Izmene i dopune Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, stupile su na snagu 8. avgusta 2020. godine

1088

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Izmene i dopune Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, stupile su na snagu 8. avgusta 2020. godine.

U cilju unapređivanja intersektorske saradnje u zaštiti od svih oblika nasilja koja obuhvataju decu i učenike Radna grupa Vlade Republike Srbije za suzbijanje nasilja u školama kao jedan od svojih zaključaka donela je izmene postojećeg Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. U skladu sa zaključkom Radne grupe Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pristupilo je izmenama Pravilnika.

Ključne izmene obuhvataju oblast intersektorske saradnje, reagovanje na situacije nasilja prema zaposlenima u sistemu obrazovanja, isticanje odgovornosti za blagovremeno reagovanje i postupanje škole i porodice, unapređivanje procedura na nivou predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Takođe, na osnovu analize dosadašnje primene Pravilnika u ustanovama, definisanje procedura je unapređeno u cilju jasnijeg razumevanja i obezbeđivanja standardizacije njihove primene, posebno u osetljivim situacijama.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja posebnu pažnju posvećuje kreiranju bezbednog i podsticajnog okruženja za decu i učenike kao i za sve učesnike obrazovno vaspitnog procesa.

Vršnjačko nasilje i nasilje u koje su uključena deca/učenici kao akteri se ne može posmatrati odvojeno od porodičnog nasilja, drugih oblika nasilja koji postoje u društvu i dominantnog sistema vrednosti. Značajni partneri obrazovnih ustanova u prevenciji i reagovanju na situacije nasilja pored porodice su i drugi sektori i njihove institucije.

Tekst pravilnika možete pogledati ovde: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg

Uz pravilnik Ministarstvo planira realizaciju obuka za zaposlene u obrazovanju.