Како безбедно помоћи другима / родитељима, друговима, комшијама

154

Тема обрађује врсте подршке које у складу са узрастом и могућностима ученици могу пружити другима. Ради лакшег разумевања и боље прегледности рада, врсте подршке селектоване су у три формално подељене целине (емотивна, материјална и информативна подршка) мада свака од набројаних врста подршке у себи садржи елементе друге две. Такође, рад се бави и разумевањем, од стране ученика, сопствених и туђих потреба, превенцијом  непожељних облика понашања као и квалитетном организацијом времена

Тема се обрађује на две платформе:

Први део (аутор рада) За израду теме коришћена је ППТ презентација са нарацијом аутора. ППТ презентација пребачена је у форму видео презентације, у трајању од 30 минута.

Други део (педагог, психолог, разредни старешина, наставник грађанског васпитања, социологије, психологије, филозофије, наставник изборног предмета појединац, група, друштво). Презентација теме и дискусија реализује се на некој од интерактивних платформи (предлог ЗООМ)  која има могућност учешћа већег броја учесника и њиховог активног судиоништва.

Погледајте комплетан ресурс на Националном образовном порталу на страници: https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-bezbedno-pomoci-drugima-roditeljima-drugovima-komsijama/