Педагошко друштво Србије је добровољна струковна организација дипломираних педагога, односно професора педагогије и других који стручно и научно проучавају васпитање и образовање.

Мисија

Мисија рада Друштва је да доприноси професионалном развоју и напредовању својих чланова, као и њиховом активном укључивању у токове кретања и развоја системске транзиције образовне политике наше земље;

 • подстиче научно-истраживачки рад из области образовања;
 • развија и иницира издавачку делатност у области педагошке науке;
 • доприноси професионализацији занимања педагога и помаже у управљању каријером својих чланова;
 • усмерава и осмишљава професионални развој наставника, директора и осталих који раде у образовним институцијама и утиче на ИНСЕТ образовање.

Визија рада

Желимо Педагошко друштво које је лидер у области образовања. Сви чланови Друштва били би укључени у стални процес учења, креирајући и реализујући квалитетно образовање за све. Такво Друштво, отворено и приступачно, постаје центар за перманентно учење свих који учествују и којима је стало до процеса образовања као стратешког интереса развоја демократског друштва у Србији.

Циљеви Друштва су:

 • организовање и подстицање педагога да професионалним, одговорним и стручним обављањем посла допринесу угледу и бољем друштвеном статусу професије;
 • давање доприноса у креирању образовних политика у Републици Србији;
 • учешће у развоју педагошке науке;
 • подстицање практичара на истраживачки рад и учешће у научно-истраживачким пројектима;
 • пружање доприноса креирању и имплементацији функционалне образовне политике на основу реализације истраживачких и развојних, образовних и иновативних пројеката и активности;
 • остваривање (самостално или у сарадњи са другим издавачима) издавачке делатности – уређивањем и издавањем часописа Настава и васпитање, монографских дела, тематских зборника са научно-истраживачких скупова, приручника, јавних гласила и сл.;
 • организовање научно-стручних скупова и округлих столова;
 • остваривање сарадње са другим струковним и научно-истраживачким организацијама у области истраживања, издаваштва, планирања и реализације пројеката/програма у области образовања и васпитања;
 • пружање доприноса професионалном усавршавању и напредовању својих чланова, правовременом информисању својих чланова о свим актуелним питањима професије и делатности, аутономије и одговорности педагога у образовању и васпитању;
 • пружање стручних и других услуга кроз примену савремених достигнућа педагошке науке и праксе;
 • пружање доприноса заштити професионалних интереса, статуса и угледа својих чланова;
 • решавање статусних и других питања од значаја за рад својих чланова;
 • давање доприноса професионалном усавршавању директора, наставника, васпитача и других стручних сарадника, као и осталих заинтересованих стручњака у области образовања и васпитања;
 • развијање сарадње са државним органима надлежним за област образовања и васпитања, стручним институцијама надлежним за унапређивање и вредновање квалитета образовања и васпитања, факултетима за образовање стручних профила у области образовања и васпитања, научно-истраживачким институцијама, другим стручним удружењима у земљи и иностранству;
 • организовање и реализација образовних програма за децу и младе, родитеље деце и ученика, као и пружање образовних услуга за заинтересоване појединце или циљне групе;
 • пружање стручне подршке и помоћи педагозима – приправницима, стурчним сарадницима – менторима, школама, предшколским установама и домовима ученика;
 • пружање услуга едукације за различите циљне групе путем акредитованих и других програма стручног усавршавања;
 • остваривање и других активности у оквиру области деловања Педагошког друштва;
 • остваривање програма менторства (увођења педагога приправника у посао у циљу полагања испита за лиценцу);
 • остваривање сарадње са институцијама из области културе.

Делатности Друштва:

Своје циљеве Педагошко друштво остварује активностима:

 • самостално или у сарадњи са другим институцијама (удружењима, организацијама…) организује стручне и научне скупове, конференције, округле столове, трибине, промоције на националном нивоу, са међународним учешћем и у иностранству;
 • спровођењем научних истраживања на одабране теме у области друштвено-хуманистичких наука чији ће резултати послужити за унапређење компетенција наставника, васпитача, стручног сарадника и директора, норми професије и кодекса педагога и даљих активности Педагошког друштва Србије;
 • реализацијом акредитованих и других облика програма и облика стручног усавршавања ;
 • спровођењем научних истраживања на одабране теме у области друштвено-хуманистичких наука чији ће резултати послужити за унапређење  компетенција наставника, васпитача, стручног сарадника и директора, норми професије и кодекса педагога и даљих активности усавршавања
 • издавањем научног часописа Настава и васпитање и других стручних публикација и Педагошких новина
 • повезивањем са свим организацијама, институцијама и државним органима релевантним за подручје образовања и васпитања сарађујући са  владиним и невладиним сектором
 • самостално или у партнерству учешћем у начноистраживачким пројектима, конкурсима и истраживањима у областима образовања, васпитања, културе и социјалне политике;
 • учешћем чланова у радним групама, комисијама, тимовима
 • неговањем волонтеризма, стручне праксе и менторства
 • пружањем могућности за сарадњом кроз интернет комуникацију и електронско повезивање са стручним институцијама и свим корисницима образовних услуга,
 • коришћењем доступних могућности савремене информатичке технологије.

Циљеви сајта www.pedagog.rs

 • пружање благовремене, тачне и увек доступне информације о раду Друштва
 • пружање нових информација и сазнања из области педагошке теорије и праксе
 • пружање могућности двосмерне комуникације између Друштва и корисника услуга
 • подршка издавачкој делатности Друштва кроз приказе издања и online наручивање и продају
 • подршка свим offline активностима Друштва
 • увођење online семинара – имплементација eLearning система
 • стварање могућности за спровођење истраживања васпитно – образовне праксе путем Интернета
 • преузимање лидерске позиције међу сајтовима који се баве васпитањем и образовањем

Маркетинг циљеви

 • повећање броја чланова и корисника образовних услуга Друштва, а тиме и прихода
 • повећање броја сарадника, успостављање сарадње са стручним друштвима и образовним институцијама на националном и међународном нивоу
 • јачање локалног, регионалног и националног имиџа
 • увођење савремених информационих технологија у све облике рада и презентовања Друштва

Пословна филозофија

Пословна филозофија Педагошког друштва Србије, а самим тим и сајта www.педагог.рс, базира се на концептима маркетинга, што пре свега значи оријентисаност на задовољење потреба и захтева корисника услуга – пре свих чланова Друштва, али и свих других са којима Друштво сарађује. План нам је да коришћењем нових технологија побољшамо, поједноставимо и унапредимо информисаност наших корисника и да кроз развој интернет сајта створимо полазишну тачку и подршку за сваки пројекат који спроводимо.

Организациона шема Друштва

Органи Педагошког друштва су:

 • Скупштина,
 • Председник Друштва
 • Управни одбор,
 • Надзорни одбор.
 • Скупштина је највиши орган Педагошког друштва и чине је сви чланови.
  Скупштина може бити редовна, ванредна и изборна.
  Скупштина у пуном саставу састаје се само у ванредним приликама и када се најмање 2/3 (две трећине) чланова изјасни за то.
  Скупштина у заседању броји 40 (четрдесет) чланова-делегата, које бирају и предлажу подружнице на локалном и регионалном нивоу и републичке секције.
  Уколико у одређеном округу не постоји активна подружница, делегат може бити и истакнути, активни појединац.
  Број који бира и предлаже свака подружница и секција утврђује Упправни одбор Педагошког друштва у односу на укупан број и распоред чланства.
  Мандат чланова Скупштине у заседању траје 4 године.
 • Управни одбор је колективни орган Скупштине, који на основу овлашћења Скупштине и овлашћења из Статута, управља радом Педагошког друштва између два сазива Скупштине.
  Управни одбор има девет ччланова. Председник друштва и главни уредник научног часописа Настава и васпитање су чланови Управног одбора, а преосталих седам чланова Скупштина непосредно бира.
 • Председник представља и заступа Педагошко друштво.
  Председника бира Скупштина на изборној скупштини.
  Мандат председника траје четири године и исти кандидат може бити више пута предлаган и биран.
  Председник је одговоран за законитости рада Друштва и обезбеђивање јавности рада.
  Председник одлучује о активностима Педагошког друштва, као и свим питањима за које га овласти Управни одбор.
  Председник прати, координира, иницира активности и рад Педагошког друштва у целини.
  Председник, по прибављеном позитивном мишљењу Управног одбора, бира потпредседника из реда чланова Педагошког друштва.
  Потпредседник замењује председника у одсуству, обавља задатке које му делегира Управни одбор и председник Друштва.
  Потпредседик помаже председнику Друштва у координацији рада Друштва у целини.
 • Развојни тим је стручни орган Педагошког друштва.
  Развојни тим осмишљава, реализује и координира развојне пројекте, који су усмерени на остваривања циљева и задатака рада Педагошког друштва.
  Развојни тим прати реализацију развојних пројеката и на крају сваке године врши евалуацију реализованих пројеката које реализује Педагошког друштво, о чему обавештава Управни одбор.
  Чланови Развојног тима су уредници научног часописа Настава и васпитање, Педагошких новина, администратор сајта, аутори развојних пројеката, као и председник и подпредседник Управног одбора.

Управни одбор Педагошког друштва Србије:

 • Стојановић Наташа, председник
 • др Емина Хебиб
 • Гордана Миловановић
 • Ирена Мучибабић
 • Јасмина Ђелић
 • Маја Врачар
 • Марсела Есхенаси Милутиновић
 • Светлана Спасић
 • Славица Илић

Пословни секретар друштва:

Бојана Стојановић

Развојни тим Друштва:

 • Валентина Вићовац
 • Мирослав Павловић
 • Мирјана Томић

Надзорни одбор:

 • Зорица Голубовић
 • Марија Башчаревић
 • Маргарета Уршал

Кадровска структура друштва

Друштво има 1.098 регистрованих чланова, што је 54,9% од 2.000 педагога запослених у Србији [подаци о броју запослених добијени на основу кадровских извештаја МПС и других институција ].

Међу члановима Друштва регистровано је 56. доктора наука, 33. магистра. Поред педагога наши чланови су и психолози, васпитачи, учитељи и професори разредне наставе и остали који су професионално ангажовани у сфери образовања и васпитања.

Чланови Педагошког друштва су чланови који имају права, обавезе и одговорност да:

 • учествују у раду Педагошког друштва и облицима његовог организовања и деловања,
 • да бирају и буду бирани у органе Педагошког друштва,
 • да од Педагошког друштва и његових органа траже и добију стручну помоћ,
 • да благовремено и потпуно буду информисани о раду и активностима Педагошког друштва
 • да се придржавају Статута и одлуке Скупштине,
 • редовно плаћају чланарину и
 • да организују и реализују у складу са својим могућностима, потребама и интересовањима одређене функције и задужења.

Богата историја Педагошког друштва Србије обавезује да у времену када смо приступили имплементацији нових технологија и философија образовања у рад Друштва, желимо да сачувамо традиционалне вредности и њихове резултате. Друштво у библиотеци и данас чува књиге Принципи психологије, Херберта Спенсера из 1882, школске таблице из прошлог века, школске законе из 19.века, “Гласнике професорског друштва” из 1928 године… Године 1924. др Милан Шевић, др Милорад Ванлић и др Љубомир Протић започели су прво стручно удруживање са циљем проучавања проблема и искустава везаних за школу и процес васпитања. То су били зачеци развијања и ширења педагошке праксе кроз рад Педагошког друштва у Београду.

Педагози НРС у сали Учитељске школе у улици Народног фронта у Београду 25. децембра 1949. године одржали су Оснивачку скупштину Педагошког друштва НР Србије. Тада Друштво постаје матично друштво педагога, психолога и филозофа, све до оснивања њихових посебних друштава. Годину дана касније, Педагошко друштво покреће часопис “Настава и васпитање”, а следеће године преузима од Министарства просвете лист “Просветни преглед” и у сарадњи са Синдикатом, издаје га три године у 10.000 примерака

У средишту својих програмских активности Друштво се бавило научно-истраживачким радом, проблемима педагошко-методичког рада у образовним институцијама, учешћем у реформама школства, дизајнирањем студија на Катедри за педагогију Филозофског факултета у Београду.

Од 1977. године Педагошко друштво се трансформише у Савез педагошких друштава СР Србије и формира девет регионалних друштава и Савез педагошких друштава Војводине. Овај период карактерише рад на развијању и јачању улоге педагога, укључивање у процес трансформације предшколског, основног и усмереног образовања.

У 1994. години усвојен је Статут којим се наше друштво поново дефинише као Педагошко друштво Србије. Постављају се темељи за његов рад у измењеним политичким, друштвеним и материјалним околностима, и граде се путеви за промене у педагошкој науци и педагошкој пракси. У том периоду, најзначајнија делатност Педагошког друштва Србије је издавање часописа “Настава и васпитање” који је увек тежио да буде у центру најзначајнијих активности из сфере образовања и васпитања часопис се уредује по међународним документационим стандардима и има статус признатог националног и научног часописа.

Мисија и циљеви друштва у историји се нису мењали. Мењао се само начин њиховог спровођења и начин комуникације…

Понуда Друштва

Актуелно