Mesto održavanja: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Vreme: 28.9.2018. godine
Skupštini prisustvovao 41 delegat

 1. Pozdravna reč i izbor radnog predsedništva Skupštine

Predsednica Pedagoškog društva Srbije Nataša Stojanović poželela je dobrodošlicu prisutnim delegatima na redovno zasedanje Skupštine Pedagoškog društva Srbije.

Obavestila je da je Upravni odbor na prolećnom zasedanju doneo odluku da se Skupština održi drugi dan stručno-naučnog skupa, ali je usled odlaganja Skupa dogovoreno da se Skupština održi 28. septembra. Izrazila je zadovoljstvo što se ove godine Skupština održava na Filozofskom fakultetu i dodala da se nada da će i u buduće fakultet biti  mesto za okupljanje pedagoga i mesto gde se  organizuju  slični događaji.

Upravnik katedre za pedagogiju i andragogiju Dragana Pavlović Breneselović obratila se delegatima Skupštine poželevši  dobrodošlicu na Filozofski fakultet. Istakla je da je Filozofski fakultet prirodno okruženje i mesto za okupljanje pedagoga, i da je potrebno da se pedagozi okupljaju što češće, različitim povodima. Dodala je da je  pravo vreme da sarađuju što više na različitim projektima, inicijativama i borbama za sopstvenu struku. Rekla je da je bavljenje profesijom pedagog uvek  bilo teško ali i odgovorno, važno i lepo zanimanje. Na pedagozima je i da druge ubede u to. Na kraju obraćanja poželela je uspešan rad i prijatan boravak na Filozofskom fakultetu

Predsednica je posle uvodnog obraćanja najavila odabir radnog predsedništva Skupštine. Za članovi radnog predsednitva odabrani su: Maja Vračar – predsednica Upravnog odbora Pedagoškog društva, Aleksandra Petković – predstavnica podružnice Niš i Svetlan Spasić iz podružnice Požarevac.

Maja Vračar se kao član radnog predsedništva zahvalila na izboru članova predsedništva i  najavila  drugu tačku dnevnog reda – usvajanje   dnevnog reda Skupštine.

 1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine

Maja Vračar pročitala  je tačke dnevnog reda Skupštine:

 1. Pozdravna reč i izbor radnog predsedništva Skupštine
 2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
 3. Usvajanje izveštaja:
 • o radu i finansijskom poslovanju Društva između dve Skupštine;
 • o radu redakcije časopisa „Nastava i vaspitanje“;
 • o radu redakcije Pedagoških novina;
 • o radu sajta Pedagoškog društva Srbije;
 • o radu Republičke sekcije stručnih saradnika;
 • o radu Sekcije predškolskih pedagoga;
 • izveštaji o radu podružnica
 1. Imenovanje glavnog i odgovornog urednika časopisa „Nastava i vaspitanje“
 2. Razno (stručno-naučni skup „Obrazovna politika i praksa: u skladu ili u raskoraku?“,predstojeći jubilej Pedagoškog društva Srbije, položaj pedagoga u platnim razredima…)
 3. Svečani deo Skupštine – Uručenje nagrada i priznanja Društva

Nakon pročitanog dnevnog reda Skupštine, dnevni red je stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.

 1. Usvajanje izveštaja: o radu i finansijskom poslovanju Društva između dve Skupštine; o radu redakcije časopisa „Nastava i vaspitanje“; o radu redakcije Pedagoških novina; o radu sajta Pedagoškog društva Srbije; o radu Republičke sekcije stručnih saradnika; o radu Sekcije predškolskih pedagoga;

Predsednica Društva  podnosi  izveštaj o radu i fnansijskom poslovanju Pedagoškog društva  između dve Skupštine.

U saradnji sa Filozofskim fakultetom održani su Susreti pedagoga 29. i 30. septembra 2017. godine na temu „Vaspitanje danas“. Ukupno je učestvovao 171 učesnik. U taj broj spadaju izlagači,  oni koji su bili u organizacionom i programskom odboru i učesnici bez saopštenja. Prosečna ocena skupa je bila  4,55.

Pedagoško društvo je u proteklih godinu dana ostvarilo saradnju sa različitim institucijama, najviše sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kroz učešće predstavnika Društva u različitim radnim grupama i vođenjem različitih obuka. U aprilu  i maju 2017. godine ostvarena je saradnja u realizaciji  fokus grupa u pet školskih uprava. U tri navrata Društvo je učestvovalo u opštoj obuci o standardima postignuća u srednjem obrazovanju. Predstavnik Društva je učestvovao u revidiranju Pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada ustanova.

Društvo je sarađivalo i sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Krajem 2017. godine raspisan je konkurs za novi akreditacioni period. Za naredni period akreditovanao je 12 programa. Programi koji su odobreni su obuhvatili gotovo sve  prioritetne oblasti, sem informatičke pismenosti, i obuhvatili su sve četiri nastavničke kompetencije.

Društvo je  konkurisalo sa novim programima koji obuhvataju oblast zdravstva. Realizatori obuke nisu pedagozi, ali su videli Društvo kao dobrog nosioca njihovog programa sa kojim mogu ostvariti dobru saradnju. Prvi put je akreditovan seminar namenjen zaposlenim u predškolskim ustanovama.

Spisak akreditovanih seminara:

 • Bezbednost dece na internetu u saradnji sa roditeljima
 • Korak napred u saradnji odeljenskog starešine i roditelja
 • Profesionalizacija odeljenskih starešina u saradnji sa roditeljima
 • Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške učenicima/deci sa smetnjama u razvoju u školi/predškolskoj ustanovi
 • Rad sa decom iz marginalizovanih grupa
 • Mladost i zdravlje – izazovi savremenog doba
 • Upravljanje stresom nastavnika i učenika „Zašto zebre nemaju čir“
 • Kako unaprediti proces samoevaluacije u oblasti nastava i učenje?
 • Procenjivanje i samoprocenjivanje postignuća učenika
 • Tehnike pamćenja
 • Tehnike učenja
 • Kompas za učenje

Od prethodne skupštine ukupno je realizovano 39 seminara na kojima je bilo ukupno 1032 učesnika. Predsednica smatra da je potrebno da Društvo bude još više angažovano u realizaciji seminara kako bi se obezbedila finasijska sigurnost  Društva.

Spisak održanih seminara u periodu između dve Skupštine:

 • Korak napred u saradnji odeljenskog starešine i roditelja- održan 1 seminar, 26 učesnika
 • Profesionalizacija odeljenskih starešina u saradnji sa roditeljima- održano 12 seminara, 327 učesnika seminara,
 • Profesionalni razvoj stručnih saradnika (pedagoga i psihologa) u školama i domovima učenika – održano 3 seminara, 72 učesnika
 • Kako unaprediti proces samoevaluacije u nastavi? Održano 4 seminara, 83 učesnika
 • Tehnike učenja – održano 7 seminara, 206 učesnika
 • Rad sa decom iz marginalizovanih grupa – održano 6 seminara, 147 učesnika
 • Planiranje i realizacija dodatne obrazovne podrške učenicima, deci sa smetnjama u razvoju u školi, predškolskoj ustanovi – održano 6 seminara, 171 učesnik

U aprilu i maju je ostvarena saradnja sa Regionalnim centarom za životnu sredinu. Društvo je pružilo pomoć pri anketiranju učenika u srednjim školama na temu informisanosti o održivom razvoju. Predsednica je izjavila da veruje da će ta tema tek biti aktuelana, i da se u toj oblasti otvara prostor za dalji rad, razvoj i saradnju sa institucijama koje se bave ovom oblašću. Ovom prilikom se zahvalila koleginicama  iz srednjih  škola koje su pomogle da se ovo istraživanje obavi.

Prethodne godine Društvo je učestvovalo u projektu koji finansira fondacija Tempus. Realizovan je projekat Erasmus +, na temu: „Podrška profesionalnom razvoju predškolskih pedagoga“ koji je realizovan u periodu od  1. jula 2017. godine do 30. juna 2018 godine. Predsednica je dodala, da u narednom ciklusu slanja predloga projekta za fondaciju Tempus Društvo nije konkurisalo zbog organizacionih i vremenskih ograničenja, ali se nada  da će u budućim projektima mobilnosti tek  učestvovati.

Ostvarena je saradnji  sa CIP-om (Centar za interaktivnu pedagogiju) kroz rad na projektu pod nazivom „Zajedno za decu“. Planirano je da projekat traje od  1. avgusta 2018. godine do 30. juna 2019. godine. Rad na ovom prjektu se odnosi na saradnju sa predškolskim ustanovama. Informacije o projektu biće na sekcijama i na sajtu Društva.

U septembru je ostvarena saradnja sa Centrom za unapređenje života i rada – ŽIR. Projekat se odnosio na promociju zdravih stilova života i realizaciju projekta u srednjim školama na teritoriji beogradskih opština Stari grad i Savski venac na temu „Zašto ne bicikliraš“.

U toku je realizacija projekta sa kompanijom VIP. Navedena kompanija pokrenula je onlajn platformu o bezbednosti dece na internetu. Projekat traje godinu  dana sa namerom i idejama da se produži njegova realizacija. Na ovom projektu imaće priliku da se angažuju saradnici iz podružnica.

U prethodnom periodu pisani su projekti i podnosile su se prijave kod različitih institucija i organizacija: Ministarstva pravde, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i German Marshall Found.

U prethodnom periodu Društvo je učestvovalo u predlozima izmene zakona. Na adresu Društva stizale su  sugestije kako od pojedinaca tako i iz podružnica. Podneto je 30 intervencija, žalbi na određene članove u zakonu, međutim, nijedan nije uvažen. Očekivane su promene u članu 138 – Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji se tiče definisanja pozicije stručnog saradnika.

Što se tiče saradnje sa medijima, članovi Društva su u prethodnom periodu pisali više članaka za (Prosvetni pregled), objavljen je tekst u (Magazinu Politika) i gostovali su u  emisiji (Radio Begrada). Predsednica je istakla da je važno da se u medijima čuje glas stuke i profesija afirmiše na ovaj način. Iz Prosvetnog pregleda su se oglasili da su otvoreni za saradnju sa Pedagoškim društvom. Predsednica je pozvala prisutne da šalju  članke koje će Društvo prosleđivati Prosvetnom pregledu.

Društvo je u toku godine nastojalo da otvori svoj prostor  za različita dešavanja i okupljanja članova. Prvi susret u toku prošle godine je bio sa prof. Potkonjakom. Pre Nove godine je bila promocija knjige izdavačke kuće Clio „Pedagogija autonomije“, Paula Freire. Naredno druženje je bio u junu kada je pedagog Nevenka Kraguljac imenovana u treće zvanje. Predsednica ističe da je važno  za sve nas da se ti susreti intenziviraju i predlaže da se ova okupljanja organizuju i u podružnicima.

Društvo je potpisnik-osnivač NARNS-a (Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika). Biljana Radosavljević potpredsednica Društva je  u Upravnom odboru ove asocijacije. U toku godine realizovano je 13 Republičkih sekcije stručnih saradnika, 4 sastanka Sekcije predškolskih pedagoga i 4 sastanaka Upravnog odbora. U  martu je formirana Sekcija stručnih saradnika u domovima učenika. Upravni odbor Društva je verifikovao Sekciju pedagoga u domovima kao novu sekciju u okviru Društva. Članovi Društva su učestvovali i na međunarodnom skupu koji je organizovao Institut za moderno obrazovanje.

U prethodnom periodu ostvarena je saradnja sa nekoliko institucija koje su pružile značajnu podršku realizacije aktivnosti Društva.  Dečji kulturni cenatar je ustupao prostor za održavanje Sekcije predškolskih pedagoga, dok su izdavačke kuće Eduka, Klet i Link grupa bili sponzori i  u velikoj meri pomogli organizaciju stručnog Skupa.

Potom je usledilo podnošenje izveštaja o finasijskom poslovanju Društva. Predsednica je obavestila da je na kraju 2017. godine pozitivan saldo finansijskog poslovanja Društva od 56.456,19 dinara. Predsednica je dala detaljan pregled prihoda i rashoda u prethodnom periodu vezan za časopis „Nastava i vaspitanje“, kao i pregled prihoda i rashoda po svim kategorijama: izdanja knjiga, Susreti pedagoga, prihodi i rashodi projekta Erasmus+, članarina, plata i ostalih troškova. Nakon upoznavanja prisutnih sa Izveštajem o radu i finansijskom poslovanju Društva, izveštaji su stavljeni na glasanje i Skupština ih je jednoglasno usvojila.

Skupštini se sledeća obratila Emina Hebib, podnoseći izveštaj o radu časopisa „Nastava i vaspitanje“. Redakcija časopisa je radila u istom sastavu kao i u prethodne dve godine, odnosno u sastavu koji je definisan odlukom Skupštine Pedagoškog društva Srbije iz 2015. godine. U prethodnom periodu održani su redovni sastanci a po potrebi sazivani su  vanredni sastanci redakcije. Na adresu redakcije časopisa  je stiglo ukupno 125 radova, 2 prikaza objavljenih monografija i 2 priloga povodom obeležavanja 125 godina Katedre za pedagogiju. Ukupno 76 radova su prihvaćeni za recenziranje u procesu prvog pregleda  radova. U skaldu sa definisanim brojem i planiranim vremenskim rasporedom izdanja na godišnjem nivou u 2017. godini objavljena su tri broja časopisa, sa ukupno 34 rada. Prema definisanim kategorijama radova koji se objavljuju u naučnim časopisima, objavljen je 21 originalni naučni rad i 13 preglednih radova. Na engleskom jeziku pisano je pet objavljenih radova. Ukupan broj autora radova objavljenih tokom 2017. godine je 67 među kojima su pet kolega iz inostranstva autori ili koautori objavljenih radova.

Nastavljena je saradnja sa Intitutom za pedagogiju i andragagiju u smislu uređivanja i izdavanja časopisa, kao i saradnja i sa štamparijom „Službeni glasnik“ u pogledu tehničke pripreme i štampanja časopisa. U prethodnom periodu rađeno je na afirmaciji individiualnih i institucijalnih pretplata na časopis, obezbiđivanju radova kolega iz inostranstva, proširivanju liste recenzenata.

Formiran je izdavački savet 2017. godine. Njega čini pet priznatih stručnjaka iz oblasti pedagogije i srodnih nauka iz zemlje i inostranstva. Svi članovi redakcije su radili odgovorno i stručno, timski i na vreme su završavali obaveze.

Prof. dr Emina Hebib obavestila je Skupštinu o odluci  Matičnog odbora za društvene nauke nadležnog Ministarstva, da časopis „Nastava i vaspitanje“ ne potpada više pod kategoriju  M24  (vodeći nacionalni časopis od međunarodnog značaja) već pod kategoriju M51 (vodeći nacionalni časopis). Preuzimajući odgovornost za sve što je postignuto i rađeno, i u nameri da izraze makar simboličan protest protiv ovakve odluke, uslova i konteksta u kome je ova odluka doneta, prof. dr Emina Hebib i prof. dr Biljana Bodroški Spariosu su donele odluku da se povuku sa mesta glavnog i odgovornog urednika časopisa, o čemu su u pisanoj formi izvestili Upravni odbor Pedagoškog društva. Na vanrednom sastanku redakcije časopisa, u junu 2018. godine, predložene su prof. dr Živka Krnjaja za glavnog urednika časopisa i prof. dr Lidija Radulović za odgovornog urednika časopisa. Na kraju obraćanja zahvalila se Upravnom odboru Društva i redakciji časopisa na saradnji, ističući da je obavljanje posla urednika predstavljalo profesionalni izazov, čast i zadovoljstvo, i da se  ovom prilikom zahvaljjuje svim saradnicima na pruženoj prilici i ukazanom poverenju. Nakon podnošenja izveštaja prof. dr Emine Hebib, izveštaj je stavljen na glasanje i jednoglasno usvojen.

Urednica pedagoških novina Dragana Spasojević je podnela  izveštaj o radu Pedagoških novina. Od prethodne Skupštine objavljena su ukupno tri broja. Redakcija novina se trudila da za Pedagoške novine bira tekstove koji  prate razvoj i viziju Pedagoškog društva Srbije, da informišu o aktuelnim dešavanjima u oblastima obrazovne politike Srbije i mestu i ulozi pedagoga u njima. Podsetila je ko su članovi redakcije Pedagoških novina i obavestila prisutne da je novi član redakcije Irena Mučibabić umesto Maje Mlinarević. Podnosi izveštaj o tekstovima koji su bili objavljeni u poslednja tri broja. Na kraju izlaganja, Zahvalila se predsednci i potpredsednici Društva koje daju stalnu podršku radu redakcije, članovima redakcije koji odgovorno i savesno ispunjavaju obaveze, i svima koji su učestvovali i davali doprinos Pedagoškim novinama. Pozvala je pedagoge da pišu u još većem broju i objavljuju svoje radove, da beleže ono što smatraju da je korisno da čuju kolege i da na ovaj način obaveštavaju o onome što profesionaln rade. Obavestila je prisutne da je u pripremi  oktobarski broj i da očekuje puno predloga od prisutnih delegata.

Izveštaj o radu sajta podneo je Aleksa Eremija. Od prethodne Skupštine objavljeno je 87 članaka i vesti na sajtu. Objavljivane  su vesti iz Društva, podružnica, vesti o seminarima. U proteklom periodu na sajtu su bili naročito aktuelni pravilnici, informacije o projektima, izveštavanje o Republičkoj sekciji stručnih saradnika. Ono što je važno i na čemu se intenzivno radi je optimizacija sajta za sve uređaje, budući da sve više posetilaca sajta koristi uređaje kao što su mobilni telefoni i tableti. Informacije o Društvu su prisutne na društvenim mrežama facebook, twitter, linkedln, google+, youtube. U nastavku iznosi statisičke podatke o pregledu sajta.

U narednom periodu formiraće se interna mreža koja će biti isključivo dostupna članovima Društva.  Prednosti ovog paketa su da će informacije iz Društva stizati na jedan nalog, bez opterećenja mejla. Ovom uslugom omogućeno je povezivanje više naloga (poslovnog, ličnog) i  istovremeni rad na zajedničkim dokumentima.

Dodaje da je u planu da se napravi nekoligo googl-diskova koji će biti deljivi sa svim članovima Društva. Diskovi će sadržati: priloge koje će slati članovi, vesti iz Društva, primere dobre prakse… Kruna tog paketa je googl učionica, softver koji se sastoji iz razlitih tematskih oblasti. Najavljeno je da će u toku narednih meseci članovi biti obavešteni o načinu korišćenja  i da će dobiti pristup za novi sistem.

Izveštaj Republičke sekcije  stručnih saradnika podnosi Nevenka Kraguljac. Ističe da je Republičkoj sekciji pridružena sekcija psihologa srednjih škola. U okviru Republičke sekcije organizovani su susreti svakih mesec dana o aktuelnim i važnim temama za praktičare. Angažovani su izlagači iz MPNTR, Instituta za Pedagoška istraživanja, Instituta za pedagogiju, Instituta za psihologiju, Katedre za Pedagogiju i andragogiju, kao i instituta za psihologiju. Sve institucije koje se bave obrazovnim sistemom su se uvek  rado odazivale i prezentovale na Sekciji. Koordinator sekcije je pozvala prisutne da u što većem broju šalju primere dobre prakse koje mogu da izlažu na Sekciji. Obavestila je delegate da je  Društvo u pregovorima  sa Filozofskim fakultetom i Dečjim kulturnom centrom za ustupanje prostora za realizaciju Republičke sekcije. Budući da se u proteklom periodu  često menjao prostor održavanja Sekcije, značajno bi bilo da se obezbedi stalan prostor kako bi se omogućila veća dostupnost onima koji žele da učestvuju u radu Sekcije.

Dušica Čolaković  je podnela izveštaj o radu Sekcije predkolskih pedagoga. Sekcija  radi dve godine. Budući da se tek razvija, namera članova Sekcije je da  motivišu što veći broj predškolskih pedagoga za aktivno učešće u njenom radu. Jedan od načina je da se poveća broj članova jeste i realizacija sastanaka van Beograda. U toku godine održana su dva sastanka u Kragujevcu. Prošle godine je radio inicijativni odbor za formiranje sekcije, dok bi u ovom periodu njegove obaveze trebalo da preuzme radno telo koji vodi Sekciju. Potom podnosi izveštaj o aktivnostima, sastancima i temama koje su realizovane u prethodnom periodu u okviru Sekcije.

Incijativni odbor sekcije je u martu 2017.  pokrenuo inicijativu davanje predloga i komentara za izmenu zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliše rad stručnih saradnika – Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika i Pravilnik o osnivanju i početku rada PU kojim se reguliše normativ za broj vaspitnih grupa čiji rad prati stručni saradnik. Članovi Sekcije davali su predloge za nacrt ZOSOV-a. Na inicijativnom odboru su davali predloge za unapređenje rada sajta i formiranje odeljka na sajtu namenjenog zaposlenim u predškolskim ustanovama.

U toku godine održavani su sastanci Sekcije na teme: „Uloga pedagoga u razvijanju prakse dečjih vrtića“, „Primena metoda i tehnika neformalnog obrazovanja“, „Evaluacija i neformalno obrazovanje“. Učesnici mobilnosti na projektu ERASMUS+ učestvovali su na Republičkoj sekciji stručnih saradnika na kojoj su izvestili o svojim aktivnostima u okviru projekta i o uslovima i zahtevima koje je trebalo ispuniti prilikom prijavljivanja na konkurs.

U toku protekle godine članovi Sekcije su učestvovali na različitim konferencijama i projektima. U aprilu prošle godine učestvovali su na nacionalnoj konferenciji pod nazivom „Uključivanje dece iz  osetljivih grupa u predškolski sistem“ i sarađivali su sa ZVKOV-om u realizacija fokus grupa u okviru projekta „Razvoj kriterijuma za procenu vaspitno-obrazovnih ustanova kojima će se dodeliti posebno priznanje za kvalitetan rad“. U septembru 2019. godine učestvovali su na završnoj konferenciju u okviru projekta „Vrtići bez granica 3“. Potom je  podnet detaljan izveštaj o projektu Erasmus +   pod nazivom „Podrška profesionanom razvoju stručnih saradnika u predškolskim ustanovama“ i realizovanim aktivnostima u okviru projekta. Ističe kao posebne doprinose  učešća na ovim projektu – osnaživanje članova Sekcije  da i u buduće učestvuju u sličnim projektima  i vidljivost Pedagoškog društva na evropskom planu.

Nakon usvajanja izveštaja o radu Republičke sekcije predškolskih pedagoga sledili su izveštaji o radu podružnica.

Izveštaj o radu Aktiva stručnih saradnika Subotice podnosi Margareta Uršal. Aktiv broji oko 40 stručnih saradnika koji se sastaju 4 do 5 puta godišnje. Aktiv postoji 33 godine. Neke od tema o kojima je bilo reči  na sastancima aktiva su: Izveštaj stručnog saradnika-psihologa o Valdorvskoj školi pedagogije u Zagrebu u okviru projekta mobilnosti, Predstavljanje i upoznavanje aktiva sa promenama u gimnazijskom obrazovanju, Planska dokumenta u školi –značaj planiranja i pedagoška dokumentacija u školi. Jedan od stalnih tema na sastancima aktiva jeste položaj stručnih sardnika i međusobno osnaživanje kolega kako bi radili kvalitetno i poboljšali profesionalni položaj. Ističe da je veliki značaj ovakvih okupljanja za stručne saradnike jer  omogućavaju razmenu iskustava, uočavanje onog što  je značajno za rad i pružanje profesionalne podrške mladim kolegama.

Živkica Đorđević je podnela izveštaj o radu Sekcije pedagoga Braničevskog okruga. Ranije je Sekcija okupljala pedagoge i psihologe, a sada okuplja i nastavnike, direktore, defektologe. Sekcija postoji 40 godina i broji oko 60 članova. Jedan od značajnih aktivnosti Sekcije je učešće na projekatu koji se odnosi na zaštitu dece od nasilja kroz međusektorsku saradnju. Sekcija Braničevskog okruga je radila na donošenju dokumenta – Protkol o zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Članovi Sekcije prisustvovali su konferenciji  na kojoj je bilo reči o digitalnom, školskom i pordničnom nasilju. U okviru zajedničkog rada članva Sekcije nastala je brošura – Zaštita dece od nasilja kroz međusektorsku saradnju. Jedna od tema sastanka je bilo učešće na Erasmus + projektu i boravku u Italiji. Članovi Sekcije su prisustvovali predavanju – Izvođačka trema i načini  za njeno prevazilaženje.

Marija Bašćarević podnosi izveštaj o radu podružnice Šumadijskog okruga. U školskoj 2017/18. godini Podružnica Šimadijskog okruga radila je na dva nivoa, kao aktiv stručnih saradnika (psihologa i pedagoga) na nivou grada Kragujevca i na nivou Šumadijskog okruga. Ukupno je održano 5 sastanaka gradskog Aktiva stručnih saradnika i 1 na nivou okruga. Tema koje su obrađivane u okviru  sastanaka su: Prezentacija škole „Sveti Sava“ i njenih rezultata, Minimalna pedagoška intervencija (set aktivnosti, mera, inicijativa) koja treba da uspostavi metodološki okvir standardizacije procesa karijernog vođenja, kroz rad timova, Rad Interesorne komisije – izveštaj o radu, pitanja i odgovori, Mogući oblici saradnje Savetovališta za brak i porodicu i stručnih saradnika, Pojačan vaspitni rad u školama (pojam, kako se realizuje, evidencija, preporuke, uloga stručnog saradnika), Predstavljanje didaktičkog materijala za rad sa decom sa smetnjama u razvoju (defektolozi), Primer modela razmene informacija o deci na nivou predškolskih ustanova i osnovnih škola, Preuzimanje upitnika koji je osmišljen za za potrebe istraživanja za oblast inkluzija.

Vesna Bogićević izveštava o radu podružnice Kraljevo. Podružnica radi već 21 godinu i  broji od 45 do 50 članva. Realizuje se oko 6 sastanaka u toku godine i čini je Sekcija pedagoga i psihologa. Neke od tema koje su realizovane u toku godine su: Izmene Zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja, Izmene u Pravilniku o stručnom usavršavanju, Iveštaj o održanom stručnom skupu pedagoškog društva, SHARE projekat – podeli iskustvo, IPA  projekat, Prezentacija Doma učenika srednjih škola, Novi planovi i programi – zajednički rad na tabelema koji se primenjuju na nivou opštine.

Aleksandra Petković je izvestila o radu podružnice Nišavskog okruga. U toku prošle godine je održano devet sastanaka. Neke od tema kojima su se bavili na sastancima podružnice su: Elektronska baza za individualizovano praćenje obrazovnih postignuća i ponašanja učenika, Predstavljanje rezultata istraživanja „O idolima i idealima učenika“. Na poziv Društva  članovi Podružnice dali su predloge za aktivnosti koje treba uvrstiti u Pravilnik o društveno korisnom i humanitarnom radu koji je bio u izradi. Neki od pedagoga su na sastanku izneli predloge koje su dali Učenički parlamenti njihovih škola. Članovi Podružnice su iznosili svoja znanja i iskustva u radu sa učenicima sa disleksijom – načinima rada i podrške, ocenjivanja postignuća i sl., Teme sastanaka su bile i: Prenošenje iskustva u realizaciji projekta u kojem su učestvovale osnovne škole i predškolska ustanova, Elektronski dnevnik i primer razvoja preduzetničkih kompetencija kod učenika – primeri dobre prakse, Unapređivanje procedura koje doprinose poboljšanju interakcije ustanove, porodice i lokalne zajednice (iz ugla stručnog saradnika), Specifične smetnje u učenju (disleksija, disgrafija i ADHD), Članovi Podružnice su u školskoj 2017/2018. godini pokrenuli istraživanje „Primena savremene tehnologije u nastavi“ sa ciljem da se sagledaju uslovi u školama za primenu IKT-a u nastavi i učestalost primene u nastavnom i vannastavnom radu.

Violeta Zaharijev je podnela izveštaj o radu Stručnog aktiva opštine Mladenovac za prethodnu godinu. Aktiv okuplja pedagoge i psihologe opštine Mladenvac. Sastanke održavaju jednom mesečno i rade dug niza godina. Ističe kao najznačajnije aktivnosti: saradnju koja je  vezana za samoevaluaciju rada škole, podršku u radu sa decom sa teškoćama u učenju, saradnju vezanu za protokol o posmatranju časa na osnovu novog pravilnika i upućivanje protestnog pisma povodom platnih razreda koje su uputili nadležnim institucijama.

S obzirom na odstupanje od planirane vremenske dinamike, predlog predsednice je da se napravi izmena u predviđenom dnevnom redu i da se nakon pauze održi svečani deo sa dodelama nagrada, imenvanje glavnog i odgovorog urednika časopisa, kao  i poslednja tačka dnevnog reda – razno. Prisutni su se jednoglasno složili  sa predloženim izenama dnevnog reda.

 1. Svečani deo Skupštine- Uručenje nagrada i priznanja Društva

Predsednica zvanično pozdravlja prisutne i zahvaljuje se članovima  Komisije za dodelu nagrada i priznanja: Ireni Mučibabić, Dragani Spasojević i Gordani Milovanović, na angažovanju u poslovima Komisije, kao i prisutnim delegatima i dobitnicima nagrada i priznanja u čiju čast se ove godine organizuje svečani deo Skupštine.

Dobitnici nagrada i priznanja Pedagoškog društva Srbije su:

Nevenka Kraguljac – dobitnica  zahvalnice za ostvarivanje ciljeva Pedagoškog društva Srbije, postignute rezultate u vođenju Republičke sekcije.

Dragana Pavlović Breneselović – dobitnica zahvalnice za višegodišnju saradnju, doprinos razvoju i jačanju ugleda Pedagoškog društva Srbije.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja – zahvalnica za Zavod koji sve ove godine Pedagoško društvo Srbije i pedagoge doživljava kao značajan resurs u mngim aktivnostima koji zajednički realizuje sa Pedagoškim društvom, a koji su od sistemskog značaja za kvalitet obrazovno-vaspitnog rada uopšte.

Biljana Radosavljević – plaketu za postignute izuzetne rezultate u ostvarivanju ciljeva razvoja i unapređivanja rada Pedagoškog društva.

Sonji Žarković – PDS posthumno dodeljuje plaketu za izuzetne zasluge u jačanju ugleda, afirmacije, razvoju vizije Pedagoškog društva Srbije.

Profesoru Nikoli Potkonjaku – priznanje za životn delo, izuzetni doprinos pedagogiji kao nauci i dugogodišnji rad u okviru Pedagoškog društva Srbije  u cilju afirmacije struke.

 1. Imenovanje glavnog i odgovornog urednika časopisa „Nastava i vaspitanje“

Maja Vračar je najavila sledeću tačku dnevnog reda – imenovanje novih urednika časopisa „Nastava i vaspitanje“. Prisutni delegati Skupštine su jednoglasno usvojili predlog za imenovanje prof. dr Živke Krnjaje za glavnog urednika časopisa i prof. dr Lidije Radulović za odgovornog urednika časopisa „Nastava i vaspitanje“.

 1. Razno (stručno-naučni skup „Obrazovna politika i praksa: u skladu ili u raskoraku?“, predstojeći jubilej Pedagoškog društva Srbije, položaj pedagoga u platnim  razredima…)

Predsednica Društva je rekla da je stručno-naučni skup koji je planiran da se održi u sptembru odložen zbog malog broja pristiglih radova. Skup je odložen za 25. i 26. januar 2019. godine. Pozvala je prisutne da pišu  i da podstiču kolege iz podružnica da šalju radove.

Podseća prisutne da se sledeće godine obeležava jubilej – 70 godina postojanja Društva. Društvo planira  niz aktivnosti, kao i objavljivanje monografije. Predsednica poziva prisutne da šalju predloge o aktivnostima koje mogu da se organizuju tim povodom.

Predsednica Društva je obavestila delegate o aktivnostima i preduzetim merama  Pedagoškog društva Srbije i Društva psihologa Srbije povodom položaja pedagoga-stručnih saradnika u predloženoj Radnoj verziji sistema platnih razreda u RS. Navela je da se izveštaj o tome već neko vreme nalazi na sajtu Društva. Zahvalila se na pismima podrške koja su upućena na adresu Društva. Obavestila je da su na adresu Društva pristigla pisma podrške (upravnice odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Društva direktora Srbije, velikog broja podružnica i pojedinaca).

Predsednica Društva se na zatvaranju Skupštine zahvalila u ime radnog predsedništva i u njeno ime svim delegatima koji su bili prisutni i doprineli radu Skupštine, a Filozofskom fakultetu na uspešnoj saradnji u realizaciji ovogodišnje Skupštine.

U Beogradu 28.9.2018. godine

Zapisničar
Jelena Jovanović

Predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović

Skupština PDS

Fotogalerija