Нови ресурс за педагоге и психологе:

Унапређење квалитета учења ученика може се реализовати конципирањем наставног процеса кроз укључивање различитих стилова учења. Стилови учења су релативно стабилне црте личности, повезане са интелигенцијом и осталим особинама личности, као индивидуалан и особен, релативно трајан и доследан начин пријема, обраде, схватања и коришћења информација, односно стратегија учења. Овај рад се ослања на Колбов модел стилова учења, који разликује: активисте, практичаре, логичаре и теоретичаре. Свако од нас, у пракси користи, поред доминантног стила учења и елементе других стилова. Они су условљени: контекстом у којем се настава одвија, узрастом, школским предметом, наставником, као и конкретним задатком. Прилагођавање наставног процеса различитим стиловима учења ученика, кроз уважавање индивидуалних разлика,  повећава ефикасност наставног процеса. Кроз учење у групном раду, диференцираној, интегрисаној настави, према концепту активне или пројектне наставе и кроз електронско учење могуће је постићи подстицајну климу за све стилове учења ученика, што доприноси унапређењу квалитета учења и наставе.

Погледајте комплетан ресурс на Националном образовном порталу на страници: https://www.portal.edu.rs/resursi/prilagodjavanje-nastave-razlicitim-stilovima-ucenja/