Еразмус + пројекат мобилности „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“ који је одобрен за финансирање средствима Европске уније у конкурсном року за 2017. годину званично се завршава 30. јуна 2018. године. Након годину дана реализације различитих активности, у току је припрема завршног извештаја. Ово је такође прилика да се још једном евалуирају реализоване активности, анализирају резултати и сумирају свеукупни утисци. Ефекти и резултати пројекта су разноврсни и могу се посматрати на неколико нивоа.

Када су у питању компетенције учесница мобилности, оне су свакако унапређене пре свега у погледу стручних знања о неформалном образовању, принципима, методама и техникама. Знања и вештине стечене на курсу оне су интегрисале у својој свакоденвни рад, а посебно у области стручног усавршавања.  На самом курсу имале су прилику да размењују искуства са колегама из других земља. Захваљујући искуству у овом пројекту, постале су мотивисаније да се даље професионално унапређују. С озбиром да су током трајања пројекта интензивно користиле дигиталну технологу (за припрему презентација, брошура, као и различите образовне и европске портале, израђивале упитник у електронској форми) у значајно мери су унапредиле и своје дигиталне компетенције. Сарадња са колегама из других земаља допринела је њиховој интеркултуралној освешћености али и  јачању социјалних вештина. Кроз различите активности током пројекта, учеснице су такође унапредиле и своје практичне вештине,  комуникацију, тимски рад.

Утицај и резултати пројекта могу се посматрати и на локланом нивоу кроз активности које су учеснице реализовале у својим предшколским установама као што су различити облици стручног усавршвања, текстови на сајтовим њихових установа, вођење различите документације, иновирање евалауције рада тимова… Применом метода и техника неформалног образовања којим су овладале на курсу, учеснице су у својим установама обрадиле актуелне теме у предшколству – инклузију, адаптацију деце, тимски рад, покретање промена… Применом нових сазнања допринеле су да се стручно усавршавање унапреди тако да васпитачи учесници буду више мотивисани и активно укључени.

Кроз активности имплементације и дисеминације у оквиру Секције предшколских педагога и Друштва у целини, повећан је број чланова  који су непосредно имали прилику да ојачају и унапреде своје компетенције посебно у делу примене неформалног образовања у  даљем професионалном развоју. Чланови друштва су редовно инфирмисани о свим пројектним активностима путем сајта као и кроз два чланка у часопису „Педагошке новине“. Брошура о неформалном образовању која је презентована на округлом столу одржаном 22. маја у Дечјем културном центру, представља додатну подршку свим заинтересованим професионалцима у примени неформалног образовања у свом раду.  Посебно смо задовољни чињеницом да су и други образовни профили били укључени у активности имплементације и дисеминације. Психолози, професори основних и средњих школа, запослени у Регионалном центру за стручно усавршавање у Крагујевцу похађали су радионице организоване у Крагујевцу. Знања са курса примењена су у оквиру акредитованог програма у средњој стручној школи у Крагујевцу. Чланови психолошке секције учестовали су у активностима реализованим у Београду. Реализација свих ових активности допринела је да се Педагошко друштво Србије препознаје као високо професионална и стручна организација у области образовања. Одрживост пројекта обезбедиће се интеграцијом новостечених сазнања и искустава у програм рада Секције и Друштва.

Желимо истаћи да је учешћем у овом пројекту, Педагошко друштво Србије ојачало своје организационе капацитете, док је сарадња међу члановима пројектног тима допринела јачем тимском раду. Сарадња са организатором курса из Италије и успоствљени контакти са другим учесницима курса допринели су интернационализацији Друштва. Захваљујући искуству стеченом у овом пројекту сматрамо да Друштво сада поседује значајне ресурсе за реализацију сличних пројеката у будућности. Такође, верујемо да је Педагошко друштво Србије сада видљивије као потенцијални партнер како на локалном тако и на европском нивоу.