back to top

Педагошко друштво Србије је добровољна струковна организација дипломираних педагога, односно професора педагогије и других који стручно и научно проучавају васпитање и образовање.

Мисија

Мисија рада Друштва је да доприноси професионалном развоју и напредовању својих чланова, као и њиховом активном укључивању у токове кретања и развоја системске транзиције образовне политике наше земље;

 • подстиче научно-истраживачки рад из области образовања;
 • развија и иницира издавачку делатност у области педагошке науке;
 • доприноси професионализацији занимања педагога и помаже у управљању каријером својих чланова;
 • усмерава и осмишљава професионални развој наставника, директора и осталих који раде у образовним институцијама и утиче на ИНСЕТ образовање.

Визија рада

Желимо Педагошко друштво које је лидер у области образовања. Сви чланови Друштва били би укључени у стални процес учења, креирајући и реализујући квалитетно образовање за све. Такво Друштво, отворено и приступачно, постаје центар за перманентно учење свих који учествују и којима је стало до процеса образовања као стратешког интереса развоја демократског друштва у Србији.

Циљеви Друштва су:

 • организовање и подстицање педагога да професионалним, одговорним и стручним обављањем посла допринесу угледу и бољем друштвеном статусу професије;
 • давање доприноса у креирању образовних политика у Републици Србији;
 • учешће у развоју педагошке науке;
 • подстицање практичара на истраживачки рад и учешће у научно-истраживачким пројектима;
 • пружање доприноса креирању и имплементацији функционалне образовне политике на основу реализације истраживачких и развојних, образовних и иновативних пројеката и активности;
 • остваривање (самостално или у сарадњи са другим издавачима) издавачке делатности – уређивањем и издавањем часописа Настава и васпитање, монографских дела, тематских зборника са научно-истраживачких скупова, приручника, јавних гласила и сл.;
 • организовање научно-стручних скупова и округлих столова;
 • остваривање сарадње са другим струковним и научно-истраживачким организацијама у области истраживања, издаваштва, планирања и реализације пројеката/програма у области образовања и васпитања;
 • пружање доприноса професионалном усавршавању и напредовању својих чланова, правовременом информисању својих чланова о свим актуелним питањима професије и делатности, аутономије и одговорности педагога у образовању и васпитању;
 • пружање стручних и других услуга кроз примену савремених достигнућа педагошке науке и праксе;
 • пружање доприноса заштити професионалних интереса, статуса и угледа својих чланова;
 • решавање статусних и других питања од значаја за рад својих чланова;
 • давање доприноса професионалном усавршавању директора, наставника, васпитача и других стручних сарадника, као и осталих заинтересованих стручњака у области образовања и васпитања;
 • развијање сарадње са државним органима надлежним за област образовања и васпитања, стручним институцијама надлежним за унапређивање и вредновање квалитета образовања и васпитања, факултетима за образовање стручних профила у области образовања и васпитања, научно-истраживачким институцијама, другим стручним удружењима у земљи и иностранству;
 • организовање и реализација образовних програма за децу и младе, родитеље деце и ученика, као и пружање образовних услуга за заинтересоване појединце или циљне групе;
 • пружање стручне подршке и помоћи педагозима – приправницима, стурчним сарадницима – менторима, школама, предшколским установама и домовима ученика;
 • пружање услуга едукације за различите циљне групе путем акредитованих и других програма стручног усавршавања;
 • остваривање и других активности у оквиру области деловања Педагошког друштва;
 • остваривање програма менторства (увођења педагога приправника у посао у циљу полагања испита за лиценцу);
 • остваривање сарадње са институцијама из области културе.

Делатности Друштва:

Своје циљеве Педагошко друштво остварује активностима:

 • самостално или у сарадњи са другим институцијама (удружењима, организацијама…) организује стручне и научне скупове, конференције, округле столове, трибине, промоције на националном нивоу, са међународним учешћем и у иностранству;
 • спровођењем научних истраживања на одабране теме у области друштвено-хуманистичких наука чији ће резултати послужити за унапређење компетенција наставника, васпитача, стручног сарадника и директора, норми професије и кодекса педагога и даљих активности Педагошког друштва Србије;
 • реализацијом акредитованих и других облика програма и облика стручног усавршавања ;
 • спровођењем научних истраживања на одабране теме у области друштвено-хуманистичких наука чији ће резултати послужити за унапређење  компетенција наставника, васпитача, стручног сарадника и директора, норми професије и кодекса педагога и даљих активности усавршавања
 • издавањем научног часописа Настава и васпитање и других стручних публикација и Педагошких новина
 • повезивањем са свим организацијама, институцијама и државним органима релевантним за подручје образовања и васпитања сарађујући са  владиним и невладиним сектором
 • самостално или у партнерству учешћем у начноистраживачким пројектима, конкурсима и истраживањима у областима образовања, васпитања, културе и социјалне политике;
 • учешћем чланова у радним групама, комисијама, тимовима
 • неговањем волонтеризма, стручне праксе и менторства
 • пружањем могућности за сарадњом кроз интернет комуникацију и електронско повезивање са стручним институцијама и свим корисницима образовних услуга,
 • коришћењем доступних могућности савремене информатичке технологије.

Циљеви сајта www.pedagog.rs

 • пружање благовремене, тачне и увек доступне информације о раду Друштва
 • пружање нових информација и сазнања из области педагошке теорије и праксе
 • пружање могућности двосмерне комуникације између Друштва и корисника услуга
 • подршка издавачкој делатности Друштва кроз приказе издања и online наручивање и продају
 • подршка свим offline активностима Друштва
 • увођење online семинара – имплементација eLearning система
 • стварање могућности за спровођење истраживања васпитно – образовне праксе путем Интернета
 • преузимање лидерске позиције међу сајтовима који се баве васпитањем и образовањем

Маркетинг циљеви

 • повећање броја чланова и корисника образовних услуга Друштва, а тиме и прихода
 • повећање броја сарадника, успостављање сарадње са стручним друштвима и образовним институцијама на националном и међународном нивоу
 • јачање локалног, регионалног и националног имиџа
 • увођење савремених информационих технологија у све облике рада и презентовања Друштва

Пословна филозофија

Пословна филозофија Педагошког друштва Србије, а самим тим и сајта www.педагог.рс, базира се на концептима маркетинга, што пре свега значи оријентисаност на задовољење потреба и захтева корисника услуга – пре свих чланова Друштва, али и свих других са којима Друштво сарађује. План нам је да коришћењем нових технологија побољшамо, поједноставимо и унапредимо информисаност наших корисника и да кроз развој интернет сајта створимо полазишну тачку и подршку за сваки пројекат који спроводимо.

Организациона шема Друштва

Органи Педагошког друштва су:

 • Скупштина,
 • Председник Друштва
 • Управни одбор,
 • Надзорни одбор.
 • Скупштина је највиши орган Педагошког друштва и чине је сви чланови.
  Скупштина може бити редовна, ванредна и изборна.
  Скупштина у пуном саставу састаје се само у ванредним приликама и када се најмање 2/3 (две трећине) чланова изјасни за то.
  Скупштина у заседању броји 40 (четрдесет) чланова-делегата, које бирају и предлажу подружнице на локалном и регионалном нивоу и републичке секције.
  Уколико у одређеном округу не постоји активна подружница, делегат може бити и истакнути, активни појединац.
  Број који бира и предлаже свака подружница и секција утврђује Управни одбор Педагошког друштва у односу на укупан број и распоред чланства.
  Мандат чланова Скупштине у заседању траје 4 године.
 • Управни одбор је колективни орган Скупштине, који на основу овлашћења Скупштине и овлашћења из Статута, управља радом Педагошког друштва између два сазива Скупштине.
  Управни одбор има девет чланова. Председник друштва и главни уредник научног часописа Настава и васпитање су чланови Управног одбора, а преосталих седам чланова Скупштина непосредно бира.
 • Председник представља и заступа Педагошко друштво.
  Председника бира Скупштина на изборној скупштини.
  Мандат председника траје четири године и исти кандидат може бити више пута предлаган и биран.
  Председник је одговоран за законитости рада Друштва и обезбеђивање јавности рада.
  Председник одлучује о активностима Педагошког друштва, као и свим питањима за које га овласти Управни одбор.
  Председник прати, координира, иницира активности и рад Педагошког друштва у целини.
  Председник, по прибављеном позитивном мишљењу Управног одбора, бира потпредседника из реда чланова Педагошког друштва.
  Потпредседник замењује председника у одсуству, обавља задатке које му делегира Управни одбор и председник Друштва.
  Потпредседник помаже председнику Друштва у координацији рада Друштва у целини.
 • Развојни тим је стручни орган Педагошког друштва.
  Развојни тим осмишљава, реализује и координира развојне пројекте, који су усмерени на остваривања циљева и задатака рада Педагошког друштва.
  Развојни тим прати реализацију развојних пројеката и на крају сваке године врши евалуацију реализованих пројеката које реализује Педагошког друштво, о чему обавештава Управни одбор.
  Чланови Развојног тима су уредници научног часописа Настава и васпитање, Педагошких новина, администратор сајта, аутори развојних пројеката, као и председник и подпредседник Управног одбора.

Др Маја Врачар,
председница Педагошког друштва Србије

Наташа Стојановић,
потпредседница Педагошког друштва Србије

Управни одбор Педагошког друштва Србије:

 • Наташа Веселиновић, Београд
 • Драгана Мидић, Дражевац (Обреновац)
 • Олга Дробњак, Краљево
 • Анита Ерић, Крагујевац
 • Mарија Маловић, Београд
 • Ана Денић, Нишка Бања
 • Бранка Орешчанин, Београд
 • Проф. др Живка Крњаја, уредница часописа Настава и васпитање, Београд

Пословни секретари друштва:

 • Сашка Стевановић
 • Марија Милинковић

Развојни тим Друштва:

 • Емилија Марковић, Београд
 • Наташа Игњатовић, Ниш

Надзорни одбор:

 • Тијана Ђокић, Враново (Смедерево)
 • Небојша Самчевић, Нови Пазар
 • Весна Богићевић, Краљево

Координатори Републичке секције педагога и психолога Србије:

 • Јела Станојевић
 • Eмилија Марковић

Уредник сајта:

 • Алекса Еремија

Овлашћени књиговођа:

 • Гордана Крстић

Кадровска структура друштва

Друштво има 1.098 регистрованих чланова, што је 54,9% од 2.000 педагога запослених у Србији [подаци о броју запослених добијени на основу кадровских извештаја МПС и других институција ].

Међу члановима Друштва регистровано је 56. доктора наука, 33. магистра. Поред педагога наши чланови су и психолози, васпитачи, учитељи и професори разредне наставе и остали који су професионално ангажовани у сфери образовања и васпитања.

Чланови Педагошког друштва су чланови који имају права, обавезе и одговорност да:

 • учествују у раду Педагошког друштва и облицима његовог организовања и деловања,
 • да бирају и буду бирани у органе Педагошког друштва,
 • да од Педагошког друштва и његових органа траже и добију стручну помоћ,
 • да благовремено и потпуно буду информисани о раду и активностима Педагошког друштва
 • да се придржавају Статута и одлуке Скупштине,
 • редовно плаћају чланарину и
 • да организују и реализују у складу са својим могућностима, потребама и интересовањима одређене функције и задужења.

Постаните члан Педагошког друштва Србије

или обновите чланство и остварите стручну помоћ и друге бројне погодности!

Богата историја Педагошког друштва Србије обавезује да у времену када смо приступили имплементацији нових технологија и философија образовања у рад Друштва, желимо да сачувамо традиционалне вредности и њихове резултате. Друштво у библиотеци и данас чува књиге Принципи психологије, Херберта Спенсера из 1882, школске таблице из прошлог века, школске законе из 19.века, “Гласнике професорског друштва” из 1928 године… Године 1924. др Милан Шевић, др Милорад Ванлић и др Љубомир Протић започели су прво стручно удруживање са циљем проучавања проблема и искустава везаних за школу и процес васпитања. То су били зачеци развијања и ширења педагошке праксе кроз рад Педагошког друштва у Београду.

Педагози НРС у сали Учитељске школе у улици Народног фронта у Београду 25. децембра 1949. године одржали су Оснивачку скупштину Педагошког друштва НР Србије. Тада Друштво постаје матично друштво педагога, психолога и филозофа, све до оснивања њихових посебних друштава. Годину дана касније, Педагошко друштво покреће часопис “Настава и васпитање”, а следеће године преузима од Министарства просвете лист “Просветни преглед” и у сарадњи са Синдикатом, издаје га три године у 10.000 примерака

У средишту својих програмских активности Друштво се бавило научно-истраживачким радом, проблемима педагошко-методичког рада у образовним институцијама, учешћем у реформама школства, дизајнирањем студија на Катедри за педагогију Филозофског факултета у Београду.

Од 1977. године Педагошко друштво се трансформише у Савез педагошких друштава СР Србије и формира девет регионалних друштава и Савез педагошких друштава Војводине. Овај период карактерише рад на развијању и јачању улоге педагога, укључивање у процес трансформације предшколског, основног и усмереног образовања.

У 1994. години усвојен је Статут којим се наше друштво поново дефинише као Педагошко друштво Србије. Постављају се темељи за његов рад у измењеним политичким, друштвеним и материјалним околностима, и граде се путеви за промене у педагошкој науци и педагошкој пракси. У том периоду, најзначајнија делатност Педагошког друштва Србије је издавање часописа “Настава и васпитање” који је увек тежио да буде у центру најзначајнијих активности из сфере образовања и васпитања часопис се уредује по међународним документационим стандардима и има статус признатог националног и научног часописа.

Мисија и циљеви друштва у историји се нису мењали. Мењао се само начин њиховог спровођења и начин комуникације…

На основу чл.12. и 22 (пише у предлогу чл. 78 и чл. 12) Закона o удружењима (Сл гласник РС бр.51/09) на Скупштини Педагошког друштава Србије одржаној 06.10.2023. године, у Београду усвојен је СТАТУТ ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ.

ОПШТИ ДЕО

Често се у свакодневном животу и у професионалној пракси педагози налазе пред неком моралном дилемом. Многи су често суочени са потребом и обавезом да помогну неком ко им се обратио за помоћ, али и обавезом да поверену информацију добијену у поверљивом разговору сачувају.

Кодекс понашања није замишљен да понуди готова решења нити правила којих се треба придржавати као апсолутно обавезујућег, већ као полазиште у коме ће педагог наћи већину одговора на своја питања, па и оно најчешће постављено: „Да ли сам исправно поступио?“

Функције кодекса:

 • Нормативна – има своју намену функцију/је и сврху. Етички стандарди треба да се одражавају у прописима.
 • Професионална слобода – педагози су позвани и одговорни да бране истину, онако како је виде, у атмосфери дијалога и толеранције и без повреде права других, подстичу развој слободног духа, научну радозналост и истраживачки дух и у сваком погледу испољавају интелектуално поштење.
 • Информативна – обавештавање о дозвољеним и не дозвољеним професионалним активностима јасном језичком формулацијом, у виду чланова и тачака.
 • Функцију уједначавања – кодекс једног професионалног удружења неопходан је како би се сви његови чланови на основу система етичких норми подједнако морално понашали. Ова униформност треба да помогне да педагози буду јасни и пред собом и пред другима што се од њих и очекује.
 • Заштита педагога – заштита људског и професионалног достојанства од осталих интересних група са којима комуницирају.
 • Заштита стручних стандарда – обавезује педагоге на поштовање основа стандарда при обављању свакодневних активности из професионалне праксе, њиховој заштити од злоупотребе и заборава.
 • Основа за Суд части – непоштовање етичких норми које доноси Кодекс мора бити санкционисано.

ПОСЕБНИ ДЕО

Кодекс регулише и прецизније дефинише следеће области

Однос према удружењу

Однос према професионалној слободи и углед

Однос према стручном и истраживачком раду

Однос према другом лицу

Однос према јавности

Однос према колегама

Примена и кршење правила

I Однос према ПДС (ПЕДАГОШКОМ ДРУШТВУ СРБИЈЕ) као према институцији

 1. Педагози и сарадници треба да чувају интегритет и достојанство ове институције и да у оквиру њега и ван њега обављају свој посао стручно, поштено, културно и посвећено.
 2. педагози су позвани да узму активно учешће, слободно критикују и мењају правила институције.
 3. у случају ангажмана, ван институције коју представља, карактер и обим обавеза мора бити усклађен са радом и интересима овог удружења.

II Однос према професионалној слободи и угледу

 1. Одговорност за углед професије сноси сваки њен припадник.
 2. Педагози су позвани и одговорни да бране истину, онако како је виде, у атмосфери дијалога и толеранције и без повреде права других, а на основу своје стручне компетенције.
 3. Педагози треба да се понашају у складу са својом функцијом која је јавна и која укључује примену одређених стандарда.
 4. Педагози се при обављању свог посла позивају на:
 • стручну оспособљеност,
 • законска и подзаконска акта,
 • етичка начела овог Кодекса
 • Декларацију о правима детета
 1. Педагози треба да буду особе од интегритета
 2. Педагози треба да се професионално понашају, што значи непристрасно, објективно, независно, без дискриминације по било ком основу као што су полна, расна, верска, национална или нека друга припадност.
 3. Педагози треба да се боре за поштовање основних права људи уз уважавање и поштовање права других, свуда где се за тим укаже прилика
 4. Педагог не сме да се у обављању професионалне делатности позива на идеолошка, политичка, верска, национална и друга убеђења.
 5. Педагогу је забрањена употреба ПАС, алкохола и дувана у васпитно образовним установама или подстрекивање и игнорисање истих код васпитаника које едукују.
 6. Педагогу је забрањено ношење или употреба оружја.

III Однос према стручном и истраживачком раду

 1. Свака педагошка делатност коју обавља педагог са универзитетском дипломом на територији Републике Србије подлеже регулацији овог кодекса а не неког другог.
 2. Кодекс етике обавезујући је за све педагоге без обзира да ли су чланови ПДС или то нису.
 3. Педагог је обавезан да поштује стандарде своје струке и тиме онемогући било који облик његове девалвације.
 4. Педагог је дужан да не снижава стандарде свог рада по било ком основу поготово не на основу притиска неког лица или установе.
 5. За педагога нема забрањених тема, осим уколико тиме не нарушава приватност, поверљивост и интимност других лица без њихове сагласности.
 6. Педагогу је забрањен сваки облик дискриминације у стручном раду.
 7. Педагог је дужан да настоји да, користећи педагошку теорију, стручно и критички, у пуној мери уважи културне и друге особености људи и деце са којима ради.
 8. Педагог је дужан да, предузимајући емпиријска истраживања и друге области научне продукције, поред својих интересовања, уважава актуелне догађаје из своје средине.
 9. Педагог је дужан да у обављању свог посла задовољи објективност, поштовање чињеница, релевантност података, резултата и анализа.
 10. Педагог је обавезан да стручној јавности омогући увид у све аспекте свог извештаја чије је приказивање подложно критици.
 11. Педагог не сме истраживачке податке и резултате кривотворити и такве приказивати у јавности.
 12. Педагог тежи идеолошкој неутралности своје науке стога настоји да одвоји идеолошке ставове од научних поставки и теорија.
 13. Педагог настоји да поштује равноправност свих учесника истраживања.
 14. Педагог самостално обавља искључиво само оне послове за које има стручну компетенцију.
 15. Педагог је дужан да се по мери својих могућности стручно усавршава.

IV Однос према другом лицу

 1. Педагог не сме да својим радом утиче на непоштовање личног и професионалног достојанства или се издиже над добробити појединца или групе зарад личних, стручних или ван стручних циљева.
 2. Педагог за своје услуге прима искључиво ону материјалну надокнаду која је предвиђена уговором са другим лицем, односно која је прописана од стране установе у којој ради.
 3. Педагог не сме да злоупотреби свој положај у односу на друга лица.
 4. Педагог је дужан да избегне мешање професионалног и личног односа.
 5. Педагог треба да одустане од бављења овим послом у случају смањене стручне или моралне компетентности које су трајног карактера (болести органског или психичког порекла).
 6. Педагог има право и обавезу чувања професионалне тајне
 7. Педагог може да уз прибављену валидну сагласност другог лица користи поверене податке без навођена идентитета тог лица
 8. Педагогу је дозвољено изношење професионалне тајне о другом лицу са откривањем идентитета и то оних података који су нужни и у највећој мери заштићени у случају:
 9. да то захтева суд
 10. да то захтевају организације које се старају о деци
 11. Педагог је дужан да своју стручне компетенције стави у службу оних којима је његова помоћ потребна

V Однос према колегама

 1. Педагози негују колегијалне односе засноване на међусобном разумевању и уважавању, сарадњи и стручној размени.
 2. Педагози уважавају туђа мишљења и идеје и супротстављају се истим, искључиво вођени давањем научних аргумената.
 3. Педагог је дужан да уколико располаже сазнањем заснованом на доказима о злоупотреби положаја, шиканирању, уцењивању, дискриминацији или кршењу Кодекса у или било ком облику, на то укаже и о томе обавести надлежне.
 4. Педагог има обавезу да пружи стручну помоћ колеги приправнику како би се сачувало достојанство професије.
 5. Педагог треба да, коментаришући стручни рад својих колега или друге професије, води рачуна да се оне односе на рад, а не на личност.
 6. Критика не сме да буде заснована на увредама, омаловажавању, претњама и психичком злостављању колега већ на стручној евалуацији његовог рада у оквиру својих компетенција.
 7. Педагог може да, уколико се не слаже са поступцима колеге, своје неслагање изнесе на Дисциплинској комисији или Суду части.

VI Однос према јавности

 1. Педагог је дужан да са јавношћу поступа одмерено и опрезно.
 2. Педагог је дужан да јавност извештава тачно, разумљиво и информативно
 3. Педагог је дужан да у представљању Педагогије као науке избегне сензационализам или свако друго претеривање које може нанети штету како науци тако и јавности.
 4. Педагог може користити своја стручна знања како би утицао на јавност да заузме одређени став према неком проблему. Тада не сме злоупотребити своја стручна знања ни свој положај.
 5. Педагогу није дозвољено да злоупотребљава Педагогију у идеолошке, политичке или приватне сврхе које нису у демократском начелу.
 6. Педагог је дужан да јавности тачно предочи своје квалификације и способности.
 7. Педагог је дужан да се уздржи од јавног коментарисања чак и ако друго лице открива свој идентитет и не тражи његову заштиту.
 8. Педагог мора контролисати своје неформално понашање у јавности које мора бити пристојно и одмерено.

VII Примена и кршење правила

 1. На односе и понашања педагога која нису описана овим Кодексом могу се применити неписана правила.
 2. Кршење правила етичког кодекса подлеже одговорности које утврђује Суд части

 

На Редовној скупштини ПДС одржаној 01.11.2007. године, усвојен ЕТИЧКИ КОДЕКС ПЕДАГОГА.

 

РАДНУ ВЕРЗИЈУ Кодекса приредили су педагози Соња Жарковић, Дубравка Радошевић и Нада Шкундрић на основу следећег материјала:

 • Кодекс професионалне етике просветних радника
 • Кодекс етике психолога Републике Србије
 • Кодекс професионалне етике друштва Србије за односе с јавношћу
 • Етички кодекс Удружења тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије
 • Етички кодекс универзитета у Нишу
 • Етички кодекс OECD

Скупштина Педагошког друштва Србије  доноси Правилник о додељивању награда и признања Педагошког друштва Србије
Правилник усвојен 18.09.2018.

 ПРАВИЛНИК  О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА  СРБИЈЕ

Постаните члан Педагошког друштва Србије

или обновите чланство и остварите стручну помоћ и друге бројне погодности!

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Педагошког друштва Србије

УСКОРО НА САЈТУ