Utisci i procena zaposlenih u OŠ „Dositej Obradović“ u Vranovu o radu na daljinu tokom perioda vanrednog stanja školske 2019/2020.godine

181

Nakon inicijalnog ispitivanja zaposlenih u OŠ „Dositej Obradović“ u Vranovu u vezi sa radom na daljinu  do kog je došlo zbog pandemije korona virusa urađena je analiza rezultata koja je objavljena na portalu Pedagoške novine. Pošto se nastavna godina završila, zaposlenima u ovoj školi prosleđen je link ka Gugl upitniku koji se odnosio na  procenu realizacije nastave na daljinu, ostvarenosti saradnje sa roditeljima i samoproceni sopstvenog rada .

Ispitivanje je izvršeno krajem juna 2020. godine. Odgovore na upitnik je poslalo 13 od 29 zaposlenih (44,8%).

Prvo pitanje se odnosilo na način realizacije nastave na daljinu. Nastavu je realizovalo preko Gugl učionice 69, 2% ispitanika, 23, 1% preko Vibera, dok su ostali koristili druge načine.

Drugo pitanje je zahtevalo procenu kvaliteta realizacije nastave na daljinu na skali od 1 do 7 (1 najniži, a 7 najviši nivo kvaliteta). Dobijeni su odgovori u rasponu od 2 do 7. Najveći broj ispitanika kvalitet realizacije nastave na daljinu ocenio je ocenom 5 (46,2 %), a srednja ocena procene je 4,6.

U trećem pitanju se od ispitanika tražilo da na skali od 1-7 (1 najniža, a 7 najviša ocena), procene saradnju sa roditeljima tokom nastave na daljinu. Odgovori koji su dobijeni ukazuju na visok nivo saradnje sa roditeljima. Odgovori su u rasponu od 3-7, a srednja vrednost procene je 5,23. Ovi rezultati govore i da postoji prostor za poboljšanje ove oblasti rada u praksi.

U sledećem pitanju se od zaposlenih tražilo da na skali od 1-10 (1 najniža, a 10 najviša ocena) procene nivo objektivnosti prilikom ocenjivanja rada i napredovanja učenika tokom učenja na daljinu. Odgovori koji su dobijeni su u rasponu 2-10, s tim da nije bilo odgovora koji nose vrednost 4 i 5. Najveći broj odgovora dobila je vrednost 6 (30.8%). Srednja vrednost ove procene je 6,3.

Peto pitanje je od ispitanika tražilo samoprocenu rada na daljinu nakon ovog iskustva. Procena je vršena na skali od 1-5 (1 najniža , a 5 najviša ocena). Procenu sopstvenog rada zaposleni su ocenili u rasponu od 3-5, gde je samo jedan ispitanik svoj rad ocenio ocenom 3, dok je dve najviše ocene sebi odredilo podjednak broj ispitanika. Srednja ocena samoprocene rada zaposlenih tokom nastave na daljinu je 4,38.

U narednom pitanju se od ispitanika tražilo da navedu najmanje po tri nove veštine, znanja ili navike koje su stekli tokom realizacije nastave na daljinu. Dobijeni su sledeći odgovori :

 • Rad u Gugl učionici, do sada nisam radila sa istom. Zbog gomile obaveza, a celodnevnim boravkom kod kuće, bila sam primorana da radim šesnaest poslova odjednom, umesto dosadašnjih pet, a nakon svega mnogo bolje baratam sa tzv. multitaskingom, “bez da ostavlja posledice” na moje mentalno zdravlje!
 • Ne trčati pred rudu, veće razumevanje za probleme učenika, ,,uradi sam”
 • Primena novih platformi za učenje
 1. Sticanje znanja u korišćenju novih tehnologija
 2. Unapređivanje aktivne nastave
 • Korišćenje Gugl učionice, korišćenje platforme za onlajn pregledanje završnog testa, organizacija rada u vanrednim okolnostima
 • Rad na novim platformama
 • Ništa novo
 • Nisu svi učenici dovoljno opremljeni uređajima
 • Rad sa Google učionicom, Formativno ocenjivanje
 • Rad u Gugl učionici, redovno korišćenje i-mejla, sastavljanje onlajn testova
 • Onlajn interakcija (različite interakcije) učitelj-učenici, korišćenje različitih, drugačijih metoda učenja,online sistem provere znanja
 • preuzimanje linkova, viber, glasovna poruka
 • Veština nema, ali zato navika da provedem po nekoliko sati pored računara da.

Pitanje broj 7 je od zaposlenih tražilo da navedu nepoznanice koje su ostale nakon iskustva rada na daljinu. Dobijeni su sledeći odgovori:

 • Iskrenost u odgovorima učenika koliko se snalaze u svemu ovome, mislim da je više bilo lenjih nego tehnički neopremljenih. Saradnja pojedinih kolega, kao i činjenica da smo bili prebukirani informacijama koje su se menjale iz sata u sat i zbunjivale nas u radu!
 • Kako objektivno oceniti znanje učenika, kako predvideti šta će biti na RTSu radi planiranja sopstvenih časova, kako objasniti većini roditelja (plus upravi u školi, a ponajviše Ministarstvu) da imate radno vreme i da niste dostupni 24/7
  1. Nepoznanica kako realno oceniti učenika
  2. 2.Nepoznanica sa kim smo komunicirali i čije smo zadatke pregledali (mnogim učenicima su roditelji radili zadatke)
  3. Bez usmene provere teško je utvrditi koliko je učenik zaista napredovao
 • Ima ih više od tri. Na primer: zašto ministar prosvete nije dobio orden za perfektno vođenje svog resora u vanrednom stanju, kada će početi sa radom hologramski nastavnici i da li će i pomoćni radnici biti hologramski (potencijalna diskriminacija)?
 • Nema ih
 • Organizacija nastave
 • Predavanje putem video linka (ugradnja raznog materijala u sam tok predavanja); korišćenje aplikacija Zoom i Microsoft Teams
 • Ko radi domaće zadatke?
 • U kojoj meri su učenici shvatili šta treba, samostalnost u radu testova, u kojoj meri učenici su se učenici koristili i drugim izvorima informacija, preporučenim
 • Ocene, vremenski okvir časa, oprema za čas
 • Koliki je stvarni procenat dece koji prati nastavu na daljinu? Koliko njih radi samostalno domaće zadatke? I treće i ujedno najvažnije da li su išta uspeli da nauče na ovaj način.

Poslednje pitanje je bilo poluotvorenog tipa i odnosilo se na mišljenje zaposlenih o načinu organizacije nastave na početku školske 2020/2021.godine. Dobijeni su sledeći odgovori: 46,2% zaposlenih koji su učestvovali u ispitivanju nije smatralo da je učenje na daljinu dobra ideja za početak školske 2020/2021.godine, dok je 30.8% podržalo ovu ideju. Ostali ispitanici su iskoristili mogućnost unosa sopstvenog odgovora i ti odgovori su sadržali obrazloženje da je uvođenje nastave na daljinu dobro rešenje ukoliko se epidemiološka situacija bude pogoršala, kao i da je korektna kao dopuna redovnoj neposrednoj nastavi.

Analizirajući dobijene podatke može se zaključiti sledeće:

 • Dominantan vid organizacije nastave na daljinu u OŠ „Dositej Obradović“ u Vranovu je rad u Gugl učionici.
 • Iako je situacija bila iznenadna i uvođenje nastave na daljinu neočekivano, nastavnici su odgovorili adekvatno na ovaj izazov.Takođe, postoji potreba za poboljšanjem kvaliteta realizacije nastave na daljinu.
 • Saradnja sa roditeljima pokazala se kao veom dobra uz prostor da se u ovoj oblasti razvijamo.
 • Objektivnost prilikom ocenjivanja nije na zavidnom nivou. Iz pitanja koja su nastavnici naveli kao nedoumice naslućuje se (ne)opravdana sumnja u to čije su zadatke ocenjivali, kao i sa kojim nivoom znanja i veština će se učenici vratiti u školu početkom septembra.
 • Prilikom procene sopstvenog rada na daljinu zaposleni su svakako uzimali u obzir da su svoje kompetencije razvijali na neformalne načine i procenili da su obavili veoma dobar posao, što je, moram dodati i moj lični utisak kao stručnog saradnika koji je sve vreme bio uključen u njihov rad na različite načine.
 • Zaposleni su u značajnoj meri unapredili digitalne kompetencije i kao i za komunikaciju i saradnju, a iz odgovora koje su dali vidi se da su zadržali vedar duh i dozu ironije koja uvek može kreativno da se usmeri.
 • Nedoumice koje su naveli opisuju potrebe za usavršavanjem i ličnim i profesionalnim razvojem koje će biti osnova za naredni plan stručnog usavršavanja.

Nastava na daljinu, u ovim uslovima, prihvaćena je i realizovana u meri u kojoj je to bilo očekivano. Ipak, većina zaposlenih radije bira neposredan rad sa učenicima kao prvi izbor dok se nastavi na daljinu daje mogućnost da bude dobra potpora i dopuna neposrednom radu, kao i prihvatljiva alternativa u situacijama koje izazivaju proglašenje vanrednog stanja.


Tijana Đokić, pedagog
OŠ „Dositej Obradović“ u Vranovu