Partnerstvo sa UNICEF-om

217

Brojni su projekti, u oblasti obrazovanja i socijalne politike koje je ova organizacija pokrenula i podržala. Pedagoško društvo Srbije ove godine, po prvi put u svojoj istoriji, postaje partner UNICEF-a na projektu čiji je fokus na jačanju saradnje porodice i škole kroz jačanje uloge odeljenskog starešine. Projekat “Korak napred u saradnji odeljenjskog starešine i roditelja” realizovaće se u periodu maj- novembar 2014.godine. U prvoj fazi projekta analiziraće se postojeća zakonska regulativa u Srbiji, koja se odnosi na značaj, ulogu i opis posla odeljenjskog starešine. Bavićemo se i istraživanjem i međunarodnih   dokumenta  i pronaći dobre primere pozitivne prakse. Naredna faza će se realizovati kroz istraživanje kojim će biti obuhvaćeni učenici i roditelji u 10 gradova u Srbiji. Nakon obrade i analize podataka daćemo preporuke za unapređivanje postojeće prakse. U sledećoj fazi fokusiraćemo se na obuku pedagoga za jačanje kompetencija odeljenskih starešina u cilju bolje saradnje sa roditeljima. Planirano  je i izdavanje Vodiča za odeljenske starešine, kao i skup na kome ćemo predstaviti rezultate i primere dobre prakse.

Drago nam je što je Pedagoško društvo prepoznato da ima stručne i organizacione kapacitete i nadamo se da je  ovo samo  početak uspešne saradnje.
Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), vodeća svetska organizacija koja brine o deci, njihovim pravima i potrebama, prisutan je na našim prostorima od 1947.godine. Deluje na temelju Konvencije o pravima deteta, koju je 1990.potpisala i ratifikovala Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Cilj im je da u saradnji sa vladom, civilnim i privatnim sektorom pomogne promociju, zaštitu i ostvarenje prava dece i mladih. U Beogradu je 1991.godine otvorena kancelarija UNICEF-a.