Novi resurs za pedagoge i psihologe:

Unapređenje kvaliteta učenja učenika može se realizovati koncipiranjem nastavnog procesa kroz uključivanje različitih stilova učenja. Stilovi učenja su relativno stabilne crte ličnosti, povezane sa inteligencijom i ostalim osobinama ličnosti, kao individualan i osoben, relativno trajan i dosledan način prijema, obrade, shvatanja i korišćenja informacija, odnosno strategija učenja. Ovaj rad se oslanja na Kolbov model stilova učenja, koji razlikuje: aktiviste, praktičare, logičare i teoretičare. Svako od nas, u praksi koristi, pored dominantnog stila učenja i elemente drugih stilova. Oni su uslovljeni: kontekstom u kojem se nastava odvija, uzrastom, školskim predmetom, nastavnikom, kao i konkretnim zadatkom. Prilagođavanje nastavnog procesa različitim stilovima učenja učenika, kroz uvažavanje individualnih razlika,  povećava efikasnost nastavnog procesa. Kroz učenje u grupnom radu, diferenciranoj, integrisanoj nastavi, prema konceptu aktivne ili projektne nastave i kroz elektronsko učenje moguće je postići podsticajnu klimu za sve stilove učenja učenika, što doprinosi unapređenju kvaliteta učenja i nastave.

Pogledajte kompletan resurs na Nacionalnom obrazovnom portalu na stranici: https://www.portal.edu.rs/resursi/prilagodjavanje-nastave-razlicitim-stilovima-ucenja/