У оквиру пројекта мобилности под називом „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“, који се финансира средствима Европске уније у оквиру програма
ERAZMUS+ , чланице секције предшколских педагога Педагошког друштва Србије Славица Илић (ПУ “Чукарица” Чукарица), Анита Ерић (ПУ “Нада Нумовић” Крагујевац), Јелена Паић (ПУ “Раковица” Раковица) и Душица Чолаковић (“11.април” Нови Београд) у периоду од 28. октобра до 5.новембра 2017. године боравиле су у Болоњи у циљу похађања курса „Примена неформалног образовања у школама и образовању одраслих“ у организацији IFOM (Institute for Training, Employability and Mobile learning). Поред учесница из Србије, курс су похађали запослени у школама и организацијама за образовање одраслих из Пољске (2), Шпаније (2) и Португалије (8). Курс је водила Cristina di Ponzio.
Чланице Педагошког друштва Србије упознале су остале полазнике курса са знаменитостима Србије и њеним туристичким атракцијама, образовним системом у Србији, професијом предшколског педагога и активностима Педагошког друштва Србије, путем PPT презентације и штампаних брошура које су припремиле.
Похађање курса допринело је бољем разумевању формалног, неформалног и информалног образовања. Учеснице мобилности су се упознале са основним принципима неформалног образовања. Део курса био је посвећен начину на који одрасли и деца уче и комуницирају – истакнут је значај препознавања доминантног стила учења (аудитивни, визуелни, кинестетички и др.) и прилагођавања начина подучавања и презентовања садржаја различитим стиловима учења. Поред теоријских сазнања, кроз практичан рад и вежбу, учеснице мобилности овладале су новим методама и техникама неформалног образовања – дебате (Oxford, SPAR дебате, Hot chair дебате…), игре улога (Facebull, Theater of the oppresed…), технике за јачање тимског рада, различите врсте евалуација (на почетку процеса, дневна, завршна…). Усвојене садржаје курса, учеснице моблиности практично су примењивале у вежби креирање неформалних алатки и на тај начин знатно унапредиле компетенције у овој области.
Учешће на курсу било је драгоцено искуство јер су учеснице кроз упознавање различитих техника неформалог образовања имале прилике да преиспитају досадашња знања, сопствену праксу, боље разумеју избор појединих техника у различитим сиутацијама учења, кроз размену са тренером и другим учесницима сагледају другачија искуства и оснаже се за препознавање и покретање промена у свом раду. Примена неформалних метода и облика током обуке омогућило је сагледавање различитих перспектива и разумевање истих. Оквири неформалног образовања комплементарни су формалним облицима образовања. Оно што је препознато као важно јесте методологија, приступи целоживотном учењу без ограничења- life long process.
Похађање курса обухватало је и културне активности у оквиру којих су учеснице мобилности осим Болоње, посетиле и Фиренцу упознајући се са културно-историјским знаменитостима ових италијанских градова. Сарадња са другим учесницима мобилности допринела је да се стекне увид у образовне системе других европских земаља и развије сарадња са неком од институција у наредном периоду. Такође, учеснице курса значајно су унапредиле знања енглеског језика. Као доказ о похађању курса, учеснице су добиле сертификат о похађању курса од стране организатора а издат им је и Europass Mobility Document.
У фази имплементације и десеминације учеснице пројекта мобилности ће у наредном периоду наставити размену искустава, учење и примену метода и техника неформалног образовања које ће реализовати кроз радионице у предшколским установама у којима су запослене и на нивоу Секције предшколских педагога ПДС, као и на на eTwinning и EPALE порталу.

Славица Илић, педагог
Анита Ерић, педагог
Јелена Паић, педагог
Душица Чолаковић, педагог