табела 1 Предности онлајн наставе током њене реализације

Када је реч о недостацима онлајн наставе током њене реализације, наставници разредне и предметне наставе (51) мапирали су потешкоће са којима се сусрећу у реализацији образовно васпитног рада у овом новом окружењу. Укупно 156 исказа указује да постоје потешкоће у реализацији. Недостаци су анализом исказа разврстани у 11 категорија које нам ближе говоре са којим проблемима се наставници сусрећу током организације и реализације онлајн наставе:

 1. Онлајн настава (опремљеност породица ИКТ уређајима, наставника, тешкоће …) Ф/=26
 2. Дигиталне вештине ученика (дигитална компетенција) Ф/=7
 3. Дигиталне вештине наставника (дигитална компетенција) Ф/=8
 4. Укљученост ученика Ф/=14
 5. Временска динамика рада ученика Ф/=10
 6. Временска динамика рада наставника Ф/=23
 7. Ангажованост родитеља Ф/=16
 8. Комуникација Ф/=24
 9. Здравствене тешкоће Ф/=16
 10. Мотивација Ф/=5
 11. Сарадња са родитељима Ф/=7

Анализа указује да највећи проблем су онлајн ресурси породица, имајући у виду да постоје значајне разлике у могућностима породица за овај вид наставе. Наставници наводе потешкоће (Табела 2) са којима се сусрећу да би обезбедили минимум онлајн наставе за сваког ученика узимајући у обзир капацитете  ИКТ у породицама, што указује на поштовање индивидуализованог приступа у овом окружењу. Поред неуједначости капацитета породица за реализацију онлајн наставе наставници указују да постоје потешкоће везане за комуникацију током онлајн наставе,  где је највећи акценат стављен на вербалну и невербалну комуникацији која је доминантна у учионици. Временска динамика рада наставника је ставка које је окарактерисана као значајна потешкоћа због чињенице да је значајно повећано ангажовање наставника, а детаљи (Табела 2) везани за комуникацијију говоре о великој преоптерећености наставника на дневном нивоу. Не мање значајна ставка су и здравствене тешкоће наставника и ученика, али и ангажованост родитеља које утичу на организацију и реализацију онлајн наставе.

Онлајн настава (опремљеност породица ИКТ уређајима, опремљеност наставника, тешкоће…)

Ф/=26

 

 

 • Немају сви компјутер, интернет…
 • Немају сви кабловску телевизију.
 • Немају сви смарт телефоне….
 • Материјали, комуникација на енглеској латиници – јер се најчешће обавља преко телефона (Вибера).
 • Немам приступ интернету цео дан сви укућани имају обавезе као и ја (деца, супруг).
 • Касне домаћи задаци и по један дан, а предати су на време.—проблеми са протоком информација у гугл учионици.
 • Неким ученицима не одговара временски период праћења садржаја због браће и сестара.
 • Родитељи који раде, касно навече завршавају задатке са децом.
 • Лош интернет, како код ученика тако и код наставника.
 • Ученици који немају техничке могућности за праћење наставе, мислим на оне који нису ни у вибер групама.
 • Проблеми у успостављању континуираног процеса рада са појединим ученицима су техничке природе и ван мојих могућности деловања.
 • Ученицима који имају само телефон као комуникацију, треба дати више времена да се прикључе платформама.
 • Интернет веза није стабилна, или се често губи током дана.
 • Један број ученика има телефонски апарат старије генерације, па често не може да се отвори послат задатак у виду документа прослеђеног са мејла и слично.
 • Поседујем одређене вештине комуникације овим путем и немам проблема у комуникацији са ученицима, као ни у гугл  учионици, али ми се овакав вид наставе не допада.
 • Питање било каквог тестирања нема смисла у онлајн учионицама.
 • Из појединих предмета до краја школске године предвиђен је за практичан рад који је сада отежан.
 • Бесплани уџбеници не подразумевају бесплатне радне свесе и практикуме, па се не можео ослонити на поменуто као ресурс за учење.
 • Потребан је био детаљнији план за улазак у овакав вид наставе.
 • Надам се да ће ствари да се нормализују.
 • Тешко је и формативно и сумативно објективно и праведно оценити ученика поред којег су родитељи, телефон, уџбеници, свеске, компјутер…
 • На почетку, првих пар дана, било је оптерећујуће. Различите информације, нејасне инструкције…
 • Лош проток и чести прекиди интернета у појединим приградским насељим.
 • Немају сви ученици, а ни наставници материјалних услова да обезбеде рачунаре за  квалитетан рад.
 • Има ученика који имају само фиксни телефон.
 • Има ученика са којима није могуће успоставити било какав канал комуникације.
Дигиталне вештине ученика (дигитална компетенција)

Ф/=7

 

 • На истој платформи раде и основци и средњошколци. Занимљиво.
 • Ученици уопште не познају ворд, ексел, ППТ…  не знају да пошаљу мејл.
 • Много времена изгубљено на уједначавање одељења (преузимање докумената, поновно враћање у онлајн учионицу, фотографисање, скенирање, слање мејлова….)
 • Деца радове шаљу тако што раде у свескама па сликају, немају сви могућност да користе неке алате за решавање задатака, јер имају само телефоне…
 • Деца нису у могућности да самостално раде, бар не сва.
 • Проблем је и то што део ученика не зна да подеси своје име у учионици, па су пријављени под непознатим именима.
 • Недовољна дигитална оспособљеност ученка.
Дигиталне вештине наставника (дигитална компетенција)

Ф/=8

 

 • Ово је баш оптерећујуће, нисам имала обуке.
 • Требале су нам обуке прве недеље, а онда да иде настава.
 • Можда је и било квалитетнијих платформи, али нисмо имали времена да истражујемо, морали смо брзо одлучити које платформе користити.
 • Све је различито, са некима сам у учионици, са некима на виберу, са неком децом само путем телефона комуницирам, а некима шаљем штампани материјал који се преузима у школи, јер само тако могу да комуницирам.
 • Требало ми је време да се уходам, и још се уходавам.
 • Оптерећујуће за неког ко не проводи превише времена за компјутером.
 • Морала сам да размењујем много информација  са колегама да бих организовала онлајн наставу.
 • Верујем да је свима на овај или онај начин било тешко, многима је још увек тешко у овој настави.
Укљученост  ученика

Ф/=14

 

 • Као и у нормалној настави нека деца су одговорна и редовно извршавају своје обавезе, а поједине треба стрпљиво чекати да се јаве и нешто минимално ураде.
 • Неки ученици су неактивни, а родитељи ништа не предузимају, иако их обавештавамо.
 • Неки ученици напуштају вибер групе па их стално враћамо.
 • Неки спавају.
 • Некима не одговара распоред емитовања часова на телевизији.
 • Неке треба подсетити шта треба да раде и то више пута.
 • Утишали су се они који су тихи и у учионици.
 • Неактивност појединих ученика.
 • Неки ученици су неактивни иако имају услове.
 • Неки користе ситуацију.
 • Ученицима који раде по индивидуализованом образовном плану је лакше када смо сви заједно у учионици
 • Деца нису у могућности да самостално раде, бар не сва.
 • Не знам да ли се стиде да признају да нешто не могу да ураде (нпр. да поставе задатак) или немају услова да то ураде или их једноставно мрзи.
 • Не могу сви да се укључе у заказано време немају могућности.
Временска  динамика рада ученика

Ф/=10

 

 • Ипак чини ми се преобимно градиво, као и у нормалној настави.
 • Старији ученици не могу да стигну све.
 • Имају доста обавеза, треба смањити задатке.
 • Ученици не не могу све да стигну да одраде у задатом року.
 • Преоптерећеност ученика је већа због споријег ритма часова и одложених домаћих задатака.
 • Препорука да домаћи задаци, бар за наставне предмете који нису део пријемног испита, буду мањег обима.
 • Тестирање преко гугл учионице треба да буде са одложеним слањем радова због различитих капацитета породица.
 • Ученици  осећају замор, просто није природно
 • Много више су ангажовани него кад иду у школу.
 • Настава се реализује, али мислим да су деца оптерећена сувише,  јер многи раде само преко телефона.
Временска динамика рада наставника

Ф/=23

 

 • Мобилни телефон ми је по цео дан на пуњачу.
 • Телефон непрекидно звони  такорећи  24 сата.
 • Са децом може лепо да се комуницира, само нисам себи ограничила и утврдила радно време па ми је то мало проблем.
 • Као разредни старешина, немам своје  приватно слободно време, ни један дан у недељи.
 • Треба комуницирати са великим бројем ученика и не запоставити никог, увек им одговарати шта год и када питају.
 • Огроман број мејлова, порука и позива које је тешко сортирати и утврдити приоритете.
 • Додатни посао за нас учитеље у смислу да радни дан траје 24 часа, ново искуство, али превазићи ћемо и то.
 • Мање слободног времена за наставнике и ученике.
 • Детаљно прегледање ученичких радова изискује више времена као и додатна образложења за грешке.
 • Због лошег интернета ученици у касним сатима или током ноћи шаљу задатке наставницима.
 • Превише администрације.
 • Волела бих да имам радно време и као предметни наставник, и као одељенски старешина према родитељима, а и као колега.
 • Немам времена за своју породицу по цео дан сам заузета онлајн наставом и телефонским разговорима.
 • Велики временски проблем ми представљају све врсте евиденција и вредновање рада ученика, из разлога што радим у великом броју учионица са великим бројем одељења.
 • Ученици у великом броју не читају пажљиво шта се од њих тражи, па постављају низ сувишних питања.
 • Значајaн број радних сати потрошен на функционисање гугл учионице, пријављивање, кораци, постављање задатака… (то је трајало данима и обављено је безброј разговора са родитељима и са ученицима).
 • Целодневна активност учитеља, наставника…
 • Пуно посла имамо да све испратимо, забележимо, а да смо сигурни да је сваки наставни садржај добро одрађен.
 • Висок рачун за мобилни телефон, непрекидно подсећање деце и родитеља да се деца укључе у учионице, да шаљу задатке у учионице, паралелна евиденција (учионица, педагошка свеска, ес дневник).
 • Велики део дана одлази на наставу (часови на телевизији за три разреда, припрема материјала за Гугл учионицу, прегледање ученичких радова, одговарање на поруке ученика у било које доба дана)…
 • Шаљу ми домаће и око 23h, и то родитељи који  раде, јер не стижу раније.
 • За постављање озбиљних материјала неопходна је припрема, посебно наставницима који имају више програма. Ово тражи додатно време.
 • Уосталом ни ми ни ученици нисмо корпорацијски менаџери да треба 16 сати да проведемо за рачунаром, а нисмо ни роботи.
Ангажованост родитеља

Ф/=16

 • Велики број родитеља раде до касно, по цео дан
 • Неки родитељи раде у здравственим установама.
 • Неки родитељи су добили отказе.
 • Породица нема интернет.
 • Породица нема телефон.
 • Родитељи су оптерећени више од ученика.
 •  Сoцио економски статус породица као и образовни статус је различит у породицама, па су и подршке различиог нивоа.
 • Када је више деце у породици,  а деси се да се комуникација обавља са телефона једног родитеља, који је запослен, док родитељ не стигне кући са посла, деца не могу да пошаљу повратну информацију настаницима.
 • Ученици су  веома забринути за своје родитеље који су или остали без посла или раде на местима која у овој ситуацији нису безбедна (са новцем, у здравству, неки су у изолацији, у болници због ковид вируса  и сл.).
 • У породицама већином има више ученика на један рачунар, телефон.
 • Родитељи и ученици су принуђени као и ми да више користе ИКТ технологију за наставу.
 • Немогућност свих породица да опреме сву децу са основним ИКТ уређајима за реализацију онлајн наставе.
 • Родитељима који још увек путују на посао и који раде од куће представља проблем  додатни рад са децом који се одвија преко вибера.
 • Стотине  минута разговора са родитељима као одељенски старешина.
 • Родитељи не читају пажљиво поруке, нарочито они чија деца добијају прилагођене задатке, па раде оно што није за њих.
 • Било је заиста много потешкоћа у комуникацији са појединим родитељима, али моја упорност их је натерала да сарађују и да обезбеде минималне услове за своју децу.
Комуникација

Ф/=24

 

 • Недостатак социјализације међу ученицима.
 • Недостатак непосредне комуникације.
 • Комуникација и интеракција  са ученицима.
 • Овај вид наставе не може да замени живу реч, динамику који сваки час има, жамор, буку која је нормална за сваку школу.
 • Нема могућности да се поново и поново објаснити нешто, нацрта или написе на табли, једноставно- ово је нужно зло, школа је место где се деца друже, расту, уче, гледају, комуницирају једни са другима и својим наставницима, где рачунар,  телефон, таблет су само нужни видови комуникације у периоду основношколског периода школовања.)
 • Наставнички посао (бар у основношколском узрасту) је посао који има директну комуникацију уживо са малим-великим људима!
 • Јавља се проблем у комуникацији са мањим бројем ученика.
 • Недоступност неких ученика.
 • Недостатак личне комуникације.
 • Не може најбоље да се процени знање због вида комуникације који је у текстуалном/писаном формату.
 • Ученици су навикли  на живу реч, па дуже времена него обично треба да се објасни ново градиво.
 • Отежана комуникација са неким ученицима.
 • Највећи проблем је што нисам у могућности да адекватно објасним ученицима нешто што им није јасно, већ се морају ослањати искључиво на своје  способности  и помоћ родитеља.
 • Нема блискости, дружења, размене емоција.
 • Отуђеност…
 • Недостаје вербална и невербална комуникација.
 • Наставник нема детаљну и тачну информацијуу о савладаности градива због ограничене комуникације.
 • Личнији однос са децом и са родитељима, стална размена информација са колегама.
 • Превише времена одузима читање порука,  прегледање домаћих
 • Ништа не може заменити  живу комуникацију!
 • Недостатак информација да ли има неких нејасноћа, потешкоћа око градива (иако сам их питала да ли има нешто нејасно, готово нико ми не одговори на питање)
 • Са неким ученицима, и поред залагања наставних старешина, није могуће успоставити контакт.
 • Примећујем панику међу ученицима, недостаје им жива реч, реч подршке, недостаје им да подигну руку и питају нешто.
 • Настава без емоција.
Здравствене тешкоће

 Ф/=16

 

 • Родитељи неких ученика су у изолацији.
 • Родитељи неких ученика имају вирус, у болници су.
 • Имам главобољу свакодневно и пуцање капилара у очима.
 • Континуирано ми је повишен притисак.
 • Главобоља, мигрена…
 • Нисам у могућности да идем на терапију.
 • Контролни прегледи код лекара су одложени.
 • Несаница.
 • Болови у кичми.
 • Узнемиреност наставника, ученика, родитеља…
 • Све лошије видим.
 • Наставници су цео дан су на телефону или компјутеру или испред телевизора – ово ће се одразити и на вид.
 • Деца се превише зраче са смарт апаратима, превише су поред њих.
 • Болесни укућани који захтевају негу.
 • Недостаје нам физичка активност, како нама тако и ученицима.
 • Недостаје нам разонода и нама и ученицима.
Мотивација

Ф/=5

 • Похвале су мање ефектне, ако су упућене преко ИКТ.
 • Смета ми што не могу да подстакнем оне спаваче да раде.
 • Немогућност контролисања напредовања ученика.
 • Тешко их је мотивисати, без родитеља (а има оних који нису заинтересовани).
 • Како ученике мотивисати да се више активирају?
Сарадња са родитељима

Ф/=7

 • Ученици шаљу радове које су радили и родитељи.
 • Родитељи шаљу своје радове.
 • Неки родитељи су потпуно незаинтересовани за напредовање свога детета.
 • Има и пермисивних родитеља.
 • Родитељ каже да дете не воли да учи.
 • Родитељ каже да дете нема интернет иако је доступан на мрежи нон стоп.
 • Родитељи су принуђени да преузму значајну улогу у посредовању између деце и учитеља, а ово је ситуација која налаже и многе друге обавезе, дође наравно и до конфузије и неспоразума, али се решавају.

Табела 2 Недостаци онлајн наставе током њене реализације

Закључак

Испитаници су током навођења предности и недостатака нагласили шта је то што је добро у оваквој организацији наставе, а на шта треба обратити посебну пажњу како би се унапредили поједини елементи онлајн наставе. Добијени подаци могу бити од користи Тиму за самовредновање рада школе у идентификовању мера које би водиле унапређењу онлајн наставе током саме реализације, али и као значајан путоказ у раду са ученицима са ИКТ, како у редовној организацији наставе тако и у ситуацијама које могу бити исте или сличне овој у којој се налазимо због пандемије. Наставници су дали низ препорука на шта треба обратити пажњу да би онлајн настава била успешнија (Табела 3), јер су на основу непосредног рада уочили потешкоће, али и дали предлоге за превазилажење уочених проблема.

Препоруке из личних искустава:

 • Преоптерећеност родитеља млађих ученика (задаци се шаљу преко вибер група па како бих задала домаћи задатак, морам прво да обрадим тему, тако да  писана објашњења граматике, вокабулара, визуелне, гласовне поруке и аудио клипове предајем родитељима, који затим та објашњења читају деци и пуштају им снимке, што је за запослене родитеље двоје или више деце, изузетно напорно.
 • Водити рачуна о задацима које осмишљавамо, јер је проблем  знато продужено време пред екранима и за наставнике и за децу, па и за родитеље деце млађег школског узраста.
 • Требало би водити рачуна да деца не буду превише оптерећена и у том смислу постоји сарадња наставника и учитеља, свих наставника око једог одељења.
 • Одељењске старешине треба чешће да размењују информације о оптерећености задацима, како би указали колегама на обим задатака.
 • Тестови нису валидни, јер ученици могу да ослоне на уџбеник, вршњаке.
 • Касне домаћи задаци и по један дан, а предати су на време, проблеми са протоком информација, ово се често дешава у гугл учионицама.
 • Преоптерећеност ученика је већа због споријег ритма часова и одложених домаћих задатака.
 • Препорука да домаћи задаци, бар за наставне предмете који нису део пријемног испита код осмог разреда  буду мањег обима.
 • Тестирање преко учионице треба да буде са одложеним слањем радова због различитих капацитета породица- користити могућност за самопроцењивање (лична самопроцена успешности ученика).
 • У породицама већином има више ученика на један рачунар, водити рачуна о могућностима породице.
 • Ученицима који имају само телефон као комуникацијски канал, треба дати више времена да се прикључе платформама.
 • Не инсистирати да одговарају на одређеном писму, свима су различити оперативни системи на телефонима/смартовима, а  неки ученици немају подешену ћирилицу као фонт у својим личним компјутерима.
 • Тестирања у онлајн учионицама су стресна за већину ученика.

Табела 3 Препоруке наставника за квалитетнију онлајн наставу

Поред добијених података који могу бити добра полазна основа Тиму за самовредновање рада школе за све области квалитета рада установе: програмирање, планирање и извештавање, настава и учење, образовна постигнућа ученика, подршка ученицима, етос  и организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима, међу којима су највише овим истраживањем обухваћене следеће области: подршка ученицима, етос  и организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима у исказима наставника.

Препорука је да резултате овог истраживања треба посматрати не само одвојено него и у корелацији  са подацима које треба прикупити од стране ученика и родитеља када је реч о онлајн настави.

Како је школа жив организам, а онлајн настава њен саставни део, занимљивости и у овом окружењу иду у прилог чињеници колико је наставнички позив изазован, занимљив и пун необичних ситуација (Табела 4).

Занимљивости:

 • У гугл учионицу су ми се пријавили и родитељи.
 • Са више мејлова један ученик шаље домаћи-што је сигурно сигурно је.
 • Сви у породици раде домаће задатке.
 • Ученици се пријављују у учионицама са необичним (мада креативним) надимцима.
 • Ученик упорно напушта вибер групу, а ја га упорно враћам.
 • Неки ученици немају свој мејл па су у учионицу пријављени са мејлом родитеља, рођака, бака, дека, тетака, комшија…
 • Неки имају свој мејл, али су у учионици пријављени и ученик и оба или један родитељ.
 • Један те исти домаћи послало пет ученика-сарађују.
 • Ученици шаљу радове које су радили и родитељи.

Табела 4 Занимљивости из онлајн окружења

Литература:

Правилник о стандардима квалитета рада установе Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 14/2018 од 02.08.2018. године


Ирена Мучибабић, педагог школе
[1] ОШ,,22.октобар” Сурчин, Београд
https://www.facebook.com/OsnovnaSkola22OktobarSurcin/
http://www.os22oktobarsurcin.edu.rs/