Завршена реализација пројекта мобилности „Педагози за савремено образовање“

114

Еразмус + пројекат мобилности „Педагози за савремено образовање“ (KA104 – Adult education staff mobility) који је одобрен за финансирање средствима Европске уније у конкурсном року за 2020. годину званично се завршава 31. октобра 2022. године. Након двогодишње реализације различитих активности, у току је припрема завршног извештаја. Ово је такође прилика да се још једном евалуирају реализоване активности, анализирају резултати и сумирају свеукупни утисци.

Реализација пројектних активности започела је у јулу, 2020.године, објављивањем јавног позива за избор учесника мобилности на сајту Друштва, али су,због пандемије изазване вирусом КОВИД-19, кључне пројектне активности реализоване тек у мају и јуну 2022. године.Оне су укључивале реализацију две мобилности, које су реализоване  у сарадњи Педагошког друштва Србије и шпанске организације iDevelop, која је специјализована за организацију обука професионалаца који раде у образовном сектору, у складу са Еразмус + принципима.

Учеснице мобилности  биле су три чланице Педагошког друштва Србије  које су похађале два курса у Шпанији: Љиљана Вдовић похађала је курс ProjectBased Learning на Тенерифима, док су Александра Петковић и Светлана Спасић похађале курс 4C: Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking у Малаги.

Курсу под називом ProjectBased Learning присуствовале су и колеге из Естоније и Летоније. Обрађиване су теме од значаја за реализацију наставе засноване на пројектном учењу, уз мноштво различитих игровних активности којима се може развијати пажња ученика, сарадња и ефикасна комуникација. Обухваћени су садржаји који су се односили на значење пројектно заснованог учења и разлику у односу на класичне ученичке пројекте, на могућности примене у свакодневном наставном раду, као и добробити по ученике од оваквог начина рада. Представљени су и анализирани кораци у пројектном учењу, а посебна пажња била је усмерена на различите начине процене и самопроцене процеса и резултата рада

Курс 4C: Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking креирала је и реализовала психолог Ремедиос Аранда, професионалац са богатим искуством у раду у образовању. На курсу су биле присутне и колеге из Румуније и Португалије. Обрађиване су теме из области креативног размишљања; теорије комуникације, вербалне и невербалне комуникације, ефективне и афективне комуникације и активног слушања; сарадње и решавања проблема; развоја социјалних и животних вештина, као и контроле беса. Анализиране су компетенције ученика и наставника у 21. веку. Све теме биле су обрађене комбинацијом метода уз примену великог броја видео-клипова.

Када су у питању компетенције учесница мобилности, оне су свакако унапређене пре свега у погледу стручних знања о савременим методама наставе (настава заснована на пројектном учењу, иновативан и креативан рад у учионици, учење кроз сарадњу, подстицање ученика да креативно и критички мисле, да решавају проблеме).

Знања и вештине стечене на курсу оне су интегрисале у свој свакодневни рад, а посебно у области стручног усавршавања.  На самим курсевима имале су прилику да размењују искуства са колегама из других земља. Захваљујући искуству у овом пројекту, постале су мотивисаније да се даље професионално унапређују. С озбиром да су током трајања пројекта интензивно користиле дигиталну технологу (за припрему презентација, брошура, као и различите образовне и европске портале…) у значајно мери су унапредиле и своје дигиталне компетенције. Сарадња са колегама из других земаља допринела је њиховој интеркултуралној освешћености али и  јачању социјалних вештина. Учешћем у пројекту Педагози за савремено образовање успостављена је сарадња са колегама из Португалије, Румуније, Естоније и Летоније и отворена могућност за развој нових пројеката фокусираних на иновирање свакодневног рада.

Кроз различите активности током пројекта, учеснице су такође унапредиле и своје практичне вештине,  комуникацију, тимски рад.

Утицај и резултати пројекта могу се посматрати и на локланом нивоу кроз активности које су учеснице реализовале у оквиру Републичке секције стручних сарадника и у својим локалним подружницама. Применом нових сазнања допринеле су да се стручно усавршавање унапреди тако да стручни сарадници буду више мотивисани и активно укључени.

Кроз активности имплементације и дисеминације у оквиру Педагошког друштва Србије, повећан је број чланова  који су непосредно имали прилику да ојачају и унапреде своје компетенције посебно у делу примене различитих метода учења. Чланови друштва су редовно информисани о свим пројектним активностима путем сајта као и кроз чланак у часопису „Педагошке новине“ и чланак у „Просветном прегледу“. Брошура о методама наставе, која је презентована учесниицма округлог стола Педагози за савремено образовање представља додатну подршку свим заинтересованим професионалцима у примени савремених метода у свом раду. На сајту ПДС-а доступна је брошура са методама и техникама усвојеним на курсевима, што ће педагозима и наставницима омогућити да се и сами упознају са новинама обрађиваним на поменутим курсевима – примена пројектног приступа настави, подстицање развоја сарадње код ученика, као и креативности и критичког мишљења кроз иновативне облике наставе.

Реализација пројектних активности допринела је да се Педагошко друштво Србије препознаје као високо професионална и стручна организација у области образовања. Одрживост пројекта обезбедиће се интеграцијом новостечених сазнања и искустава у програм рада Секције и Друштва кроз акредитован програм стручног усавршавања запослених у образовању.

Желимо истаћи да је учешћем у овом пројекту, Педагошко друштво Србије ојачало своје организационе капацитете, док је сарадња међу члановима пројектног тима допринела јачем тимском раду. Сарадња са организатором курса из Шпаније и успостављени контакти са другим учесницима курса допринели су интернационализацији Друштва. Захваљујући искуству стеченом у овом пројекту сматрамо да Друштво сада поседује значајне ресурсе за реализацију сличних пројеката у будућности. Такође, верујемо да је Педагошко друштво Србије сада видљивије као потенцијални партнер како на локалном тако и на европском нивоу.