Pogled u budućnost

37

1. UVOD

Profesionalna orijentacija je sastavni deo programa rada svakog stručnog saradnika. Učenici osmog razreda u ovom periodu donose odluku o izboru škole i budućeg zanimanja a, prema našem iskustvu, većina učenika ima poteškoća u donošenju takve odluke. Projekat “Profesionalna orijentacija u Srbiji“ realizuje se u našoj školi od uvođenja ovog petofaznog modela, ali nastava na daljinu  prekinula je realizaciju planiranih aktivnosti i radionica  sa učenicima. Iz tog razloga, jedna od tema u okviru pedagoške Google učionice, bila je i profesionalna orijentacija. Pored zanimljivih i korisnih sadržaja iz ove oblasti i informisanja  učenika  (pre svega učenika osmog razreda) urađeno  je i  istraživanje[1].

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANjA

Primarni cilj istraživanja je: utvrditi zanimanja kojima učenici nameravaju da se bave u budućnosti. Želeći da saznamo i gde (u kojoj državi) u  budućnosti  žele da borave/žive naši učenici, šta je za njih u životu najvažnije i ko im je u svemu tome uzor, sastavni deo upitnika bila su i ova pitanja.

Izdvojili smo sledeće zadatke istraživanje:

 • utvrditi redosled zanimanja sa kojim učenici nameravaju da se bave u budućnosti;
 • utvrditi u kojim  državama učenici žele da žive za 10-15 godina;
 • utvrditi koji je to period kada misle da će osnovati svoju porodicu;
 • utvrditi da li imaju i ko su uzori ;
 • šta je, po mišljenju učenika, najveća vrednost/najvažije u životu;

U ovom istraživanju uzorak čini  108   učenika od petog do osmog razreda osnovne škole „17.oktobar“ u Jagodini.. [2]

Istraživanje je realizovano tokom aprila 2020. godine putem Google upitnika. Upitnik sadrži pet pitanja, od čega je samo pitanje vezano za period osnivanja sopstvene porodice bio zatvorenog tipa. Ostala pitanja smo namerno postavili u formi pitanja kratkog odgovora želeći da izbegnemo bilo kakav uticaj na odgovore.

U skladu sa  ciljem i zadacima istraživanja primenjen je metod deskripcije. Podaci dobijeni istraživanjem obrađeni su utvrđivanjem osnovnih pokazatelja frekvencija i procenata.

3. REZULTATI ISTRAŽIVANjA

3.1. Šta ću raditi u budućnosti

Na pitanje : Navedi zanimanje sa kojim misliš da ćeš se baviti u budućnosti dobili smo konkretne odgovore od 95 učenika, dok 13 učenika  ne zna koje će zanimanje biti njegov izbor u budućnosti.

Naravno, naveden je veliki broj zanimanja pa su sistematizovana prema oblastima na koje se odnose. Ove oblasti definisane su rukovodeći se odgovorima učenika u sledeće oblasti/kategorije: zanimanja vezana za društvene nauke, zanimanja vezana za prirodne nauke, oblast medicine, IT sektor, zanimanja vezana za vojsku i policiju, umetnost, sport, i lične usluge.

Najveći broj učenika kao svoje buduće zanimanje navodi zanimanja vezana za IT sektor: programer, dizajner igrica, softverski inženjering. Na derugom mestu nalaze se zanimanja doktor, stomatolog, medicinska setra/zubni tehničar dok su na trećem mestu zanimanja iz oblasti društvenih nauka : advokat, sudija, prevodilac, profesor. 13,8% učenika nije se opredelilo za zanimanje sa kojim namerava da se bavi u budućnosti, što ne iznenađuje s obzirom da su uzorak bili učenici od petog do osmog razreda.

 • Gde ću živeti

Obzirom da je pitanje: U kojoj državi bi voleo da živiš za deset/petnaest godina bilo otvorenog tipa, očekivano je  dobijen veliki broj država u kojima bi učenici želeli da žive. Navodeći sve države koje učenici pominju, odgovori na ovo pitanje predstavljeni su samo  tabelarno. Rezultati pokazuju da najveći broj učenika (26 %) navodi da želi da živi u Srbiji. Sledeća država je SAD u kojoj bi želelo da živi 17% učenika a slede Nemačka, Španija i Italija.

3.3 Osnivanje porodice

Odgovori na pitanje o periodu osnivanja vlastite porodice pokazuju da  najveći broj učenika 79 (73%) smatra da će se to dogoditi kada imaju od 25 do 30 godina, 26 (24%) učenika od 30 do 40 godina a da će svoju porodicu osnovati kada budu imali preko 40godina izjavilo je 6 (5,6%).

3.4.Ko danas predstavlja  uzor učenicima

Odgovore na pitanje Ko je tvoj uzor  grupisali smo u sledeće kategorije: osobe koje učenik poznaje, ličnosti koje se bave sportom, ličnosti vezane za  muziku i glumu, i ostale ličnosti.

Rezultati pokazuju da za  37% učenika uzor predstavljaju osobe koje su im bliske, pre svega roditelji što pokazuje da porodica zauzima u životu ispitanika ono mesto koje joj po njenom značaju i pripada. 24% učenika za svoj uzor bira sportiste iz različitih sportskih disciplina dok se 11% odlučilo za ličnosti iz oblasti muzike/glume. Prvi put se kao uzori (dva učenika) javljaju jutuberi (Pjudipaj i Baka Prase)  i ličnosti poznate u poslovnom svetu (Elon Musk, Bil Gejts, Džejms Trevor Oliver). Od političara kao uzor pominje se jedino Putin (tri učenika).

 • Šta je najvažnije

Životne vrednosti usmeravaju naše ponašanje a smisao pitanja Šta je za tebe najvažnije u životu je utvrditi koje životne vrednosti učenici smatraju najvažnijima. Veliki broj  učenika na ovo pitanje je dao više odgovora. U obradi rezultata,  ukoliko se odgovor sastojao od više navedenih vrednosti, svaka od njih ušla je u statističku obradu.

Da porodica zauzima značajno mesto u životu naših ispitanika pokazuju i odgovori na ovo pitanje. Ona je po važnosti na prvom mestu za najveći broj učenika. Slede zdravlje, ljubav, sreća i prijateljstvo a navodi se kao najvažnije i uspeh u poslu i obrazovanju, bavljenje sportom kao i pojmovi koji uključuju naša unutrašnja osećanja i percepciju .

ZAKLjUČNA RAZMATRANjA

Analizom  rezultata istraživanja možemo zaključiti sledeće:

 • najpopularnije zanimanja za učeniku  su iz oblasti IT sektora i medicine što dokazuje se da se prilikom izbora zanimanja uzima u obzir i mogućnost zaposlenja Većina učenika  navodi  zanimanje koja zahtevaju visoko obrazovanje;
 • za većinu učenika geografski prostor na kome žele da žive je Srbija ali blizu 70% učenika navodi kao svoju želju druge države, pre svih SAD.
 • očekivanja 73% ispitanih učenika su da će osnovati svoju porodicu između 25 i 30 godina;
 • uzor predstavljaju za najveći broj učenika osobe koje poznaju, iz njihove neposredne okoline;
 • najvažnija je porodica a od životnih vrednosti zdravlje, ljubav, sreća i prijateljstvo.

[1] Slično istraživanje realizovali smo u našoj školi  sa učenicima sedmog razreda 1998. godine (Prosvetni pregled ,br,2023, od 4. novembra 1998.) a sa učenicima  osmog razreda  2015. godine.

[2]Pristup pedagoškoj gugl učionici je bio dobrovoljan. Od 146 učenika 108 je uradilo Upitnik.


Marina Antonijević, spec. pedagogije
Osnovna škola“17. oktobar“ Jagodina