Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije
pozivaju Vas na

 Naučni skup na nacionalnom nivou pod nazivom
  “Participacija u obrazovanju – pedagoški (p)ogledi”

Skup  se održava  24. i 25. januara 2020. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Cilj skupa je da se razmotre najnovija naučna saznanja relevantna za participaciju različitih aktera vaspitnoobrazovnog sistema (dece, roditelja, vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, istraživača u oblasti obrazovanja) u odlučivanju o pitanjima u vezi sa nastavom, aktivnostima u vaspitno obrazovnim institucijama i vaspitnoobrazovnom sistemu, da se razmene i sagledaju iskustva participacije u vaspitnoobrazovnoj praksi, kao i da se prepoznaju uloge i odgovornosti pedagoga u podsticanju participacije.

Tematska područja:

 • Teorijsko-metodološki pogledi na participaciju u obrazovanju: od
  značenja pojma do participativne kulture vaspitnoobrazovnog sistema;
 • Participacija u vaspitnoobrazovnom kontekstu: istraživački uvidi i
  ogledi iz prakse;
 • Mesto i uloga pedagoga u građenju participativne kulture u obrazovanju;
 • Participacija u zoni narednog razvoja: od postojeće ka budućim
  praksama.

Rok za prijavljivanje za učešće na skupu:

 • Za učesnike sa saopštenjem: do 15. novembra 2019. godine
  Učesnici sa saopštenjem popunjavaju Prijavu za učešće u kojoj navode temu
  saopštenja i oblik saopštavanja (usmeno izlaganje ili poster prezentacija) i
  dostavljaju je elektronskim putem na adresu drustvo@pedagog.rs
 • Za učesnike bez saopštenja: do 10. januara 2020. godine
  Zainteresovani za učešće na skupu popunjavaju Prijavu za učešće koju
  dostavljaju elektronskim putem na adresu drustvo@pedagog.rs

OBAVEŠTENjA