29.11.2018. год. у Техничкој школи у Бору одржан је састанку подружнице Педагошког друштва Србије. Састанку је присуствовало десет педагога.

Извештај са састанка:

1. Педагози су изразили велико задовољство звог поновог окупљања и почетка рада подружнице. За председника је изабрана Наташа Џаковић. Чланови су се изјаснили да нема потребе за замеником. Записничар ће се бирати на сваком састанку посебно. Овом приликом је била Невена Николић. Договорено је да ће сваки састанак бити на другом месту/школи/библиотеци у циљу информисања ширег круга људи о раду подружнице. Чланови су дали иницијативу да се чланство понуди и неким наставницима и психолозима.

2. Чланови су размотрили већ понуђену структуру годишњег програма рада, меилом, и прецизирали неке педагошке теме које ће се одвијати у току године као и истраживања о којима ће поједини педагози извештавати. Предлози наредних тема се тичу питања са којима педагози имају највише проблема у пракси: рад интерресорне комисије (поједноставити процедуру јер родитељи одустају од ИОП-а због чињенице да морају да обаве више заказивања и посета лекарима и Центру за социјални рад, позвати члана Школске управе задуженог за инклузију и председника интеррресорне комисије ради разматрања ових могућности унапређења рада; предавање правника о покретању процедуре кривичне одговорности родитеља (позвати и директоре школа као госте на предавању тј. Састанку; рад са родитељима који не желе да сарађују са школом (предавање члана: ток саветодавног разговора са родитељем); групни рад са ученицима са проблемима у понашању (искуство, члан), проблем сарадње са Центром за социјални рад и повратне информације од Центра о случајевима у школи итд.

3. Размотрен је Правилник о друштвено-корисном раду као и Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације итд….. Педагози који су имали искуство са изрицањем мера друштвено-корисног рада су поделили своја искуства, навели мере које су најчешће употребљавали. Разматрана је оправданост мера које се можда могу тумачити као неки облик дискриминације или понижавања као што је физички рад. Истакнуто је да многе од наведених активности ученици воле да обављају (чишћење снега на пр.) те се сами пријављују за њих, тако да их не би требало изрицати као казнену меру да би се очувао позитиван однос према раду.

4. Наташа Џаковић је предложила заједничко истраживање о дистракторима пажње. Педагози су добили анкету, инструмент за „пунктирање“ и упутство о начину извођења истраживања. Преузето из „Одсуство пажње у наставном процесу“ С. Милијевић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд и прилагођено. На овај начин, када би већи број педагога урадио исто истраживање, могли бисмо да поредимо резултате на већем узроку и планирамо заједничке мере унапређења рада надаље.

Програм рада подружнице Педагошког друштва Србије, у Бору,
за 2018/19. год.

Р.

бр.

САДРЖАЈ Динамика Носилац
1.  

Избор председништва (председник, заменик, записничар итд.)

 

Новембар/децембар

чланови
2. Усвајање програма рада подружнице за шк. 2018/19. председник
3. Правилник о друштвено- корисном раду и Правилник о дискриминацији са аспекта стручних сарадника (радионица – искуства и примена у школама) чланови
4. Предлог заједничког истраживања „Дистрактори пажње“ Наташа Џаковић
5. Разно
1.  

Извештај о реализацији истраживања педагога у школама (пажња у наставном процесу, употреба психоактивних супстанци)

Фебруар/

март

Наташа Џаковић и др.
2. Извештаји са семинара педагога „Пажња као предуслов успешне наставе“ – Техничка школа) Наташа Џаковић и др.
3. Педагошка тема по избору чланова (предавање/радионица: ток саветодавног разговора са родитељима Милена Андријевић; групни рад са ученицима са проблемима у понашању – једно искуство Наташа Џаковић) Милена Андријевић, Наташа Џаковић
4. Представљање примера плана појачаног васпитног рада или разговор са представником ШУ и председником Интерресорне комисије о поједностављењу процедуре добијања ИОП-а
5. Разно
1. Разматрање процедуре кривичне одговорности родитеља Април/мај Председник суда, правници итд.
2. Педагошка тема по избору чланова (предавање/радионица)
3. Извештај о раду подружнице. Евалуација рада подружнице и предлози за унапређење рада.

 

Председник, заменик
4. Израда програма за наредну школску годину чланови
5. Разно