Pedagoško društvo Srbije je dobrovoljna strukovna organizacija diplomiranih pedagoga, odnosno profesora pedagogije i drugih koji stručno i naučno proučavaju vaspitanje i obrazovanje.

Misija

Misija rada Društva je da doprinosi profesionalnom razvoju i napredovanju svojih članova, kao i njihovom aktivnom uključivanju u tokove kretanja i razvoja sistemske tranzicije obrazovne politike naše zemlje;

 • podstiče naučno-istraživački rad iz oblasti obrazovanja;
 • razvija i inicira izdavačku delatnost u oblasti pedagoške nauke;
 • doprinosi profesionalizaciji zanimanja pedagoga i pomaže u upravljanju karijerom svojih članova;
 • usmerava i osmišljava profesionalni razvoj nastavnika, direktora i ostalih koji rade u obrazovnim institucijama i utiče na INSET obrazovanje.

Vizija rada

Želimo Pedagoško društvo koje je lider u oblasti obrazovanja. Svi članovi Društva bili bi uključeni u stalni proces učenja, kreirajući i realizujući kvalitetno obrazovanje za sve. Takvo Društvo, otvoreno i pristupačno, postaje centar za permanentno učenje svih koji učestvuju i kojima je stalo do procesa obrazovanja kao strateškog interesa razvoja demokratskog društva u Srbiji.

Ciljevi Društva su:

 • organizovanje i podsticanje pedagoga da profesionalnim, odgovornim i stručnim obavljanjem posla doprinesu ugledu i boljem društvenom statusu profesije;
 • davanje doprinosa u kreiranju obrazovnih politika u Republici Srbiji;
 • učešće u razvoju pedagoške nauke;
 • podsticanje praktičara na istraživački rad i učešće u naučno-istraživačkim projektima;
 • pružanje doprinosa kreiranju i implementaciji funkcionalne obrazovne politike na osnovu realizacije istraživačkih i razvojnih, obrazovnih i inovativnih projekata i aktivnosti;
 • ostvarivanje (samostalno ili u saradnji sa drugim izdavačima) izdavačke delatnosti – uređivanjem i izdavanjem časopisa Nastava i vaspitanje, monografskih dela, tematskih zbornika sa naučno-istraživačkih skupova, priručnika, javnih glasila i sl.;
 • organizovanje naučno-stručnih skupova i okruglih stolova;
 • ostvarivanje saradnje sa drugim strukovnim i naučno-istraživačkim organizacijama u oblasti istraživanja, izdavaštva, planiranja i realizacije projekata/programa u oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • pružanje doprinosa profesionalnom usavršavanju i napredovanju svojih članova, pravovremenom informisanju svojih članova o svim aktuelnim pitanjima profesije i delatnosti, autonomije i odgovornosti pedagoga u obrazovanju i vaspitanju;
 • pružanje stručnih i drugih usluga kroz primenu savremenih dostignuća pedagoške nauke i prakse;
 • pružanje doprinosa zaštiti profesionalnih interesa, statusa i ugleda svojih članova;
 • rešavanje statusnih i drugih pitanja od značaja za rad svojih članova;
 • davanje doprinosa profesionalnom usavršavanju direktora, nastavnika, vaspitača i drugih stručnih saradnika, kao i ostalih zainteresovanih stručnjaka u oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • razvijanje saradnje sa državnim organima nadležnim za oblast obrazovanja i vaspitanja, stručnim institucijama nadležnim za unapređivanje i vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, fakultetima za obrazovanje stručnih profila u oblasti obrazovanja i vaspitanja, naučno-istraživačkim institucijama, drugim stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu;
 • organizovanje i realizacija obrazovnih programa za decu i mlade, roditelje dece i učenika, kao i pružanje obrazovnih usluga za zainteresovane pojedince ili ciljne grupe;
 • pružanje stručne podrške i pomoći pedagozima – pripravnicima, sturčnim saradnicima – mentorima, školama, predškolskim ustanovama i domovima učenika;
 • pružanje usluga edukacije za različite ciljne grupe putem akreditovanih i drugih programa stručnog usavršavanja;
 • ostvarivanje i drugih aktivnosti u okviru oblasti delovanja Pedagoškog društva;
 • ostvarivanje programa mentorstva (uvođenja pedagoga pripravnika u posao u cilju polaganja ispita za licencu);
 • ostvarivanje saradnje sa institucijama iz oblasti kulture.

Delatnosti Društva:

Svoje ciljeve Pedagoško društvo ostvaruje aktivnostima:

 • samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama (udruženjima, organizacijama…) organizuje stručne i naučne skupove, konferencije, okrugle stolove, tribine, promocije na nacionalnom nivou, sa međunarodnim učešćem i u inostranstvu;
 • sprovođenjem naučnih istraživanja na odabrane teme u oblasti društveno-humanističkih nauka čiji će rezultati poslužiti za unapređenje kompetencija nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika i direktora, normi profesije i kodeksa pedagoga i daljih aktivnosti Pedagoškog društva Srbije;
 • realizacijom akreditovanih i drugih oblika programa i oblika stručnog usavršavanja ;
 • sprovođenjem naučnih istraživanja na odabrane teme u oblasti društveno-humanističkih nauka čiji će rezultati poslužiti za unapređenje  kompetencija nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika i direktora, normi profesije i kodeksa pedagoga i daljih aktivnosti usavršavanja
 • izdavanjem naučnog časopisa Nastava i vaspitanje i drugih stručnih publikacija i Pedagoških novina
 • povezivanjem sa svim organizacijama, institucijama i državnim organima relevantnim za područje obrazovanja i vaspitanja sarađujući sa  vladinim i nevladinim sektorom
 • samostalno ili u partnerstvu učešćem u načnoistraživačkim projektima, konkursima i istraživanjima u oblastima obrazovanja, vaspitanja, kulture i socijalne politike;
 • učešćem članova u radnim grupama, komisijama, timovima
 • negovanjem volonterizma, stručne prakse i mentorstva
 • pružanjem mogućnosti za saradnjom kroz internet komunikaciju i elektronsko povezivanje sa stručnim institucijama i svim korisnicima obrazovnih usluga,
 • korišćenjem dostupnih mogućnosti savremene informatičke tehnologije.

Ciljevi sajta www.pedagog.rs

 • pružanje blagovremene, tačne i uvek dostupne informacije o radu Društva
 • pružanje novih informacija i saznanja iz oblasti pedagoške teorije i prakse
 • pružanje mogućnosti dvosmerne komunikacije između Društva i korisnika usluga
 • podrška izdavačkoj delatnosti Društva kroz prikaze izdanja i online naručivanje i prodaju
 • podrška svim offline aktivnostima Društva
 • uvođenje online seminara – implementacija eLearning sistema
 • stvaranje mogućnosti za sprovođenje istraživanja vaspitno – obrazovne prakse putem Interneta
 • preuzimanje liderske pozicije među sajtovima koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem

Marketing ciljevi

 • povećanje broja članova i korisnika obrazovnih usluga Društva, a time i prihoda
 • povećanje broja saradnika, uspostavljanje saradnje sa stručnim društvima i obrazovnim institucijama na nacionalnom i međunarodnom nivou
 • jačanje lokalnog, regionalnog i nacionalnog imidža
 • uvođenje savremenih informacionih tehnologija u sve oblike rada i prezentovanja Društva

Poslovna filozofija

Poslovna filozofija Pedagoškog društva Srbije, a samim tim i sajta www.pedagog.rs, bazira se na konceptima marketinga, što pre svega znači orijentisanost na zadovoljenje potreba i zahteva korisnika usluga – pre svih članova Društva, ali i svih drugih sa kojima Društvo sarađuje. Plan nam je da korišćenjem novih tehnologija poboljšamo, pojednostavimo i unapredimo informisanost naših korisnika i da kroz razvoj internet sajta stvorimo polazišnu tačku i podršku za svaki projekat koji sprovodimo.

Organizaciona šema Društva

Organi Pedagoškog društva su:

 • Skupština,
 • Predsednik Društva
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor.
 • Skupština je najviši organ Pedagoškog društva i čine je svi članovi.
  Skupština može biti redovna, vanredna i izborna.
  Skupština u punom sastavu sastaje se samo u vanrednim prilikama i kada se najmanje 2/3 (dve trećine) članova izjasni za to.
  Skupština u zasedanju broji 40 (četrdeset) članova-delegata, koje biraju i predlažu podružnice na lokalnom i regionalnom nivou i republičke sekcije.
  Ukoliko u određenom okrugu ne postoji aktivna podružnica, delegat može biti i istaknuti, aktivni pojedinac.
  Broj koji bira i predlaže svaka podružnica i sekcija utvrđuje Uppravni odbor Pedagoškog društva u odnosu na ukupan broj i raspored članstva.
  Mandat članova Skupštine u zasedanju traje 4 godine.
 • Upravni odbor je kolektivni organ Skupštine, koji na osnovu ovlašćenja Skupštine i ovlašćenja iz Statuta, upravlja radom Pedagoškog društva između dva saziva Skupštine.
  Upravni odbor ima devet ččlanova. Predsednik društva i glavni urednik naučnog časopisa Nastava i vaspitanje su članovi Upravnog odbora, a preostalih sedam članova Skupština neposredno bira.
 • Predsednik predstavlja i zastupa Pedagoško društvo.
  Predsednika bira Skupština na izbornoj skupštini.
  Mandat predsednika traje četiri godine i isti kandidat može biti više puta predlagan i biran.
  Predsednik je odgovoran za zakonitosti rada Društva i obezbeđivanje javnosti rada.
  Predsednik odlučuje o aktivnostima Pedagoškog društva, kao i svim pitanjima za koje ga ovlasti Upravni odbor.
  Predsednik prati, koordinira, inicira aktivnosti i rad Pedagoškog društva u celini.
  Predsednik, po pribavljenom pozitivnom mišljenju Upravnog odbora, bira potpredsednika iz reda članova Pedagoškog društva.
  Potpredsednik zamenjuje predsednika u odsustvu, obavlja zadatke koje mu delegira Upravni odbor i predsednik Društva.
  Potpredsedik pomaže predsedniku Društva u koordinaciji rada Društva u celini.
 • Razvojni tim je stručni organ Pedagoškog društva.
  Razvojni tim osmišljava, realizuje i koordinira razvojne projekte, koji su usmereni na ostvarivanja ciljeva i zadataka rada Pedagoškog društva.
  Razvojni tim prati realizaciju razvojnih projekata i na kraju svake godine vrši evaluaciju realizovanih projekata koje realizuje Pedagoškog društvo, o čemu obaveštava Upravni odbor.
  Članovi Razvojnog tima su urednici naučnog časopisa Nastava i vaspitanje, Pedagoških novina, administrator sajta, autori razvojnih projekata, kao i predsednik i podpredsednik Upravnog odbora.

Upravni odbor Pedagoškog društva Srbije:

 • Stojanović Nataša, predsednik
 • dr Emina Hebib
 • Gordana Milovanović
 • Irena Mučibabić
 • Jasmina Đelić
 • Maja Vračar
 • Marsela Eshenasi Milutinović
 • Svetlana Spasić
 • Slavica Ilić

Poslovni sekretar društva:

Bojana Stojanović

Razvojni tim Društva:

 • Valentina Vićovac
 • Miroslav Pavlović
 • Mirjana Tomić

Nadzorni odbor:

 • Zorica Golubović
 • Marija Baščarević
 • Margareta Uršal

Kadrovska struktura društva

Društvo ima 1.098 registrovanih članova, što je 54,9% od 2.000 pedagoga zaposlenih u Srbiji [podaci o broju zaposlenih dobijeni na osnovu kadrovskih izveštaja MPS i drugih institucija ].

Među članovima Društva registrovano je 56. doktora nauka, 33. magistra. Pored pedagoga naši članovi su i psiholozi, vaspitači, učitelji i profesori razredne nastave i ostali koji su profesionalno angažovani u sferi obrazovanja i vaspitanja.

Članovi Pedagoškog društva su članovi koji imaju prava, obaveze i odgovornost da:

 • učestvuju u radu Pedagoškog društva i oblicima njegovog organizovanja i delovanja,
 • da biraju i budu birani u organe Pedagoškog društva,
 • da od Pedagoškog društva i njegovih organa traže i dobiju stručnu pomoć,
 • da blagovremeno i potpuno budu informisani o radu i aktivnostima Pedagoškog društva
 • da se pridržavaju Statuta i odluke Skupštine,
 • redovno plaćaju članarinu i
 • da organizuju i realizuju u skladu sa svojim mogućnostima, potrebama i interesovanjima određene funkcije i zaduženja.

Bogata istorija Pedagoškog društva Srbije obavezuje da u vremenu kada smo pristupili implementaciji novih tehnologija i filosofija obrazovanja u rad Društva, želimo da sačuvamo tradicionalne vrednosti i njihove rezultate. Društvo u biblioteci i danas čuva knjige Principi psihologije, Herberta Spensera iz 1882, školske tablice iz prošlog veka, školske zakone iz 19.veka, “Glasnike profesorskog društva” iz 1928 godine… Godine 1924. dr Milan Šević, dr Milorad Vanlić i dr Ljubomir Protić započeli su prvo stručno udruživanje sa ciljem proučavanja problema i iskustava vezanih za školu i proces vaspitanja. To su bili začeci razvijanja i širenja pedagoške prakse kroz rad Pedagoškog društva u Beogradu.

Pedagozi NRS u sali Učiteljske škole u ulici Narodnog fronta u Beogradu 25. decembra 1949. godine održali su Osnivačku skupštinu Pedagoškog društva NR Srbije. Tada Društvo postaje matično društvo pedagoga, psihologa i filozofa, sve do osnivanja njihovih posebnih društava. Godinu dana kasnije, Pedagoško društvo pokreće časopis “Nastava i vaspitanje”, a sledeće godine preuzima od Ministarstva prosvete list “Prosvetni pregled” i u saradnji sa Sindikatom, izdaje ga tri godine u 10.000 primeraka

U središtu svojih programskih aktivnosti Društvo se bavilo naučno-istraživačkim radom, problemima pedagoško-metodičkog rada u obrazovnim institucijama, učešćem u reformama školstva, dizajniranjem studija na Katedri za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Od 1977. godine Pedagoško društvo se transformiše u Savez pedagoških društava SR Srbije i formira devet regionalnih društava i Savez pedagoških društava Vojvodine. Ovaj period karakteriše rad na razvijanju i jačanju uloge pedagoga, uključivanje u proces transformacije predškolskog, osnovnog i usmerenog obrazovanja.

U 1994. godini usvojen je Statut kojim se naše društvo ponovo definiše kao Pedagoško društvo Srbije. Postavljaju se temelji za njegov rad u izmenjenim političkim, društvenim i materijalnim okolnostima, i grade se putevi za promene u pedagoškoj nauci i pedagoškoj praksi. U tom periodu, najznačajnija delatnost Pedagoškog društva Srbije je izdavanje časopisa “Nastava i vaspitanje” koji je uvek težio da bude u centru najznačajnijih aktivnosti iz sfere obrazovanja i vaspitanja časopis se ureduje po međunarodnim dokumentacionim standardima i ima status priznatog nacionalnog i naučnog časopisa.

Misija i ciljevi društva u istoriji se nisu menjali. Menjao se samo način njihovog sprovođenja i način komunikacije…

Ponuda Društva

Aktuelno