ETIČKI KODEKS PEDAGOGA

kodeksOPŠTI DEO

Često se u svakodnevnom životu i u profesionalnoj praksi pedagozi nalaze pred nekom moralnom dilemom. Mnogi su često suočeni sa potrebom i obavezom da pomognu nekom ko im se obratio za pomoć, ali i obavezom da poverenu informaciju dobijenu u poverljivom razgovoru sačuvaju.

Kodeks ponašanja nije zamišljen da ponudi gotova rešenja niti pravila kojih se treba pridržavati kao apsolutno obavezujućeg, već kao polazište u kome će pedagog naći većinu odgovora na svoja pitanja, pa i ono najčešće postavljeno: „Da li sam ispravno postupio?“

Funkcije kodeksa:

 • Normativna – ima svoju namenu funkciju/je i svrhu. Etički standardi treba da se odražavaju u propisima.
 • Profesionalna sloboda – pedagozi su pozvani i odgovorni da brane istinu, onako kako je vide, u atmosferi dijaloga i tolerancije i bez povrede prava drugih, podstiču razvoj slobodnog duha, naučnu radoznalost i istraživački duh i u svakom pogledu ispoljavaju intelektualno poštenje.
 • Informativna – obaveštavanje o dozvoljenim i ne dozvoljenim profesionalnim aktivnostima jasnom jezičkom formulacijom, u vidu članova i tačaka.
 • Funkciju ujednačavanja – kodeks jednog profesionalnog udruženja neophodan je kako bi se svi njegovi članovi na osnovu sistema etičkih normi podjednako moralno ponašali. Ova uniformnost treba da pomogne da pedagozi budu jasni i pred sobom i pred drugima što se od njih i očekuje.
 • Zaštita pedagoga – zaštita ljudskog i profesionalnog dostojanstva od ostalih interesnih grupa sa kojima komuniciraju.
 • Zaštita stručnih standarda – obavezuje pedagoge na poštovanje osnova standarda pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti iz profesionalne prakse, njihovoj zaštiti od zloupotrebe i zaborava.
 • Osnova za Sud časti – nepoštovanje etičkih normi koje donosi Kodeks mora biti sankcionisano.

POSEBNI DEO

Kodeks reguliše i preciznije definiše sledeće oblasti

Odnos prema udruženju

Odnos prema profesionalnoj slobodi i ugled

Odnos prema stručnom i istraživačkom radu

Odnos prema drugom licu

Odnos prema javnosti

Odnos prema kolegama

Primena i kršenje pravila

I Odnos prema PDS (PEDAGOŠKOM DRUŠTVU SRBIJE) kao prema instituciji

 1. Pedagozi i saradnici treba da čuvaju integritet i dostojanstvo ove institucije i da u okviru njega i van njega obavljaju svoj posao stručno, pošteno, kulturno i posvećeno.
 2. pedagozi su pozvani da uzmu aktivno učešće, slobodno kritikuju i menjaju pravila institucije.
 3. u slučaju angažmana, van institucije koju predstavlja, karakter i obim obaveza mora biti usklađen sa radom i interesima ovog udruženja.

II Odnos prema profesionalnoj slobodi i ugledu

 1. Odgovornost za ugled profesije snosi svaki njen pripadnik.
 2. Pedagozi su pozvani i odgovorni da brane istinu, onako kako je vide, u atmosferi dijaloga i tolerancije i bez povrede prava drugih, a na osnovu svoje stručne kompetencije.
 3. Pedagozi treba da se ponašaju u skladu sa svojom funkcijom koja je javna i koja uključuje primenu određenih standarda.
 4. Pedagozi se pri obavljanju svog posla pozivaju na:
 • stručnu osposobljenost,
 • zakonska i podzakonska akta,
 • etička načela ovog Kodeksa
 • Deklaraciju o pravima deteta
 1. Pedagozi treba da budu osobe od integriteta
 2. Pedagozi treba da se profesionalno ponašaju, što znači nepristrasno, objektivno, nezavisno, bez diskriminacije po bilo kom osnovu kao što su polna, rasna, verska, nacionalna ili neka druga pripadnost.
 3. Pedagozi treba da se bore za poštovanje osnovnih prava ljudi uz uvažavanje i poštovanje prava drugih, svuda gde se za tim ukaže prilika
 4. Pedagog ne sme da se u obavljanju profesionalne delatnosti poziva na ideološka, politička, verska, nacionalna i druga ubeđenja.
 5. Pedagogu je zabranjena upotreba PAS, alkohola i duvana u vaspitno obrazovnim ustanovama ili podstrekivanje i ignorisanje istih kod vaspitanika koje edukuju.
 6. Pedagogu je zabranjeno nošenje ili upotreba oružja.

III Odnos prema stručnom i istraživačkom radu

 1. Svaka pedagoška delatnost koju obavlja pedagog sa univerzitetskom diplomom na teritoriji Republike Srbije podleže regulaciji ovog kodeksa a ne nekog drugog.
 2. Kodeks etike obavezujući je za sve pedagoge bez obzira da li su članovi PDS ili to nisu.
 3. Pedagog je obavezan da poštuje standarde svoje struke i time onemogući bilo koji oblik njegove devalvacije.
 4. Pedagog je dužan da ne snižava standarde svog rada po bilo kom osnovu pogotovo ne na osnovu pritiska nekog lica ili ustanove.
 5. Za pedagoga nema zabranjenih tema, osim ukoliko time ne narušava privatnost, poverljivost i intimnost drugih lica bez njihove saglasnosti.
 6. Pedagogu je zabranjen svaki oblik diskriminacije u stručnom radu.
 7. Pedagog je dužan da nastoji da, koristeći pedagošku teoriju, stručno i kritički, u punoj meri uvaži kulturne i druge osobenosti ljudi i dece sa kojima radi.
 8. Pedagog je dužan da, preduzimajući empirijska istraživanja i druge oblasti naučne produkcije, pored svojih interesovanja, uvažava aktuelne događaje iz svoje sredine.
 9. Pedagog je dužan da u obavljanju svog posla zadovolji objektivnost, poštovanje činjenica, relevantnost podataka, rezultata i analiza.
 10. Pedagog je obavezan da stručnoj javnosti omogući uvid u sve aspekte svog izveštaja čije je prikazivanje podložno kritici.
 11. Pedagog ne sme istraživačke podatke i rezultate krivotvoriti i takve prikazivati u javnosti.
 12. Pedagog teži ideološkoj neutralnosti svoje nauke stoga nastoji da odvoji ideološke stavove od naučnih postavki i teorija.
 13. Pedagog nastoji da poštuje ravnopravnost svih učesnika istraživanja.
 14. Pedagog samostalno obavlja isključivo samo one poslove za koje ima stručnu kompetenciju.
 15. Pedagog je dužan da se po meri svojih mogućnosti stručno usavršava.

IV Odnos prema drugom licu

 1. Pedagog ne sme da svojim radom utiče na nepoštovanje ličnog i profesionalnog dostojanstva ili se izdiže nad dobrobiti pojedinca ili grupe zarad ličnih, stručnih ili van stručnih ciljeva.
 2. Pedagog za svoje usluge prima isključivo onu materijalnu nadoknadu koja je predviđena ugovorom sa drugim licem, odnosno koja je propisana od strane ustanove u kojoj radi.
 3. Pedagog ne sme da zloupotrebi svoj položaj u odnosu na druga lica.
 4. Pedagog je dužan da izbegne mešanje profesionalnog i ličnog odnosa.
 5. Pedagog treba da odustane od bavljenja ovim poslom u slučaju smanjene stručne ili moralne kompetentnosti koje su trajnog karaktera (bolesti organskog ili psihičkog porekla).
 6. Pedagog ima pravo i obavezu čuvanja profesionalne tajne
 7. Pedagog može da uz pribavljenu validnu saglasnost drugog lica koristi poverene podatke bez navođena identiteta tog lica
 8. Pedagogu je dozvoljeno iznošenje profesionalne tajne o drugom licu sa otkrivanjem identiteta i to onih podataka koji su nužni i u najvećoj meri zaštićeni u slučaju:
 9. da to zahteva sud
 10. da to zahtevaju organizacije koje se staraju o deci
 11. Pedagog je dužan da svoju stručne kompetencije stavi u službu onih kojima je njegova pomoć potrebna

V Odnos prema kolegama

 1. Pedagozi neguju kolegijalne odnose zasnovane na međusobnom razumevanju i uvažavanju, saradnji i stručnoj razmeni.
 2. Pedagozi uvažavaju tuđa mišljenja i ideje i suprotstavljaju se istim, isključivo vođeni davanjem naučnih argumenata.
 3. Pedagog je dužan da ukoliko raspolaže saznanjem zasnovanom na dokazima o zloupotrebi položaja, šikaniranju, ucenjivanju, diskriminaciji ili kršenju Kodeksa u ili bilo kom obliku, na to ukaže i o tome obavesti nadležne.
 4. Pedagog ima obavezu da pruži stručnu pomoć kolegi pripravniku kako bi se sačuvalo dostojanstvo profesije.
 5. Pedagog treba da, komentarišući stručni rad svojih kolega ili druge profesije, vodi računa da se one odnose na rad, a ne na ličnost.
 6. Kritika ne sme da bude zasnovana na uvredama, omalovažavanju, pretnjama i psihičkom zlostavljanju kolega već na stručnoj evaluaciji njegovog rada u okviru svojih kompetencija.
 7. Pedagog može da, ukoliko se ne slaže sa postupcima kolege, svoje neslaganje iznese na Disciplinskoj komisiji ili Sudu časti.

VI Odnos prema javnosti

 1. Pedagog je dužan da sa javnošću postupa odmereno i oprezno.
 2. Pedagog je dužan da javnost izveštava tačno, razumljivo i informativno
 3. Pedagog je dužan da u predstavljanju Pedagogije kao nauke izbegne senzacionalizam ili svako drugo preterivanje koje može naneti štetu kako nauci tako i javnosti.
 4. Pedagog može koristiti svoja stručna znanja kako bi uticao na javnost da zauzme određeni stav prema nekom problemu. Tada ne sme zloupotrebiti svoja stručna znanja ni svoj položaj.
 5. Pedagogu nije dozvoljeno da zloupotrebljava Pedagogiju u ideološke, političke ili privatne svrhe koje nisu u demokratskom načelu.
 6. Pedagog je dužan da javnosti tačno predoči svoje kvalifikacije i sposobnosti.
 7. Pedagog je dužan da se uzdrži od javnog komentarisanja čak i ako drugo lice otkriva svoj identitet i ne traži njegovu zaštitu.
 8. Pedagog mora kontrolisati svoje neformalno ponašanje u javnosti koje mora biti pristojno i odmereno.

VII Primena i kršenje pravila

 1. Na odnose i ponašanja pedagoga koja nisu opisana ovim Kodeksom mogu se primeniti nepisana pravila.
 2. Kršenje pravila etičkog kodeksa podleže odgovornosti koje utvrđuje Sud časti

 

Na Redovnoj skupštini PDS održanoj 01.11.2007. godine, usvojen ETIČKI KODEKS PEDAGOGA.

 

RADNU VERZIJU Kodeksa priredili su pedagozi Sonja Žarković, Dubravka Radošević i Nada Škundrić na osnovu sledećeg materijala:

 • Kodeks profesionalne etike prosvetnih radnika
 • Kodeks etike psihologa Republike Srbije
 • Kodeks profesionalne etike društva Srbije za odnose s javnošću
 • Etički kodeks Udruženja tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
 • Etički kodeks univerziteta u Nišu
 • Etički kodeks OECD