Нови Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

5416

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 25. маја 2019. године, а примењује се почев од школске 2019/2020. године (види члан 20. Правилника – 34/2019-177).

Правилник погледајте на адреси: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/34/10/reg/