Пословна понуда Педагошког друштва за образовно васпитне установе

1583

Понуда за образовно-васпитне установе

Циљне групе: Ученици, родитељи, васпитачи и  наставници, стручни сарадници, директори

Начини рада: предавања, радионице, рад у малим групама, саветодавно-консултативни састанци.

Теме и активности реализују стручњаци са дугогодишњим непосредним искуством у раду са децом и младима у установама.

За све облике рада обезбеђујемо потребни материјал и потврде установи и поједницима о спроведеним активностима.

Услуге својом организацијом и садржајима обезбеђују:

 • Развој педагошких компетенција усмерених на знања и вештине потребне за успешан живот у модерном друштву
 • Квалитетније и сврсисходније планирање, реализацију и вредновање међупредметног приступа настави и учењу
 • Унапређивању компетенција свих запослених у установама уз пeдaгoшки и oргaнизaциoни oсврт нa пoтрeбe установе
 • Достизање ефикасне сарадње са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања
 • Заједничке облике сарадње са децом, ученицима, родитељима и наставницима како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у раду предшколских установа, основних и средњих школа.

Теме

 • Листа тема за рад са ученицима

  • Како учити
  • Саморегулисано учење
  • Подршка у раду Учеником парламенту
  • Вршњачки тимови за ненасиље
  • Радно место и стицање радних навика
  • Медијација
  • Адолесценција
  • Самодисциплина
  • Позитивна дисциплина
  • Дечја права и одговорности
  • Дигитално насиаље
  • Вршњачка едукација
  • Ученички активизам, волонтеризам, предузетништво
  • Комуникацијске вештине
  • Превенција здравих стилова живота
 • Листа тема за рад са родитељима

  • Васпитни стилови
  • Родитељи у мотивацији за учење
  • Како разговарати са децом
  • Припрема за школу
  • Слободно време
  • Осамостаљивање деце
  • Значај и начини сарадње родитеља и установе
 • Листа тема за рад са запосленима у установама

  • Подршка установи у примени ИКТ(вођење електронске докуметације, образовне платформе и учење на даљину, сајт установе, друштвене мреже у функцији образовања, софтверски алати за управљање установом,онлајн анкете за потребе самовредновања…)
  • Међупредметне компетенције
  • Оцењивање
  • Диференцирана анстава
  • Послови и задаци одељењског старешине и рад у одељењској заједници
  • Методе и технике учења
  • Унапређивање подстицајне средине за учење и развој
  • Добра припрема за час
  • Рад са приправницима , стручним сарадницима
  • Самоевалуација рада
  • Индивидуализовани приступ учењу
  • Рад са децом и ученицима којима је потребна додатна подршка и помоћ

Свака  од области/тема биће додатно објашњена и представљена или прилагођена у зависности од Вашег интересовања и потреба.

Цене услуга

Цене се формирају у зависности од потреба установе, броја учесника, као и дужине трајања самих активности.

Постоји могућност индивидуалних договора у складу са Вашим потребама и предлозима.

КОНТАКТ

Теразије 26, Београд
011/26-87-749 i 066/801-3246, радним даним од 9-15 часова
или на e-mail:drustvo@pedagog.rs