Projekat: Podrška stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama u otežanim uslovima uz program učenja na daljinu

Nosilac projekta Pedagoško društvo Srbije

 Projekat podržavaju  MPNTR, UNICEF i Društvo psihologa Srbije

U Srbiji je zbog proglašenja vanrednog stanja usled epidemije, privremeno obustavljana neposredna nastava u školama, što ne znači i obustavljanje vaspitno-obrazovnog rada sa učenicima u osnovnim i srednjim školama. U tom smislu je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) pripremilo operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uslovima.

Operativni plan MPNTR-a definiše da je potrebno da stručni saradnici, pedagozi i psiholozi, pomognu nastavnicima u izradi nastavnih materijala koji se mogu koristiti prilikom učenja na daljinu, kao i u komunikaciji sa učenicima i roditeljima.

U skladu sa tim, Projekat je osmišljen tako da se uspostavi sistem podrške za pedagoge i psihologe – stručne saradnike kako bi na što efikasniji i kvalitetniji način pružili podršku nastavnicima, učenicima i roditeljima/zakonskim zastupnicima u vanrednim uslovima. Projekat predviđa  uspostavljanje onlajn repozitorijuma na Nacionalnom obrazovnom portalu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji će sadržati otvorene obrazovne resurse: pisane materijale za preuzimanje, scenarija radionica, onlajn prezentacije i vebinare na teme koje se mogu koristiti u trenutnoj situaciji, ali i kasnije u radu sa učenicima, nastavnicima i roditeljima.

Sve aktuelne vesti, sadržaje, vreme objavljivanja, načine uključivanja u vebinare i slično redovno možete pratiti na sajtovima Pedagoškog društva Srbije, www.pedagog.rs i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja zuov.gov.rs.

Pozivamo pedagoge i psihologe zaposlene u školama da uzmu aktivno učešće u kreiranju ove baze obrazovnih resursa  dostavljanjem  radova na teme koje su predviđene Projektom.

Spisak tema, načini i  uslovi za obradu  tema, rokovi za dostavljanje i načini odabira tema za objavljivanje nalaze se u nastavku.

Pozivamo sve zainteresovane pedagoge i psihologe da uzmu učešće u predstavljanju tema koje su Projektom planirane.

U nastavku su tabelarno predstavljene teme, načini njihovog prikaza, rokovi za dostavljanje radova i zaduženi realizatori (pedagog ili psiholog) za pojedinačne teme.

Procedure dostavljanja i odabira radova:

– autor u propisanom roku dostavlja rad na mejl Pedagoškog društva Srbije drustvo@pedagog.rs

– u naslovu mejla autor navodi: Rad za repozitorijum i broj teme sa spiska

– PDS rad  prosleđuje recenzentima radova

– PDS obaveštava autora o statusu rada po dostavljenom mišljenju recenzenata

– uputstva  za izradu radova u skladu sa načinom koji se zahteva, nalaze se u posebnom dokumentu

UPUTSTVA ZA IZRADU MATERIJALA