Iako smo se nadali da će ove godine 15.5.2021. godine, stručni skup biti realizovan  na Filozofskom  fakultetu u Beogradu, zbo epidemiološke situacije on je realizovan elektronskim putem, preko platforme Zoom. Učesnici su pre održavanja skupa, dobili uputstva za pristup skupu. Da je zainteresovanost za stručni skup bila velika, primetili smo još na početku  kada su učesnici pristupili skupu.

Učesnicima su se na početku skupa obratile prof. dr Aleksandra Pejatović, upravnica Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Nataša Stojanović, predsednica Pedagoškog društva Srbije

U  plenarnim izlaganjima upoznali smo se sa razlikovanjem termina digitalne pismenosti  i digitalne kompetencije, pruženom podrškom tokom nastave i učenja na daljinu u vreme Kovid-19 krize,  kao i potrebom za  celoživotnim učenjem u digitalnom okruženju.

Sa interesantnim temama i mnogim otvorenim pitanjima učesnicima su se sa svojim radovima predstavili:  doc. dr Mirjana Senić Ružić,  doc. dr Tamara Nikolić, doc. dr Aleksandar Bulajić i Nikola Koruga i dr Ivana Đerić, naučni saradnik Instituta za pedagoška istraživanja.

Za vreme skupa, realizovane su 4 sesije u 2 bloka, pod jako dobro propraćenom tehničkom podrškom. U sesijama su   se obrađivale različite  teme vezane za digitalno obrazovanje i vaspitanje u digitalnom okruženju.

Sesija 1 nosila je naziv: Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju – nova ”normalnost”. Bila je vođena od strane moderatora doc. dr Lidija Miškeljin, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Vesna Bogićević, Pedagoško društvo Srbije. U ovoj temi bili su obrađivani radovi sa naslovima: Digitalne tehnologije u programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja: šta nam je okvir normalnosti; Predškolsko vaspitanje i obrazovanje putem digitalnih medija: šta se jasnije vidi na daljinu; Pravo ispitanika na privatnost: etičko pitanje onlajn istraživanja u pedagogiji,  Roditeljstvo u digitalnom okruženju i  Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u doba pandemije KOVID-19: mere obrazovne politike i sistem podrške

Sesija 2 pod nazivom,  Nastava u osnovnoj i srednjoj školi u digitalnom okruženju, vođena je od strane  moderatora: Doc. dr Vladeta Milin, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu Tijana Đokić, Pedagoško društvo Srbije. U ovoj sesiji bilo je izloženo  na koji način su se akteri u školskom sistemu nosili sa izazovima i teškoćama u  vreme digigatalne  nastave. Bile su obrađivani radovi sa naslovia: Nastavničke brige o digitalnim tehnologijama u nastavi, rimena informaciono-komunikacionih tehnologija u inkluzivnom kontekstu – iskustva nastavnika tokom pandemije KOVID-19, Digitalno okruženje kao katalizator promena u praksi davanja povratnih informacija i Digitalne generacije-nove sposobnosti?

Sesija 3  pod nazivom Visokoškolska nastava u digitalnom okruženju,  vođena je od strane moderatora  doc. dr Tamara Nikolić, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu Aleksandra Petković, Pedagoško društvo Srbije. U ovoj sesiji bile su obrađene teme iz različitih uglova, studenata i profesora: Direktna i onlajn nastava kroz sličnosti i različitosti perspektiva studenata; Nastava metodologije pedagoških istraživanja i metodologije andragoških istraživanja u digitalnom okruženju, Metodi izvođenja nastave u digitalnom okruženju u vreme KOVID 19 krize: primer Pravne klinike za ekološko prav; Izazovi u izvođenju onlajn nastave italijanskog jezika u akademskom kontekstu i  Digitalne kompetencije, rešavanje problema i iskustvo studenata sa onlajn nastavom tokom pandemije.

U sesiji 4 pod nazivom  Kompetencije pedagoga i andragoga za rad u digitalnom okruženju, moderatori su bili doc. dr Zorica Šaljić, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Emilija Marković, Pedagoško društvo Srbije. U ovoj sesiji bile su obrađivane teme: Društvene mreže kao deo digitalnog marketinga visokoškolske institucije Internet pismenost kao nužnost u doba krize – andragoške specifičnosti Kompetentnost pedagoga u doba krize Uloga pedagoga u građenju odnosa sa decom i porodicom u onlajn zajednici .

Sve sesije bile su raspoređene po “sobama“, a učesnici su imali moućnost da slušaju predavanja prelazeći iz „sobe u sobu“, ne ometajući rad izlagača. Za vreme pauze od 45 minuta u „sobi 5“ autori  poster- prezentacija imali su mogućnost da sa učesnicima koji su posetili sobu iznesu ideje vodilje u izradi poster-prezentacija i razmne iskustva i utiske. Poster-prezentacije  postavljene su na sajtu Pedagoškog društva Srbije.

Nakon pauze, sledio je nastavak rada po sesijama pod istim naslovom i moderatorima.

U sesiji 1 realizovane su teme: Korišćenje digitalnih tehnologija u predškolskim ustanovama; Spremnost predškolskih ustanova i praktičara za upotrebu IKT;  Digitalno okruženje u predškolskoj ustanovi, kao i Mogućnosti primene digitalnih tehnologija u vrtiću.

U sesiji 2 realizovane su teme: Projektna nastava u digitalnom okruženju u funkciji održivog razvoja;  Učenička iskustva tokom nastave na daljinu -prilika za preispitivanje aktuelne prakse;  Planiranje i realizacija projektne nastave na daljinu;  Stručno usavršavanje primenom digitalne tehnologije; Kombinovani, onlajn i redovni model nastave u gradskoj i prigradskoj sredini i Digitalna pismenost samoprocena učenika završnog razreda osnovne škole.

E-kolokvijum uz snimanje ekrana na platformi Moodle: mišljenje studenata o pilot-testiranju;  Studentska evaluacija nastave na daljinu;  Zadovoljstvo studenata realizacijom i kvalitetom onlajn nastave tokom KOVID-19 pandemije, kao i  Informaciono-komunikacione tehnologije u visokoškolskoj nastavi na Kosovu i Metohiji: trenutno stanje i perspektive bile su obrađivane teme u sesiji 3.

U  sesiji 4 obrađivane su teme: Prikaz i analiza realizovanih časova pod nazivom “Internet i nove veštine”; Upotreba digitalnih tehnologija u radu stručnih saradnika u školi, sa osvrtom na rad pedagoga kao i  Značaj razvoja digitalnih kompetencija stručnih saradnika u predškolskim ustanovama Nakon relaizovanih tema i diskusija moderatori su učesnicima skupa sumirali radove  po sesijama.

Skup su zatvorile  prof. dr Aleksandra Pejatović, upravnica Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i  Nataša Stojanović, predsednica Pedagoškog društva Srbije.