Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, ступиле су на снагу 8. августа 2020. године

1170

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, ступиле су на снагу 8. августа 2020. године.

У циљу унапређивања интерсекторске сарадње у заштити од свих облика насиља која обухватају децу и ученике Радна група Владе Републике Србије за сузбијање насиља у школама као један од својих закључака донела је измене постојећег Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. У складу са закључком Радне групе Министарство просвете, науке и технолошког развоја приступило је изменама Правилника.

Кључне измене обухватају област интерсекторске сарадње, реаговање на ситуације насиља према запосленима у систему образовања, истицање одговорности за благовремено реаговање и поступање школе и породице, унапређивање процедура на нивоу предшколског васпитања и образовања.

Такође, на основу анализе досадашње примене Правилника у установама, дефинисање процедура је унапређено у циљу јаснијег разумевања и обезбеђивања стандардизације њихове примене, посебно у осетљивим ситуацијама.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја посебну пажњу посвећује креирању безбедног и подстицајног окружења за децу и ученике као и за све учеснике образовно васпитног процеса.

Вршњачко насиље и насиље у које су укључена деца/ученици као актери се не може посматрати одвојено од породичног насиља, других облика насиља који постоје у друштву и доминантног система вредности. Значајни партнери образовних установа у превенцији и реаговању на ситуације насиља поред породице су и други сектори и њихове институције.

Текст правилника можете погледати овде: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg

Уз правилник Министарство планира реализацију обука за запослене у образовању.