Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије
позивају Вас на

 Научни скуп на националном нивоу под називом
  “Партиципација у образовању – педагошки (п)огледи”

Скуп  се одржава  24. и 25. јануара 2020. године на Филозофском факултету у Београду.

Циљ скупа је да се размотре најновија научна сазнања релевантна за партиципацију различитих актера васпитнообразовног система (деце, родитеља, васпитача, наставника, стручних сарадника, истраживача у области образовања) у одлучивању о питањима у вези са наставом, активностима у васпитно образовним институцијама и васпитнообразовном систему, да се размене и сагледају искуства партиципације у васпитнообразовној пракси, као и да се препознају улоге и одговорности педагога у подстицању партиципације.

Тематска подручја:

 • Теоријско-методолошки погледи на партиципацију у образовању: од
  значења појма до партиципативне културе васпитнообразовног система;
 • Партиципација у васпитнообразовном контексту: истраживачки увиди и
  огледи из праксе;
 • Место и улога педагога у грађењу партиципативне културе у образовању;
 • Партиципација у зони наредног развоја: од постојеће ка будућим
  праксама.

Рок за пријављивање за учешће на скупу:

 • За учеснике са саопштењем: до 15. новембра 2019. године
  Учесници са саопштењем попуњавају Пријаву за учешће у којој наводе тему
  саопштења и облик саопштавања (усмено излагање или постер презентација) и
  достављају је електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs
 • За учеснике без саопштења: до 10. јануара 2020. године
  Заинтересовани за учешће на скупу попуњавају Пријаву за учешће коју
  достављају електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs

ОБАВЕШТЕЊА