У сарадњи са Катедром за предшколску педагогију, Oдељења за педагогију и андрагогију, Филозофског факултета у Београду, у понедељак, 12. децембра 2016. године, Секција предшколских педагога је реализовала скуп на Филозофском факултету у Београду.

Циљ скупа је био информисање о актуелним пројектима и иницијативама Министарства просвете, науке и технолошког развоја у предшколском васпитању и образовању, улози педагога у поменутим процесима, као и предстојећим активностима Секције предшколских педагога.

О развојним пројектима и иницијативама у предшколском васпитању и образовању, говорила је Љиљана Маролт, руководилац Групе за послове предшколског васпитања и образовања  МПНТР. Позивајући се на теме Конгреса стручних радника ПУ Србије које су биле основа за развијање пројекта министарства и Светске банке, присутне је упознала са његовим кључним компонентама: унапређивање доступности у оквиру ПВО, у плану је обезбеђивање 17.000 нових и пренамена постојећих места за децу кроз градњу нових објеката и адаптацију постојећих, као и улагање у намештај и средства; унапређивање квалитета ПВО кроз имплементацију нових Основа програма, унапређивање иницијалног образовања и професионалног развоја и унапређивање квалитета вредновања квалитета рада установа; подршка деци и породици из осетљивих група кроз различите облике и субвенције; управљање, праћење и евалуација пројекта; Љиља је присутне упознала и са тренутним актуелностима у оквиру предшколског: пилотирање нацрта нових Основа програма предшколског васпитања и образовања, Конкуст Мрежа практичара ПВО, ревидирање Стандарда квалитета рада установа.

Проф. Др Живка Крњаја, Катедра за предшколску педагогију, Одељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд је говорила о улози педагога у развојним променама. Истакла је важност професионалног и критичког односа према друштвеним и образовним иницијативама, професионалне видљивости и преузимању различитих иницијатива. Предшколски педагог има улогу да континуирано преиспитује у ком правцу иде вртић и на који начин он даје педагошки допринос вртићу у коме ради. Да би у томе био успешан, потребно је да се професионално изграђује као рефлексивни практичар.

(Препоручена литература: Живка Крњаја(2016), Где станује квалитет 3. Развијање праксе дечјег вртића.Београд: Институт за педагогију и андрагогију; Fullan, M (2005). Силе промене. Београд: Дерета;  Hentig, H (2000) Хумана школа. Школа мишљења на нов начин. Загреб: Едука;  MacNaughton, G., Hughes, P. (2009). Doing action research in early childhood studies: a step by step guide. Maidenhead: Open University Press; Miljak, A. (2009). Življenje  djece u vrtiću. Novi pristupi  u  shvatanju, istraživanju  i organiziranju  odgojno obrazovnog  procesa u  dječjim vrtićima. Zagreb: SM Naklada.  Павловић Бренеселовић, Д (2010). Од тима до заједнице учења. Педагогија, 6 (2): 236-246;  Stoll,L.Fink, D. (2000) Mijenjajmo nase skole. Zagreb:Educa; Vujicic, L. (2011) Istrazivanje kulture odgojno -obrazovne ustanove. Zagreb: Mali profesor; Žiru, A. (2011) O kritičkoj pedagogiji. Beograd:Eduka.)

Маша Аврамовић, Катедра за предшколску педагогију, Одељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, Београд је присутне упознала са Извештајем са радионица које је организовала Секција, а на којима су се предшколски педагози изјашњавали о свом професионалном доприносу у грађењу квалитета вртића, као и изазовима у раду и очекивањима од Секције. Међу присутнима се повела дискусија о вредностима у предшколском васпитању и образовању, о улози детета у програмима, о појединим иницијативама, као и истицању улоге педагога као носиоца промена.

Славица Илић, руководилац  Секције предшколских педагога говорила је о реализованим активностима Секције предшколских педагога и представила програм рада Секције. Деловање секције усмерено је у правцу отварања питања која се односе на преиспитивање и јачање професионалног идентитета, улоге и положаја предшколских педагога, отварање дијалога између теорије и праксе, јачање професионалне компетентности педагога, континуирано грађење квалитета праксе предшколског васпитања и активног однос према политици предшколског васпитања, подстицање истраживања у предшколској пракси, повезивање и размену искустава, перспектива и идеја између различитих актера у предшколском васпитању, развијање издавачке делатности, базе ресурса (литературе, примера добре праксе…), повезивање са релевантним институцијама, организацијама и појединцима. Секција предшколских педагога има за циљ да обједини, оснажи и афирмише професију предшколског педагога и постане значајан актер и подршка унапређивању положаја предшколских педагога, јачању наше професионалне компетентности и грађењу квалитета предшколског васпитања и образовања. Такође, сви присутни педагози су дали предлоге тема и активности којима би желели да се Секција бави у наредном периоду.