back to top

Поштоване колегинице и колеге,

За школску годину за 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину смо Вам припремили програме стручног усавршавања за које се надамо да ће допринети Вашем професионалном развоју и помоћи да стекнете нове и усавршите постојеће компетенције важне за унапређивање образовно-васпитног рада.

Заинтересовани могу добити све остале информације на телефон: 066/801-32-46 радним данима од 10-15 часова или на е-пошту: drustvo@pedagog.rs

ПОГЛЕДАЈТЕ КОМПЛЕТНУ ПОНУДУ:

Кат. број 571: Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Област на коју се програм односи:

Општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија:

К2 – компетенције наставника за поучавање и учење

Приоритетна   област   стручног   усавршавања   на    коју    се    програм    односи: П3 – Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Аутори програма:

 • Маја Врачар – доктор педагошких наука, педагог у Зуботехничкој школа, Београд
 • Гордана Миловановић – педагошки саветник, мастер педагог

Подаци о организатору програма:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs 0112687749

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава   и   васпитање”   и   ,,Педагошких   новина”   доприноси   развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе.

Општи циљ програма:

Унапређивање компетенција ученика, наставника, стручних сарадника и директора за самоевалуацију у области настава и учење.

Специфични циљеви програма:

Стицање знања и вештина о самоевалуацији у области настава и учење; Обучавање наставника за планирање процеса самоевалуације у настави и учењу; Оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге ученика у процесу самоевалуције; Упознавања са методама и техникама самоевалуације које се могу применити свакодневно у настави и учењу; Уочавање одговорности ученика и наставника за самоевалуацију у настави и учењу.

Трајање програма:

1 дана (укупно време рада: 8 c. )

Предвиђени број учесника:

Минимално 25, максимално 30 учесника

Цена по учеснику:

2000 динара по полазнику

Кат. број 637: Образовање за одрживи развој-истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Област на коју се програм односи:

Општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија:

К2 – компетенције наставника за поучавање и учење.

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

П3 – Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење).

Аутор:

Слађана Анђелковић – Доктор педагошких наука, Географски факултет, Универзитет у Београду

Подаци о организатору програма:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава   и   васпитање”   и   ,,Педагошких   новина”   доприноси   развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе.

Општи циљ програма

Унапређивање     компетенција     наставника     и      њихово      оснаживање      за планирање,   реализацију   и   евалуацију   истраживачке   и    пројектне интердисциплинарне наставе на тему одрживог развоја

Специфични циљеви програма

Примена холистичког, контекстуалног и   тематског   приступа   у   настави   у сагледавању   тема   из    ОР-а.    Подизање    свести    наставника    о    важности искуственог    учења    и    истраживачко    пројектног    приступа    у     настави     и креирање истраживачких   задатака   на   тему   одрживог   развоја.   Оснаживање наставника    да    кроз     теме     одрживог     развоја     доприносе     развоју међупредметних компетенција код ученика. Подстицање наставника   за   веће коришћење   ресурса   и   тема   из   локалног   окружења   у   креирању   наставних ситуација на   тему   ОР.   Примена   формативног   оцењивања   и   презентовање пројектних    активности.    Унапређивање    компетенција     наставника     за     сарадњу са   невладиним   сектором,   партнерима   из   окружења   и    родитељима    кроз реализацију истраживачких и пројектних активности.

Трајање програма:

1 дана (укупно време рада: 8 c. )

Предвиђени број учесника:

25 најмање, 30 највише.

Цена:

Цена по учеснику је 2000 динара

Кат. број 260: Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Област на коју се програм односи:

Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

Компетенција коју програм развија:

К2 – компетенције наставника за поучавање и учење

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

П1 – Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Аутори програма:

 • Биљана Радосављевић – дипломирани педагог
 • Данијела Вуковић – магистар наука, радила у МПНТР

Подаци о организатору програма:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs 0112687749

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава  и  васпитање”  и  ,,Педагошких  новина”  доприноси  развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе.

Општи циљ програма

Развој знања и вештина запослених у вртићу/школи за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју у редовним групама/одељењима

Специфични циљеви програма

Припрема запослених у установама за примену националне регулативе о образовању деце/ученика са сметњама у развоју (СУР).

 • Унапређивање знања и вештина наставника/васпитача за индивидуализован приступ у раду са ученицима/децом са СУР.
 • Развој знања и вештина за дидактичко-методичко обликовање наставе/активности у којима су уважене индивидуалне потребе ученика/деце са СУР.
 • Развој знања и вештина за планирање и примену ИОПа
 • Развој компетенција запослених заунапређивање инклузивне културе,политике и праксе образовно-васпитних установа.
 • Унапређивање процеса самовредновања инклузивности на нивоу установа.
 • Упознавање са асистивним технологијама у функцији развоја деце/ученика са СУР.

Трајање програма:

1 дана (укупно време рада: 8 с. )

Предвиђени број учесника:

Минимално 25, максимално 30 учесника

Цена по учеснику:

Цена по учеснику износи 2 000 динара

Кат. број 713: Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Област на коју се програм односи:

Општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија:

К2 – компетенција наставника за проучавање и учење

Приоритетна област стручног на коју се програм односи:

П2 – Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Аутори:

 • Биљана Радосављевић – дипломирани педагог
 • Биљана Михаиловић – дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд
 • Ирена Мичибабић – дипломирани педагог, Музичка Школа ,,Станислав Бинички“ Београд
 • Наташа Стојановић – дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд
 • Љиљана Вдовић – VII-1 Дипломирани педагог, VI-наставник

Подаци о организатору:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs 0112687749

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава  и  васпитање”  и  ,,Педагошких  новина”  доприноси  развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе

Општи циљ програма:

Унапређивање наставничких компетенција за процењивање напредовања ученика и оспособљавање за развој вештина самопроцењивања код ученика.

Специфични циљеви програма:

Разумевање различитих функција оцењивања ученика. Оспособљавање учесника за примену различитих врста оцењивања  ученика  (формативно  и  сумативно).  Оспособљавање за отклањање субјективности у процењивању ученика. Оспособљавање за процењивање у односу на операционализоване предметне исходе, опште међупредметне и специфичне предметне компетенције као ослонца процењивања. Разумевање појма метакогниције, значаја и улоге у развоју ученика. Разумевање важности развоја вештина самопроцењивања учења, постигнућа и напредовања ученика. Оспособљавање учесника за поучавање ученика у различитим вештинама самопроцењивања учења, постигнућа и напредовања.

Трајање:

1 дана (укупно време рада: 8 c. )

Предвиђени број учесника:

25 најмање, 30 највише

Ценапо учеснику износи 2000 динара

Кат. број 141: Програм управљања стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир“

Област на коју се програм односи:

Васпитни рад

Компетенција коју предложени програм развија:

К4: компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област стручног на коју се програм односи:

П5: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Аутори програма:

 • Тамара Николић Ђорђевић – дипломирани психолог. Шеста београдска гимназија
 • Љубица Лалић – дипломирани биолог, Четрнаеста београдска гимназија

Подаци о организатору:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs 0112687749

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава  и  васпитање”  и  ,,Педагошких  новина”  доприноси  развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе.

Општи циљ програма:

Усвајање вештина комуникације наставника, стручних сарадника за ефикасно управљање сопственим стресом и стресом ученика у школским ситуацијама.Повећање задовољства послом наставника и превенција синдрома изгарања. Прихватање здравих стилова живота.

Специфични циљеви програма:

Унапређивање знања учесника о узроцима, симптомима, последицама стеса у школским ситуацијама и техникама управљања стресом. Оснаживање учесника за примену техника управљања стресом у школским ситуацијама. Унапређење вештина саветовања ученика у превазилажењу стресних ситуација у школи.

Трајање:

 • дана (укупно време рада: 8 )

Предвиђени број учесника:

Минимум учесника је 25, а максимално 30 учесника.

Цена семинара:

Цена по учеснику износи 2.500 динара

Кат. број 270: Рад са децом из маргинализованих група

Област на коју се програм односи:

Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

Приоритетне области:

П2: Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Компетенције:

К3: компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Аутори програма:

 • Гордана Чукурановић – дипломирани педагог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Београд;
 • Биљана Букинац – самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Подаци о организатору:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs 0112687749

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава и васпитање” и ,,Педагошких новина” доприноси развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе.

Општи циљ програма:

Пружање васпитно-образовне подршке деци из маргинализованих група унапређивањем методичко-дидактичких компетенција наставника.

Специфични циљеви програма:

Сагледавање и уважавање специфичности и културе различитих маргинализованих група у наставном процесу. Примена ефикасних метода и облика рада са ученицима из маргинализованих група. Подршка наставницима у процесу мотивисања ученика из маргинализованих група. Оснаживање наставника за разумевање мотивационе функције оцењивања.

Трајање:

 • дана (укупно време рада: 16 )

Предвиђени број учесника:

Минимум учесника је 25, а максимално 30 учесника.

Цена семинара:

Цена по учеснику за оба дана износи 4,000.00 динара

Кат. број 92: Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Област на коју се програм односи:

Васпитни рад

Приоритетне области:

П5 – Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Компетенције:

К4: компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Аутори програма:

 • Биљана Радосављевић, дипломирани педагог
 • Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
 • Гордана Чукурановић, дипломирани педагог, просветни саветник у Министарству просвете,науке и технолошког развоја

Подаци о организатору:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs 0112687749

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава и васпитање” и ,,Педагошких новина” доприноси развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе

Општи циљ програма:

Унапређивање компетенција одељењског старешине за успешан рад са родитељима.

Специфични циљеви програма:

 • Унапређивање знања о улози и пословима одељенског старешине
 • Оснаживање одељенског старешине за конструктивну комуникацију са родитељима
 • Унапређивање вештина    одељењског    старешине    за    рад    са    родитељима    на конструктивном решавању конфликтних ситуација са децом
 • Унапређивање знања и вештина одељенског старешине за индивидуално праћење ученика
 • Оснаживање одељенског старешине за примену различитих стратегија рада са родитељима

Трајање:

2 дана (укупно време рада: 16 c. )

Предвиђени број учесника:

Минимум учесника је 25, а максимално 30 учесника.

Цена семинара:

Цена по учеснику за оба дана износи 4.000,00 динара

Кат. број 304: Здрави животни стилови – Императив у васпитању и образовању

Област на коју се програм односи:

Здравствено васпитање

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

П5: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Компетенције:

К3: компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Аутори програма:

 • Наташа Симић – доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • Невена Живковић – мастер професор предметне наставе; спец.струковна медицинска сестра, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
 • Емина Никочевић – дипломинари економиста; спец.струковна медицинска сестра; Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

Подаци о организатору програма:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs 0112687749

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава  и  васпитање”  и  ,,Педагошких  новина”  доприноси  развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе.

Општи циљ програма

Оснаживање учесника за промовисање здравих животних стилова међу децом/ученицима кроз разноврсне активности у васпитнообразовном раду

Специфични циљеви програма

Упознавање учесника са димензијама здравља, аспектима здравих животних стилова и њиховим импликацијама на психофизички развој деце Освешћивање значаја улоге запослених у васпитању и образовању у промоцији здравих животних стилова код деце Упознавање са примерима добре праксе промоције здравих животних стилова у васпитнообразовном контексту Оснаживање за препознавање начина на које учесници у свом васпитнообразовном раду у сарадњи са колегама, родитељима и заједницом могу промовисати здраве животне стилове, уважавајући специфичности контекста и деце Оснаживање учесника за улогу здравственог васпитача и унапређивање вештина планирања и реализовања активности којима ће код деце развијати одговоран однос према здрављу и хумане вредности.

Трајање:

1 дана (укупно време рада: 8 c. )

Предвиђени број учесника:

Минимум учесника је 25, а максимално 30 учесника.

Цена семинара:

Цена по учеснику износи 2.000 динара

Кат. број 317: Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Област на коју се програм односи:

Здравствено васпитање

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

П5: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Копетенције:

К3- компетенције наставника за развој личности детета

Аутори програма:

 • Невена Живковић – мастер професор предметне наставе; спец.струковна медицинска сестра, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
 • Емина Никочевић – дипломинари економиста; спец.струковна медицинска сестра; Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

Подаци о организатору програма:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава и васпитање” и ,,Педагошких новина” доприноси развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе.

Општи циљ програма:

Упознавање учесника са значајем познавања основних техника пружања прве помоћи при збрињавању одређених повреда и стања и оснаживање за њихову примену у васпитнообразовном контексту.

Специфични циљеви програма:

 • Стицање знања полазника семинара о значају познавања техника прве помоћи приликом збрињавања повреда и стања у васпитно-образовном контексту.
 • Стицање знања полазника семинара о редоследу поступака прве помоћи приликом збрињавања повреда и стања у васпитно-образовном контексту. – Стицање знања полазника семинара о значају улоге спасиоца у правовременом и правилном пружању прве помоћи непосредно након повређивања или изненада насталог стања у васпитно-образовном контексту.
 • Оспособљавање полазника семинара за самосталну примену основних техника пружања прве помоћи при збрињавању повреда и стања која се најчешће јављају у дечијој/ученичкој популацији.

Трајање програма:

1 дана (укупно време рада: 8 c. )

Предвиђен број полазника обуке:

Минимум 25, максимално 30 учесника

Спецификација цене:

2000 динара по полазнику.

Кат. број 746: Технике учења и саморегулисано учење

Област на коју се програм односи:

Општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија:

К2: компетенције наставника за поучавање и учење

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

П3: Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Аутори:

 • Биљана Радосављевић – дипломирани педагог
 • Биљана Михаиловић – дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд
 • Ирена Мичибабић – дипломирани педагог, Музичка Школа ,,Станислав Бинички“ Београд
 • Наташа Стојановић – дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд
 • Љиљана Вдовић – VII-1 Дипломирани педагог, VI-наставник

Подаци о организатору програма:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs 0112687749

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава и васпитање” и ,,Педагошких новина” доприноси развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе.

Општи циљ програма

Унапређивање наставничких компетенција у области поучавања и учења кроз примену различитих техника учења у раду са ученицима и развијање саморегулисаног учења код ученика

Специфични циљеви програма

 • Проширивање знања учесника о техникама учења Уочавање везе техника учења и интерактивних наставних техника • Оспособљавање за примену нових техника учења у раду са ученицима у складу са специфичностима услова у којима раде • Оспособљавање за поучавање ученика у овладавању различитим техникама учења • Разумевање појма саморегулисаног учења • Оспособљавање за развој саморегулисаног учења код ученика

Трајање програма:

1 дана (укупно време рада: 8 c. ) Предвиђен број полазника обуке: Минимум 25, максимално 30 учесника

Цена по учеснику и спецификација цене

2000 динара по полазнику

Кат. број 573: Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Област на коју се програм односи:

Општа питања наставе

Компетенција коју предложени програм развија:

К2 – Компетенције наставника за поучавање и учење

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

П2 – Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање).

Аутори програма:

 • Маја Врачар – доктор педагошких наука, педагог у Зуботехничкој школи
 • Драгана Петровић-Косановић – дипломирани биолог, Министарство просвете,
 • науке и технолошког развоја
 • Милан Јоксимовић – Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 • Александар Степановић     –     професор     физике     и     хемије,     ОШ     „Бранко Радичевић“ Бољевци
 • Владимир Степановић – ОШ „Вожд Карађорђе“, Јаково

Подаци о организатору програма:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs 0112687749

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава и васпитање” и ,,Педагошких новина” доприноси развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе.

Општи циљ програма:

Развијање компетениција наставника за планирање, праћење, вредновање и документовање запажања о образовним постигнућима ученика кроз формативно оцењивање.

Специфични циљеви програма

 • Разумевање улога, проблема и начина праћења формативног оцењивања у настави
 • Оспособљавање за организовање и реализацију формативног праћења оцењивања у настави
 • Унапређивање знања учесника/ца о начину прикупљања и коришћења информација о квалитету учења уз помоћ дигиталне свеске

Трајање програма:

1 дана (укупно време рада: 8 c. )

Предвиђени број учесника:

Минимално 25, максимално 30 учесника

Техничка опрема предвиђена за реализацију програма:

Видео бим, лаптоп или компјутер за сваку групу на семинару, звучници.

Цена по учеснику:

2000 динара по полазнику

Кат.број 142: Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Област на коју се програм односи:

Васпитни рад

Компетенција коју предложени програм развија:

К4 – Компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи:

П4 – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Аутори програма:

 • Маја Врачар – доктор педагошких наука, педагог у Зуботехничкој школи

Подаци о организатору програма:

Педагошко друштво Србије Теразије 26, 11000 Београд drustvo@pedagog.rs 0112687749

Педагошко друштво Србије је струковна организација дипломираних педагога, професора педагогије и других који проучавају васпитање и образовање. Својом делатношћу, организацијом стручно-научних скупова, семинара, реализацијом пројеката, издавањем часописа ,,Настава и васпитање” и ,,Педагошких новина” доприноси развоју система образовања у Србији од 1949.године. Као удружење својим активностима, скуповима и семинарима усмерено је на развој педагошке науке и праксе.

Општи циљ програма:

Побољшање сарадње родитеља и школе кроз унапређење компетенција наставника и одељењског стaрешине за планирање, реализацију и евалуацију сарадње са родитељима.

Специфични циљеви програма

Упознавање циљне групе семинара са основним правилима и стратегијама успешне комуникације на релацији одељењски старешина – ученик – родитељ Упознавање одељењских старешина са савременим облицима и садржајима рада са родитељима Сензибилизација одељењских старешина за рад са родитељима на пољу превентиве који ће се директно одразити и на положај ученика у школи Упознавање одељењских старешина са правима и одговорностима родитеља, као и начинима мотивисања родитеља за учешће у животу школе.

Трајање програма:

1 дана (укупно време рада: 8 c. )

Предвиђени број учесника:

Минимално 25, максимално 30 учесника

Цена по учеснику:

2000 динара по полазнику

Стручно усавршавање - вести

Остале вести из Друштва