Pedagoško društvo Srbije u saradnji sa Odeljenjem za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu nastavilo je tradiciju okupljanja pedagoga u okviru Susreta pedagoga. Tema ovogodišnjih Susreta pedagoga bila je „Pedagoški doprinos unapređivanju podučavanja i učenja“. 
Skup je održan na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 05. i 06. juna 2015. godine.
Cilj naučnog skup bio je da se kroz prezentaciju i razmenu najnovijih teorijskih saznanja i rezultate empirijskih istraživanja afirmiše značaj kvalitetnog podučavanja i pedagoškog uticaja na učenje u procesu organizovanog obrazovanja i vaspitanja.

Naučni skup okupio je oko 140 istraživača i praktičara iz cele Srbije (veliki broj pedagoga, ali i psihologa, nastavnika predmetne i razredne nastave, univerzitetskih profesora). Svojim prisustvom i angažovanjem skup su podržali predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i Školske uprave. 
U plenarnom delu skupa radove su predstavili dr Dragana Pavlović-Breneselović i dr Saša Dubljanin, a nakon toga rad je nastavljen u sekcijama. Rad na skupu odvijao se u pet sekcija, čije teme su bile: Savremene metode i forme organizacije podučavanja i učenja; Kvalitet obrazovanja: vrednovanje i unapređivanje; Standardi obrazovanja – novi elementi kreiranja obrazovnih politika; Modeli učenja u programima i vaspitno obrazovnoj praksi; Savremeni problemi obrazovanja i učenja odraslih.

Izlaganja su bila veoma inspirativna za sve učesnike, što je podsticalo diskusiju i razmenu iskustava i ideja. Na skupu se govorilo kako o profesionalnom tako i o materijalnom položaju pedagoga, te su učesnici imali priliku da daju komentar i na Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova. Skup je prepoznat kao veoma važno mesto okupljanja pedagoga, prilika da se pedagozi povezuju i na taj način još više profesionalno jačaju.
Rezultati evaluacije pokazuju da skup doprinosi kvalitetu obrazovno-vaspitnog sistema u našoj zemlji.

Aspekti skupa Srednja ocena učesnika
Teme i sadržaj skupa 4,49
Organizacija skupa 4,54
Neformalni deo skupa 4,53
Ono što sam čuo/la (saznao/la) će mi koristiti 4,04
Opšti utisak 4,30