ЕТИЧКИ КОДЕКС ПЕДАГОГА

kodeksОПШТИ ДЕО

Често се у свакодневном животу и у професионалној пракси педагози налазе пред неком моралном дилемом. Многи су често суочени са потребом и обавезом да помогну неком ко им се обратио за помоћ, али и обавезом да поверену информацију добијену у поверљивом разговору сачувају.

Кодекс понашања није замишљен да понуди готова решења нити правила којих се треба придржавати као апсолутно обавезујућег, већ као полазиште у коме ће педагог наћи већину одговора на своја питања, па и оно најчешће постављено: „Да ли сам исправно поступио?“

Функције кодекса:

 • Нормативна – има своју намену функцију/је и сврху. Етички стандарди треба да се одражавају у прописима.
 • Професионална слобода – педагози су позвани и одговорни да бране истину, онако како је виде, у атмосфери дијалога и толеранције и без повреде права других, подстичу развој слободног духа, научну радозналост и истраживачки дух и у сваком погледу испољавају интелектуално поштење.
 • Информативна – обавештавање о дозвољеним и не дозвољеним професионалним активностима јасном језичком формулацијом, у виду чланова и тачака.
 • Функцију уједначавања – кодекс једног професионалног удружења неопходан је како би се сви његови чланови на основу система етичких норми подједнако морално понашали. Ова униформност треба да помогне да педагози буду јасни и пред собом и пред другима што се од њих и очекује.
 • Заштита педагога – заштита људског и професионалног достојанства од осталих интересних група са којима комуницирају.
 • Заштита стручних стандарда – обавезује педагоге на поштовање основа стандарда при обављању свакодневних активности из професионалне праксе, њиховој заштити од злоупотребе и заборава.
 • Основа за Суд части – непоштовање етичких норми које доноси Кодекс мора бити санкционисано.

ПОСЕБНИ ДЕО

Кодекс регулише и прецизније дефинише следеће области

Однос према удружењу

Однос према професионалној слободи и углед

Однос према стручном и истраживачком раду

Однос према другом лицу

Однос према јавности

Однос према колегама

Примена и кршење правила

I Однос према ПДС (ПЕДАГОШКОМ ДРУШТВУ СРБИЈЕ) као према институцији

 1. Педагози и сарадници треба да чувају интегритет и достојанство ове институције и да у оквиру њега и ван њега обављају свој посао стручно, поштено, културно и посвећено.
 2. педагози су позвани да узму активно учешће, слободно критикују и мењају правила институције.
 3. у случају ангажмана, ван институције коју представља, карактер и обим обавеза мора бити усклађен са радом и интересима овог удружења.

II Однос према професионалној слободи и угледу

 1. Одговорност за углед професије сноси сваки њен припадник.
 2. Педагози су позвани и одговорни да бране истину, онако како је виде, у атмосфери дијалога и толеранције и без повреде права других, а на основу своје стручне компетенције.
 3. Педагози треба да се понашају у складу са својом функцијом која је јавна и која укључује примену одређених стандарда.
 4. Педагози се при обављању свог посла позивају на:
 • стручну оспособљеност,
 • законска и подзаконска акта,
 • етичка начела овог Кодекса
 • Декларацију о правима детета
 1. Педагози треба да буду особе од интегритета
 2. Педагози треба да се професионално понашају, што значи непристрасно, објективно, независно, без дискриминације по било ком основу као што су полна, расна, верска, национална или нека друга припадност.
 3. Педагози треба да се боре за поштовање основних права људи уз уважавање и поштовање права других, свуда где се за тим укаже прилика
 4. Педагог не сме да се у обављању професионалне делатности позива на идеолошка, политичка, верска, национална и друга убеђења.
 5. Педагогу је забрањена употреба ПАС, алкохола и дувана у васпитно образовним установама или подстрекивање и игнорисање истих код васпитаника које едукују.
 6. Педагогу је забрањено ношење или употреба оружја.

III Однос према стручном и истраживачком раду

 1. Свака педагошка делатност коју обавља педагог са универзитетском дипломом на територији Републике Србије подлеже регулацији овог кодекса а не неког другог.
 2. Кодекс етике обавезујући је за све педагоге без обзира да ли су чланови ПДС или то нису.
 3. Педагог је обавезан да поштује стандарде своје струке и тиме онемогући било који облик његове девалвације.
 4. Педагог је дужан да не снижава стандарде свог рада по било ком основу поготово не на основу притиска неког лица или установе.
 5. За педагога нема забрањених тема, осим уколико тиме не нарушава приватност, поверљивост и интимност других лица без њихове сагласности.
 6. Педагогу је забрањен сваки облик дискриминације у стручном раду.
 7. Педагог је дужан да настоји да, користећи педагошку теорију, стручно и критички, у пуној мери уважи културне и друге особености људи и деце са којима ради.
 8. Педагог је дужан да, предузимајући емпиријска истраживања и друге области научне продукције, поред својих интересовања, уважава актуелне догађаје из своје средине.
 9. Педагог је дужан да у обављању свог посла задовољи објективност, поштовање чињеница, релевантност података, резултата и анализа.
 10. Педагог је обавезан да стручној јавности омогући увид у све аспекте свог извештаја чије је приказивање подложно критици.
 11. Педагог не сме истраживачке податке и резултате кривотворити и такве приказивати у јавности.
 12. Педагог тежи идеолошкој неутралности своје науке стога настоји да одвоји идеолошке ставове од научних поставки и теорија.
 13. Педагог настоји да поштује равноправност свих учесника истраживања.
 14. Педагог самостално обавља искључиво само оне послове за које има стручну компетенцију.
 15. Педагог је дужан да се по мери својих могућности стручно усавршава.

IV Однос према другом лицу

 1. Педагог не сме да својим радом утиче на непоштовање личног и професионалног достојанства или се издиже над добробити појединца или групе зарад личних, стручних или ван стручних циљева.
 2. Педагог за своје услуге прима искључиво ону материјалну надокнаду која је предвиђена уговором са другим лицем, односно која је прописана од стране установе у којој ради.
 3. Педагог не сме да злоупотреби свој положај у односу на друга лица.
 4. Педагог је дужан да избегне мешање професионалног и личног односа.
 5. Педагог треба да одустане од бављења овим послом у случају смањене стручне или моралне компетентности које су трајног карактера (болести органског или психичког порекла).
 6. Педагог има право и обавезу чувања професионалне тајне
 7. Педагог може да уз прибављену валидну сагласност другог лица користи поверене податке без навођена идентитета тог лица
 8. Педагогу је дозвољено изношење професионалне тајне о другом лицу са откривањем идентитета и то оних података који су нужни и у највећој мери заштићени у случају:
 9. да то захтева суд
 10. да то захтевају организације које се старају о деци
 11. Педагог је дужан да своју стручне компетенције стави у службу оних којима је његова помоћ потребна

V Однос према колегама

 1. Педагози негују колегијалне односе засноване на међусобном разумевању и уважавању, сарадњи и стручној размени.
 2. Педагози уважавају туђа мишљења и идеје и супротстављају се истим, искључиво вођени давањем научних аргумената.
 3. Педагог је дужан да уколико располаже сазнањем заснованом на доказима о злоупотреби положаја, шиканирању, уцењивању, дискриминацији или кршењу Кодекса у или било ком облику, на то укаже и о томе обавести надлежне.
 4. Педагог има обавезу да пружи стручну помоћ колеги приправнику како би се сачувало достојанство професије.
 5. Педагог треба да, коментаришући стручни рад својих колега или друге професије, води рачуна да се оне односе на рад, а не на личност.
 6. Критика не сме да буде заснована на увредама, омаловажавању, претњама и психичком злостављању колега већ на стручној евалуацији његовог рада у оквиру својих компетенција.
 7. Педагог може да, уколико се не слаже са поступцима колеге, своје неслагање изнесе на Дисциплинској комисији или Суду части.

VI Однос према јавности

 1. Педагог је дужан да са јавношћу поступа одмерено и опрезно.
 2. Педагог је дужан да јавност извештава тачно, разумљиво и информативно
 3. Педагог је дужан да у представљању Педагогије као науке избегне сензационализам или свако друго претеривање које може нанети штету како науци тако и јавности.
 4. Педагог може користити своја стручна знања како би утицао на јавност да заузме одређени став према неком проблему. Тада не сме злоупотребити своја стручна знања ни свој положај.
 5. Педагогу није дозвољено да злоупотребљава Педагогију у идеолошке, политичке или приватне сврхе које нису у демократском начелу.
 6. Педагог је дужан да јавности тачно предочи своје квалификације и способности.
 7. Педагог је дужан да се уздржи од јавног коментарисања чак и ако друго лице открива свој идентитет и не тражи његову заштиту.
 8. Педагог мора контролисати своје неформално понашање у јавности које мора бити пристојно и одмерено.

VII Примена и кршење правила

 1. На односе и понашања педагога која нису описана овим Кодексом могу се применити неписана правила.
 2. Кршење правила етичког кодекса подлеже одговорности које утврђује Суд части

 

На Редовној скупштини ПДС одржаној 01.11.2007. године, усвојен ЕТИЧКИ КОДЕКС ПЕДАГОГА.

 

РАДНУ ВЕРЗИЈУ Кодекса приредили су педагози Соња Жарковић, Дубравка Радошевић и Нада Шкундрић на основу следећег материјала:

 • Кодекс професионалне етике просветних радника
 • Кодекс етике психолога Републике Србије
 • Кодекс професионалне етике друштва Србије за односе с јавношћу
 • Етички кодекс Удружења тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије
 • Етички кодекс универзитета у Нишу
 • Етички кодекс OECD