Пример добре праксе Основне школе „Бубањски хероји “ у Нишу

373

У четвртак, 17.1.2019. од 18.00 у Регионалном центру за професионални развој биће представљен пример добре праксе Основне школе „Бубањски хероји “ у Нишу – учешће школе у реализацији пројекта „3П – SHARE “.

О пројекту:

Основна школа “Бубањски хероји” из Ниша једна је од 10 основних школа идентификованих као школе у којима су високи квалитет и праведност образовања, постигнућа ученика, резултати завршног испита и спољашњег вредновања квалитета рада.

Као таква школа је укључена у реализацију пројекта ”Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa”  (SHARE). Своје искуство у постизању високих резултата поделила је са школама из Пирота и Власотинца кроз хоризонтално учење – “3П – Примени, Промовиши, Прошири”.

О искуствима у реализацији пројекта говориће: 
Верица Раденковић директор, Драгана Стевановић педагошки саветник и саветници – спољни сарадници Татјана Цекић, Снежана Петровић, Евица Ћирић и Оливера Манић.

Присутни наставници добијају потврду о стручном усавршавању у установи на 2 сата (Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, “Сл.гласник број 48/18”).

Пријављивање на пријавном листу у прилогу до 15.1.2019. Пријаве слати на info@rcnis.edu.rs